Dołącz do czytelników
Brak wyników

Koło ratunkowe

25 listopada 2021

NR 89 (Listopad 2021)

Prawa w pytaniach i odpowiedziach

0 100

Na Państwa pytania odpowiada nasz ekspert, Joanna Lesińska, radca prawny, autorka publikacji z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego.

Pytanie:
Czy w branżowej szkole II stopnia dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej konieczny jest plan nadzoru pedagogicznego?

Odpowiedź:
Żadna niepubliczna szkoła nie ma prawnego obowiązku sporządzania planu nadzoru pedagogicznego (§ 35 w zw. z § 23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego, 
t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1551 z późn. zm.). Jeśli więc w statucie danej szkoły branżowej nie przewidziano, że szkoła opracowuje taki plan, to również obowiązek jego sporządzenia nie wynika z wewnętrznych regulacji danej szkoły.

POLECAMY

Pytanie:
Jakie mogą być konsekwencje dla dyrektora oraz organu prowadzącego w przypadku nierealizowania przez szkołę podstawy programowej?

Odpowiedź:
Na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082) szkoła niepubliczna ma obowiązek realizować podstawę programową. Jeśli zadanie to nie zostanie wykonane, to kurator oświaty może polecić usunięcie uchybień w wyznaczonym terminie (art. 180 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe). Jeżeli niepubliczna szkoła nie zrealizuje tego polecenia w wyznaczonym terminie, to może dojść do wykreślenia szkoły z ewidencji niepublicznych szkół, co jest równoznaczne z jej likwidacją i brakiem możliwości kontynuowania działalności edukacyjnej (art. 169 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ww. ustawy). Niezależnie od tego...

Artykuł dostępny dla Prenumeratorów.

Kup dostęp

Przypisy