Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z praktyki kancelarii

8 kwietnia 2021

NR 84 (Kwiecień 2021)

Minimalna powierzchnia sal w przedszkolu – jakie akty prawne regulują te kwestie?

30

Zagadnienie związane z powierzchnią sal w przedszkolu niepublicznym od dłuższego czasu budzi wątpliwości. Temat powrócił z większym natężeniem po ogłoszeniu kolejnych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego na czas pandemii.

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 19 listopada 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, paradoksalnie zezwalają na zachowanie mniejszej powierzchni, niż wynika z uzyskiwanych przez Państwa opinii sanitarnych wydawanych dla konkretnych obiektów. W wytycznych tych wskazane jest bowiem, że powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci, w miarę możliwości, powinna wynosić co najmniej 15 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m2, jednak powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2. 

Stosownie do treści art. 168 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

Prawo oświatowe spełnienie wymagań dotyczących bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy w procesie zakładania przedszkola czy szkoły potwierdza się przez dołączenie pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, na co wyraźnie wskazuje treść art. 168 ust. 4 pkt. 3 lit. d przywołanej ustawy: 
bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej; potwierdza się przez dołączenie do zgłoszenia odpowiednio pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywnej opinii komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej. 

Rozbieżności w zaleceniach dotyczących powierzchni

Na tym tle pojawiają się wątpliwości, przed wszystkim w zakresie powierzchni sal w przeliczeniu na jednego wychowanka. Kiedy porówna się bowiem wytyczne GIS – wydawane przecież na czas epidemii, a zatem co do zasady bardziej restrykcyjne – i opinie wydawane w oparciu o art. 168 ustawy Prawo oświatowe, okazuje się, że przy zastosowaniu się do tych pierwszych dopuszczalna powierzchnia przeznaczona na jedno dziecko jest mniejsza, niż wynika to z treści indywidualnej opinii – ta przewiduje najczęściej powierzchnię nie mniejszą niż 2,5 m2 na jedno dziecko. 
W tym miejscu warto zauważyć, że nie są znane normy prawa bezpośrednio odnoszące się do powierzchni sal w przedszkolach. W ostatnim czasie kwestie te, ale jedynie na czas epidemii, określone zostały w treści wytycznych GIS. Normy odnoszące się do warunków technicznych i lokalizacyjnych, jakie powinno spełniać przedszkole, zawarte są w treści rozporządzenia MI z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W akcie tym w § 51 wskazano, że budynek i pomieszczenia powinny mieć zapewnioną wentylację lub klimatyzację, stosownie do ich przeznaczenia, a w § 57–60 uregulowano kwestie...

Artykuł dostępny dla Prenumeratorów.

Kup dostęp

Przypisy