Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zgodnie z prawem: egzaminy

17 marca 2021

NR 83 (Marzec 2021)

Organizacja egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego i sprawdzianu umiejętności i wiedzy ucznia – regulacje obowiązujące w czasie pandemii COVID-19

0 102

Szkoły niepubliczne są zobligowane do przeprowadzenia – w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa – egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz sprawdzianu umiejętności i wiedzy ucznia. Zasady ich organizacji będą się nieco różnić – w zależności od tego, czy w danym momencie szkoła została objęta czasowym ograniczeniem funkcjonowania w związku z zapobieganiem COVID-19, czy też działa na normalnych zasadach.

Egzamin klasyfikacyjny

Zgodnie z art. 44k ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo z wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej, a w szkole policealnej – semestralnej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie lub semestrze, za który przeprowadzana jest klasyfikacja. Przy czym:

POLECAMY

 • uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny (art. 44k ust. 2 ustawy o systemie oświaty),
 • uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej (art. 44k ust. 3 ww. ustawy).

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. Egzamin ten powinien zostać przeprowadzony nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych, a w szkole policealnej – semestralnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien zostać uzgodniony z uczniem i jego rodzicami, a w szkole policealnej – z uczniem. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z powyższymi zasadami, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna z zastrzeżeniem możliwości przeprowadzenia egzaminu poprawkowego (art. 44m ww. ustawy) bądź zgłoszenia przez ucznia lub jego rodziców zastrzeżeń do ocen (art. 44n ww. ustawy).
Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego określa rozporządzenie MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. Wskazują one, że egzamin klasyfikacyjny powinien zostać przeprowadzony w formie pisemnej i ustnej, natomiast egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych. W technikum i branżowej szkole I stopnia egzamin klasyfikacyjny z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń lub doświadczeń, powinien mieć formę zadań praktycznych. Dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub nauki poza szkołą nie przeprowadza się egzaminów klasyfikacyjnych z:

 • obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki, techniki i wychowania fizycznego oraz
 • dodatkowych zajęć edukacyjnych.

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:

 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji,
 • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

W przypadku ucznia realizującego obowiązek szkolny lub nauki poza szkołą egzamin przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:

 • dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji,
 • nauczyciel albo nauczyciele zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin.

W przypadku ucznia realizującego obowiązek szkolny lub nauki poza szkołą przewodniczący komisji powinien uzgodnić z uczniem oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia. Przepisu tego nie stosuje się do uczniów szkół policealnych.
Z egzaminu klasyfikacyjnego powinien zostać sporządzony protokół, zawierający w szczególności:

 • nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji przeprowadzającej egzamin,
 • termin egzaminu,
 • imię i nazwisko ucznia,
 • zadania egzaminacyjne,
 • ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

Do protokołu należy dołączyć odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi następnie załącznik do arkusza ocen ucznia. 

Egzamin poprawkowy

Zgodnie z art. 44m ust. 1 ustawy o systemie oświaty, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej, a w szkole policealnej – semestralnej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb ustawy o systemie oświaty, z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.
Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

 • dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji,
 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne (przy czym nauczyciel może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły),
 • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu – nie później niż do końca marca.
Roczna, a w szkole policealnej – semestralna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, z zastrzeżeniem art. 44n ust. 7 ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z tym przepisem możliwe jest zgłoszenie przez ucznia lub jego rodziców zastrzeżeń, jeżeli uznają, że ocena została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu jej ustalania (termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego).
Jeżeli uczeń nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej – a w szkole policealnej na semestr programowo wyższy – i powtarza odpowiednio klasę lub semestr. Zgodnie z art. 44m ust. 6 ustawy o systemie oświaty rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej, a w szkole policealnej – na semestr programowo wyższy ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo z zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej, a w szkole policealnej w semestrze programowo wyższym.
Egzamin poprawkowy przeprowadzany jest w formie pisemnej i ustnej. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych, natomiast w technikum i branżowej szkole I stopnia egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń lub doświadczeń, powinien mieć formę zadań 
Egzamin poprawkowy powinien być przeprowadzany w ostatnim tygodniu ferii letnich, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu, po zakończeniu tych zajęć, nie później jednak niż do końca lutego. Termin egzaminu popra...

Artykuł dostępny dla Prenumeratorów.

Kup dostęp

Przypisy