Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zgodnie z prawem: obowiązki dyrektora

25 maja 2021

NR 85 (Maj 2021)

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 – obowiązki dyrektora

0 42

Zakończenie roku szkolnego to okres wzmożonej pracy w niepublicznych placówkach oświaty. Chociaż jak co roku obowiązki te są podobne, to jednak aktualnie, ze względu na trwającą epidemię, sposób ich realizacji może nieco odbiegać od normy. Zasadniczą zmianą jest oczywiście konieczność posługiwania się komunikacją zdalną, a także metodami i technikami kształcenia na odległość. Charakter regulacji szczególnych przygotowanych na tę okazję będzie zależał przede wszystkim od tego, jak będzie kształtować się sytuacja epidemiologiczna w kraju.

Wykonywanie obowiązków placówki niepublicznej w okresie epidemii

Punktem wyjścia do przygotowania się do realizacji zadań związanych z zakończeniem roku szkolnego 2020/2021 jest przypomnienie aktualnych regulacji szczególnych, związanych z funkcjonowaniem jednostek oświaty w okresie epidemii.

POLECAMY

Do najważniejszych aktów prawnych w tym zakresie należą:

 • rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Chociaż przepisy te nie nakładają co do zasady nowych obowiązków na niepubliczne jednostki oświaty, to jednak w sposób zasadniczy zmieniają one sposób i formę wykonywania dotychczas istniejących. Należy zatem regularnie sprawdzać, czy zmiana tych przepisów, np. będąca odpowiedzią na zaostrzający się stan epidemiologiczny, nie wpłynie na sposób wykonania zadań przez placówkę.

Przeprowadzenie spotkania z nauczycielami

W zależności od rozwiązań wewnętrznych koniec roku szkolnego to dobra okazja na zorganizowanie zebrania rady pedagogicznej, a jeżeli taki organ nie został w szkole wyodrębniony – spotkania z nauczycielami w celu podsumowania kończącego się roku szkolnego oraz zaplanowania pracy na nadchodzący rok. W sytuacji, gdy trwająca epidemia spowoduje konieczność prowadzenia zdalnego nauczania również w kolejnym roku szkolnym, spotkanie z nauczycielami może być dobrą okazją do ustalenia kwestii związanych z:

 • dostępem nauczycieli i uczniów do infrastruktury informatycznej, oprogramowania i internetu umożliwiających interakcję między uczniami a nauczycielami prowadzącymi zajęcia,
 • ustalenia lub zmiany technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych przez nauczycieli do realizacji zajęć,
 • określenia lub zmiany zasad bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach w odniesieniu do ustalonych w szkole technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 • ustalenia, we współpracy z nauczycielami, źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, z których uczniowie mogą korzystać,
 • poczynienia przygotowań do ewentualnej modyfikacji odpowiednio zestawu programów wychowania przedszkolnego lub szkolnego zestawu programów nauczania – 
 • na wypadek powrotu do nauczania zdalnego,
 • określenia innych kwestii związanych z prowadzeniem nauczania w formie zdalnej (bądź stacjonarnej), w tym sposobu potwierdzania uczestnictwa uczniów na zajęciach, sposobu organizowania konsultacji z nauczycielami, sposobu monitorowania postępów uczniów i zasad ich oceniania.

Chociaż przepisy szczególne, związane z funkcjonowaniem jednostek oświaty w okresie epidemii, nie nakładają co do zasady nowych obowiązków na niepubliczne jednostki oświaty, to jednak w sposób zasadniczy zmieniają one sposób i formę wykonywania dotychczas istniejących.

Przygotowanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe szkoły, w tym szkoły niepubliczne, realizują program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:

 • treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz
 • treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

Program powinien zostać opracowany na podstawie wyników corocznej diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych. Diagnoza ta powinna zostać przeprowadzona przez dyrektora szkoły albo upoważnionego przez niego pracownika.

Ustalenie treści programu w szkołach niepublicznych leży natomiast w gestii organu wskazanego w statucie danej szkoły. Z pewnością jednak prace nad programem wychowawczo-profilaktycznym na rok szkolny 2021/2022 warto rozpocząć na tyle wcześnie, aby zaczął on obowiązywać z początkiem nowego roku szkolnego.

Zmiany kadrowe

Koniec roku szkolnego to również czas finalizowania formalności związanych z zatrudnianiem nowych oraz zwalnianiem starych pracowników szkoły. Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie określono – w dniu zawarcia umowy. Terminowe podpisanie z nauczycielami umów o pracę jest istotne przede wszystkim ze względu na konieczność zapewnienia normalnego toku pracy szkoły. Nie można jednak zapominać, że zgodnie z art. 9d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela nauczyciele powinni rozpocząć staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć. Jeżeli stosunek pracy zostanie nawiązany z nauczycielem po upływie tego terminu, nie będzie on mógł rozpocząć stażu do końca danego roku szkolnego.

W przypadku nauczycieli, których okres wypowiedzenia upływa z końcem roku szkolnego, należy przede wszystkim pamiętać o konieczności wręczenia odchodzącym pracownikom świadectw pracy. Opóźnienie w tym zakresie może stanowić dla nich problem przy nawiązywaniu kolejnego stosunku pracy u innego pracodawcy.

W przypadku nauczycieli, których okres wypowiedzenia upływa z końcem roku szkolnego, należy przede wszystkim pamiętać o konieczności wręczenia odchodzącym pracownikom świadectw pracy. Zgodnie z art. 97 Kodeksu pracy pracodawca, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy pracownika, jest obowiązany wydać mu świadectwo pracy niezwłocznie. Koniec sierpnia jest zatem odpowiednim momentem, aby takie świadectwo pracy przygotować, a następnie wydać je nauczycielowi – opóźnienie w tym zakresie może stanowić dla niego problem przy nawiązywaniu kolejnego stosunku pracy u innego pracodawcy. Szczegółowe zasady wypełniania świadectw pracy określa rozporządzenie MRPiPS z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (t.j. Dz. U.  z 2020 r., poz. 1862). Warto również pamiętać o ewentualnej konieczności wypłacenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Chociaż przepisy nie wskazują wprost, w jakim terminie powinien on zostać wypłacony, to w praktyce przyjmuje się, że powinno to nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu zatrudnienia takiego pracownika. W wyroku SN z dnia 29 marca 2001 r. (I PKN 336/00) wskazano, że prawo pracownika do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany w całości lub części urlop wypoczynkowy powstaje w dniu rozwiązania umowy o pracę – zdarzenia uniemożliwiającego realizację prawa do urlopu wypoczynkowego w naturze (art. 171 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy). W tym też dniu prawo do urlopu w naturze przekształca się w jego pieniężny ekwiwalent. Ekwiwalent przysługuje za urlopy nieprzedawnione w chwili powstania do niego prawa.

Awans zawodowy nauczycieli

Koniec roku szkolnego to także intensywny czas w zakresie zadań związanych z trwającym awansem zawodowym nauczycieli. Dotyczy to zwłaszcza nauczycieli stażystów ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontrak...

Artykuł dostępny dla Prenumeratorów.

Kup dostęp

Przypisy