Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zgodnie z prawem: uprawnienia kuratorów

13 września 2021

NR 87 (Wrzesień 2021)

Wzmocnienie roli kuratorów oświaty wobec dyrektorów i organów prowadzących. Co zakłada projekt nowelizacji?

0 11

Trwają prace nad projektem dotyczącym zmian w prawie oświatowym, którego celem byłoby m.in. istotne wzmocnienie roli kuratorów oświaty kosztem dyrektorów oraz organów prowadzących. Oprócz tego projekt zakłada wprowadzenie szeregu innych istotnych zmian. Projekt ten jest obecnie na etapie opiniowania, co oznacza, że jego wersja, która trafi ostatecznie do sejmu, może odbiegać w swej treści od przedstawionej poniżej wersji.

Zmiana w sposobie nadzoru nad szkołami niepublicznymi

Projekt nowelizacji zakłada zmianę w sposobie prowadzenia przez kuratorów oświaty nadzoru pedagogicznego nad szkołami niepublicznymi. Zgodnie z aktualnym brzmieniem przepisów (art. 180 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) w przypadku stwierdzenia, że szkoła niepubliczna prowadzi działalność z naruszeniem prawa, organ sprawujący nadzór pedagogiczny może polecić usunięcie uchybień w wyznaczonym terminie. Nowelizacja zakłada wprowadzenie bardziej kategorycznego rozwiązania, zobowiązującego organ nadzoru pedagogicznego (w przypadku stwierdzenia naruszeń) do wystosowania polecenia odnośnie do usunięcia stwierdzonych uchybień, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przekazania polecenia (w zależności od oceny zakresu i stopnia stwierdzonych uchybień). Co istotne, niezrealizowanie tego nakazu skutkowałoby wykreśleniem szkoły niepublicznej z ewidencji prowadzonej przez JST (co byłoby równoznaczne z likwidacją szkoły). Organ nadzoru pedagogicznego miałby ponadto możliwość polecenia osobie prowadzącej niepubliczną szkołą niezwłocznego umożliwienia wykonania czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego w szkole (najpóźniej w terminie 7 dni od dnia otrzymania polecenia). Jak widać, projekt nowelizacji zakłada wprowadzenie bardzo drastycznych form nadzoru nad szkołami niepublicznymi – zakładany maksymalny termin 30 dni na usunięcie uchybień może okazać się w wielu przypadkach zbyt krótki, co w połączeniu z planowanymi konsekwencjami, w postaci likwidacji szkoły, należy uznać za zbyt daleko idące rozwiązanie.

POLECAMY

Zmiana w trybie dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły

Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 6a ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oceny pracy dyrektora szkoły, nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, oraz nauczyciela pełniącego w zastępstwie obowiązki dyrektora szkoły przez okres co najmniej 6 miesięcy dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Przepisy milczą jednak na temat tego, co uczynić...

Artykuł dostępny dla Prenumeratorów.

Kup dostęp

Przypisy