Q&A z prawnikami – finanse i kadry bez tajemnic

Okiem prawnika

Finanse i dotacje

W toku weryfikacji rozliczenia dotacji wykazano wydatek niekwalifikowalny skutkujący zwrotem części dotacji do budżetu jst. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych obowiązują również odsetki jak dla zaległości podatkowych. Placówka napisała wniosek o umorzenie odsetek. Jakie kroki powinna podjąć jst?

Odpowiedź: Zgodnie z art. 60 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.)  kwoty dotacji są środkami publicznymi stanowiącymi niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym. Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 tej ustawy należności te, a więc również kwoty odsetek, można umarzać w całości – w przypadku gdy zachodzi jedna z okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1–4, a zatem jeżeli:

  • osoba fizyczna zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6000 zł;
  • osoba prawna została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;
  • zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
  • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji.
     

Z pytania można wywnioskować, że nie zachodzi żadna z tych okoliczności. Zgodnie jednak z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych należności można na wniosek zobowiązanego:

  • umarzać w całości – w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem zobowiązanego lub interesem publicznym,
  • ...

Pozostałe 90% treści jest dostępne tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI