Informacja publiczna w oświacie

W praktyce

Informacja, która podlega udostępnieniu, to każda informacja o sprawach publicznych. Dotyczy ona w szczególności majątku publicznego oraz działalności organów władz publicznych i innych podmiotów, które wykonują zadania publiczne. 

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 902 z późn. zm.) precyzuje zakres danych, które są informacją publiczną, w szczególności pomocny może być katalog informacji zawarty w art. 6 ustawy. Należy jednak pamiętać, że katalog tych spraw ma charakter przykładowy i nie można go uznać za zamknięty. Przy rozpoznawaniu wniosków o dostęp należy więc mieć na uwadze zasadę jawności informacji i okoliczność, iż wszystkie odstępstwa od jej stosowania powinny mieć charakter wyjątku wynikającego z przepisu ustawy. Innymi słowy, odmawiając udostępnienia informacji, dyrektor szkoły musi mieć podstawę w obowiązującym przepisie ustawy. 

Dyrektor jako podmiot zobowiązany do udostępniania informacji

Ustawa o dostępie do informacji precyzuje, iż obowiązane do udostępniania informacji są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego. Dyrektor szkoły realizuje zadania publiczne, dysponuje mieniem publicznym, tym samym jest on podmiotem zobowiązanym do udostępniania informacji. W przypadku dyrektora placówki niepublicznej również należy uznać go za organ zobowiązany do udostępniania informacji, co do za...

Pozostałe 90% treści jest dostępne tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI