Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z praktyki kancelarii

10 czerwca 2021

NR 86 (Czerwiec 2021)

Najczęstsze nieprawidłowości w trakcie kontroli organu dotującego

27

Wiele zostało dotychczas powiedziane w przedmiocie prawidłowości naliczania dotacji oświatowych, jednak nie mniej nurtującym zagadnieniem jest prawidłowość pobrania i wydatkowania dotacji, a zatem prowadzone w tym zakresie kontrole. W tym przedmiocie warto wskazać dwie, dość powszechne w mojej ocenie, nieprawidłowości, z którymi spotykam się w praktyce w toku postępowań kontrolnych.

Pierwsza z nich to zamiar prowadzenia audytu w jednostkach niesamorządowych. Nie ulega wątpliwości, że szkoły i przedszkola niesamorządowe, prowadzone przez osoby prawne i fizyczne, otrzymują dotację z budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Takie jednostki oświatowe wpisane są do rejestru placówek niepublicznych lub działają na podstawie decyzji administracyjnych. Nie znajdują się one jednak w kręgu podmiotów, które podlegałyby audytowi wewnętrznemu. Nie są przecież wewnętrzną jednostką organizacyjną gminy czy powiatu. Dość często zresztą spotykam się z praktyką traktowania prowadzonych przez Państwa jednostek jako wewnętrznych jednostek organizacyjnych gminy, również w toku kontroli, czego przejawem może być np. kwestionowanie wartości ceny zapłaconej za daną usługę, a do czego, w mojej ocenie, kontrolujący nie ma uprawnienia. 

POLECAMY

Czy placówka niepubliczna podlega audytowi wewnętrznemu?

Należy zwróć uwagę na treść norm prawa materialnego. Zgodnie z treścią art. 274 ust. 1–5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych audyt wewnętrzny prowadzi się w:

 • Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
 • ministerstwach,
 • urzędach wojewódzkich,
 • izbach administracji skarbowej,
 • Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, w tym w zarządzanych przez niego funduszach,
 • Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w tym w funduszach zarządzanych przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
 • Narodowym Funduszu Zdrowia,
 • Krajowym Zasobie Nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2020 r., poz. 1100 i 2127 oraz z 2021 r., poz. 11).

Audyt wewnętrzny prowadzi się także w:

 • państwowych jednostkach budżetowych, jeżeli kwota ujętych w planie finansowym jednostki budżetowej dochodów lub kwota wydatków przekroczyła wysokość 40 000 zł;
 • uczelniach publicznych, jeżeli kwota ujętych w planie rzeczowo-finansowym przychodów lub kosztów przekroczyła wysokość 40 000 zł;
 • samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, które nie zostały utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli kwota ujętych w planie finansowym przychodów lub kosztów przekroczyła wysokość 40 000 zł;
 • agencjach wykonawczych, jeżeli kwota ujętych w planie finansowym przychodów lub kosztów przekroczyła wysokość 40 000 zł;
 • państwowych funduszach celowych, jeżeli kwota ujętych w planie finansowym przychodów lub kosztów przekroczyła wysokość 40 000 zł.

Audyt wewnętrzny prowadzi się w jednostkach samorządu terytorialnego, jeżeli ujęta w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego kwota dochodów i przychodów lub kwota wydatków i rozchodów przekroczyła wysokość 40 000 zł. Jest on prowadzony również w jednostkach sektora finansów publicznych, których kierownicy podejmują decyzję o prowadzeniu audytu wewnętrznego, oraz w jednostkach w dziale wskazanych przez właściwego ministra kierującego działem. Wskazując jednostkę zobowiązaną, minister określa termin rozpoczęcia prowadzenia audytu wewnętrznego.
W świetle powyższych przepisów nie jest możliwe przeprowadzenie audytu wewnętrznego przez gminę czy powiat w niepublicznych szkołach, przedszkolach i innych jednostkach oświatowych. Dotyczy to także jednostek publicznych, które są prowadzone przez osobę inną niż samorząd. Nie spełniają one bowiem zakresu podmiotowego wskazanego w art. 274 ust. 1–5 ustawy o finansach publicznych.

Najczęstsze nieprawidłowości w przebiegu kontroli

Należy stwierdzić, iż jedyną możliwością weryfikacji poprawności pobrania i wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu gminy czy powiatu jest przeprowadzenie kontroli – zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Podstawę i zakres przeprowadzonej kontroli określa art. 36 ust. 1 i 2 ustawy o fina...

Artykuł dostępny dla Prenumeratorów.

Kup dostęp

Przypisy