Autor: Małgorzata Łoskot

Pedagog specjalny, socjoterapeuta, autorka programów szkoleniowych dla nauczycieli oraz programów profilaktycznych dla młodzieży, redaktor prowadząca czasopisma „Głos Pedagogiczny”. Wieloletni pedagog 
w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Strzelcach Opolskich. Czynnie angażuje się w pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Pedagog specjalny. Jakie zadania i obowiązki ma nowy specjalista?

Na mocy ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, oraz ustawy Karta Nauczyciela wprowadzono szereg zmian dla szkół i przedszkoli. Jedna z ważniejszych zmian dotyczy standaryzacji zatrudniania specjalistów szkolnych, do których grona dołączył od 1 września 2022 r. pedagog specjalny. Ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie obowiązku zatrudniania pedagoga specjalnego w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz przedszkolach innych niż specjalne. Dotyczy to również ich zespołów, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także szkół artystycznych realizujących treści z zakresu kształcenia ogólnego.

Czytaj więcej

Obserwacja zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w ramach kontroli dyrektora

Obserwacja zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno- -pedagogicznej, podobnie jak zajęć edukacyjnych, jest stałym elementem nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły. Dlatego też nie może być sztuką dla sztuki, lecz powinna dać odpowiedź na nurtujące pytania.

Czytaj więcej