Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zgodnie z prawem: zadania dyrektora

10 czerwca 2021

NR 86 (Czerwiec 2021)

Przygotowanie placówki niepublicznej do nowego roku szkolnego

0 49

Przygotowania związane z rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego wymagają podjęcia przez dyrektora niepublicznej jednostki oświatowej szeregu czynności. Część z nich ma charakter obowiązkowy, a pozostałe, chociaż przepisy prawa nie wymagają od niepublicznej placówki ich realizacji, będą miały pozytywny wpływ na sposób jej funkcjonowania. Przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych zadań, o których wykonywaniu powinien pamiętać dyrektor niepublicznej jednostki oświaty w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Posiedzenie organizacyjne rady pedagogicznej

Choć w szkołach i przedszkolach niepublicznych nie istnieje prawny obowiązek powoływania rady pedagogicznej, statuty przewidują zwykle istnienie organu zrzeszającego nauczycieli zatrudnionych w jednostce. Tak samo, jak w przypadku jednostek publicznych – organy te są przeważnie uprawnione do podejmowania wskazanych w statucie czynności. Początek kolejnego roku szkolnego to tradycyjnie czas na przeprowadzanie spotkań podsumowujących kończący się rok szkolny oraz mających na celu zaplanowanie pracy w nadchodzącym roku. W zależności od przyjętych w danej jednostce rozwiązań organizacyjnych będzie ono miało bardziej charakter informacyjny bądź też konieczne będzie podjęcie wspólnie z zatrudnionymi w jednostce nauczycielami pewnych ustaleń. Wśród przykładowych czynności, które mogą być przedmiotem zainteresowania na posiedzeniu rady pedagogicznej przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, można wskazać:

POLECAMY

 • przyjęcie planu pracy,
 • podjęcie uchwał w sprawie klasyfikacji (zatwierdzenie wyników egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych),
 • ustalenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli,
 • zadania związane z przyjęciem tygodniowego rozkładu zajęć,
 • propozycje przydziału nauczycielom nowych prac i zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 • funkcjonowanie jednostki w oparciu o aktualne przepisy prawa, ewentualna konieczność zmiany statutu bądź wprowadzenia innych zmian organizacyjnych wynikających z nowych przepisów prawa, uwzględnienie kierunków polityki oświatowej państwa w nowym roku szkolnym w pracy szkoły lub przedszkola.

Odnośnie do planu pracy należy dodać, że jest to dokument, którego zasady tworzenia nie zostały sprecyzowane w aktualnie obowiązujących przepisach prawa oświatowego (z wyjątkiem wskazania podmiotów obowiązanych do jego opiniowania oraz zatwierdzenia w przypadku jednostek publicznych). W zależności od przyjętych w niepublicznej jednostce rozwiązań dyrektor może opracować plan samodzielnie bądź we współpracy z radą pedagogiczną. Plan pracy powinien koncentrować się przede wszystkim na zadaniach, które spoczywają na jednostce zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym zwłaszcza na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek. Warto pamiętać, że rozporządzenie to znajduje odpowiednie zastosowanie w przypadku niepublicznych szkół i przedszkoli na podstawie art. 180 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Plan pracy może np. zostać skonstruowany w następującej formie:

 • wskazanie ogólnego obszaru funkcjonowania jednostki oświatowej,
 • określenie szczegółowych zadań realizowanych w ramach poszczególnych obszarów funkcjonowania jednostki,
 • wskazanie osób odpowiedzialnych za wykonanie danego zadania,
 • określenie terminu zrealizowania danego zadania przez poszczególnych pracowników jednostki.

Kolejnym dokumentem, którego treść może zostać ustalona na posiedzeniu rady pedagogicznej, jest program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. W szkołach niepublicznych ustala go organ wskazany w statucie szkoły (art. 84 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe). Dokument ten powinien obejmować:

 • treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz
 • treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

Program opracowuje się na podstawie wyników corocznej diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych. Diagnoza ta powinna zostać przeprowadzona przez dyrektora szkoły albo upoważnionego pracownika.

Przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego

Przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego należy zakończyć sprawy związane z klasyfikacją uczniów. Będzie to się wiązało zwłaszcza z koniecznością ewentualnego przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany jest co do zasady nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, jednak uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie pierwotnym, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły (art. 44l ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty). Z kolei egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich – § 16 ust. 4 rozporządzenia MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

Warto pamiętać, że ze względu na trwającą epidemię 

COVID-19, w sytuacji, gdy w szkołach w dalszym ciągu będą obowiązywały przepisy rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, nieco inne będą zasady przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół z powodu COVID-19 zawieszeniu ulegają bowiem:

 • w zakresie egzaminu klasyfikacyjnego – przepisy dotyczące formy (stacjonarnej), składu komisji, możliwości obserwowania egzaminu przez rodziców ucznia, sporządzania protokołu;
 • w zakresie egzaminu poprawkowego – przepisy dotyczące formy (stacjonarnej), terminu przeprowadzania, składu komisji, sporządzania protokołu.

Powyższe kwestie mogą być przedmiotem regulacji ze strony dyrektora szkoły w okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych (dyrektor może w szczególności przeprowadzić egzamin klasyfikacyjny bądź poprawkowy w formie zdalnej). 

Zakończenie spraw związanych z nadaniem stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Zgodnie z art. 9b ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela nauczycielom, którzy złożyli wnioski o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego do 30 czerwca danego roku, dyrektor powinien wydać decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego w terminie do 31 sierpnia danego roku. Chociaż z przekroczeniem tego terminu przepisy nie wiążą wprost konsekwencji dla dyrektora, to jednak nie powinno się go przekraczać – głównie ze względu na możliwe naruszenie interesu nauczyciela. Dyrektor powinien zatem zadbać o wcześniejsze powołanie komisji kwalifikacyjnej oraz przeprowadzenie całego postępowania kwalifikacyjnego, kończącego się wydaniem odpowiedniej decyzji administracyjnej. W aktualnym stanie prawnym w skład komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego wchodzą:

 • dyrektor lub wicedyrektor szkoły, jako przewodniczący komisji;
 • przewodniczący zespołu nauczycieli, a jeżeli zespół taki nie został w tej szkole powołany – nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony w szkole, a w przypadku przedszkola, szkoły lub placówki, w których nie są zatrudnieni nauczyciele mianowani lub dyplomowani – nauczyciel kontraktowy;
 • opiekun stażu. 

Na wniosek nauczyciela w skład komisji wchodzi również przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego. W pracach komisji, w charakterze obserwatora, może brać również udział przedstawiciel organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny – należy więc zadbać, aby zwłaszcza organ nadzoru pedagogicznego został odpowiednio wcześniej poinformowany o planowanym posiedzeniu komisji, tak aby miał realną możliwość skorzystania ze swojego uprawnienia.

Rozpoczęcie staży na kolejne stopnie awansu zawodowego

Zgodnie z art. 9d ust. 1 KN nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora...

Artykuł dostępny dla Prenumeratorów.

Kup dostęp

Przypisy