Pedagog specjalny. Jakie zadania i obowiązki ma nowy specjalista?

Kadry i finanse

Na mocy ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, oraz ustawy Karta Nauczyciela wprowadzono szereg zmian dla szkół i przedszkoli. Jedna z ważniejszych zmian dotyczy standaryzacji zatrudniania specjalistów szkolnych, do których grona dołączył od 1 września 2022 r. pedagog specjalny. Ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie obowiązku zatrudniania pedagoga specjalnego w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz przedszkolach innych niż specjalne. Dotyczy to również ich zespołów, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także szkół artystycznych realizujących treści z zakresu kształcenia ogólnego.

Według Ministerstwa Edukacji i Nauki zadania wykonywane przez pedagoga specjalnego powinny być uzupełnieniem i wsparciem dla zadań realizowanych przez nauczycieli innych niż tzw. nauczyciele wspomagający oraz specjaliści szkolni „w zakresie rozpoznawania specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów lub wychowanków oraz planowania dla nich wsparcia odpowiadającego ich potrzebom rozwojowym i edukacyjnym”. 

Ważne!
Za specjalistów według Karty Nauczyciela nie uznano: 

  • tzw. nauczycieli wspomagających,
  • nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia rewalidacyjne – z wyjątkiem tych, którzy realizują je w ramach stanowiska pedagoga szkolnego, pedagoga specjalnego, psychologa szkolnego, logopedy lub terapeuty pedagogicznego, mając oczywiście stosowne ku temu kwalifikacje.

Kwalifikacje zawodowe pedagoga specjalnego

W Klasyfikacji zawodów i specjalności – w dziale 2359: Specjaliści nauczania i wychowania gdzie indziej niesklasyfikowani – pedagog specjalny figuruje pod numerem 235919. 
Od lat podstawą do otrzymania posady pedagoga specjalnego w przedszkolach, szkołach i placówkach specjalnych są określone przez MEN minimalne kwalifikacje zawodowe. Oznacza to, że trzeba mieć co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie oraz przygotowanie pedagogiczne. Można też ukoń...

Pozostałe 90% treści jest dostępne tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI