Autor: Beata Patoleta

Adwokat, prowadzi kancelarię adwokacką, której specjalizacją jest prawo oświatowe, w szczególności prawo oświaty niepublicznej. Reprezentuje osoby prowadzące placówki niepubliczne (szkoły, przedszkola) na terenie całego kraju w postępowaniach cywilnych, administracyjnych i karnych związanych z naliczaniem, rozliczaniem i wykorzystaniem dotacji oświatowych. Dotychczas wygrała dla swoich klientów sprawy o wartości znacznie przekraczającej 20 milionów złotych.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Najczęstsze nieprawidłowości w trakcie kontroli organu dotującego

Wiele zostało dotychczas powiedziane w przedmiocie prawidłowości naliczania dotacji oświatowych, jednak nie mniej nurtującym zagadnieniem jest prawidłowość pobrania i wydatkowania dotacji, a zatem prowadzone w tym zakresie kontrole. W tym przedmiocie warto wskazać dwie, dość powszechne w mojej ocenie, nieprawidłowości, z którymi spotykam się w praktyce w toku postępowań kontrolnych.

Czytaj więcej

Finansowanie z dotacji kosztów transportu dzieci do niepublicznej placówki oświatowej

W ramach prowadzonej przeze mnie praktyki, poza reprezentowaniem osób prowadzących jednostki oświatowe w postępowaniach o błędnie obliczone i niewypłacone dotacje, zajmuję się również reprezentacją w postępowaniach dotyczących kontroli pobrania i wydatkowania dotacji oświatowej. To, na co może zostać wydatkowana dotacja, określa art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Wcześniej zasady te regulowane były w ustawie o systemie oświaty. Na przestrzeni lat ewoluowały, a sam przepis rozrastał się, uszczegóławiając wspomniane regulacje bądź je doprecyzowując. Wciąż jednak na tym tle powstaje szereg wątpliwości. Jest to jednocześnie temat, który budzi niemałe zainteresowanie, zarówno wśród osób prowadzących jednostki oświatowe, jak i wśród rodziców. 

Czytaj więcej

Minimalna powierzchnia sal w przedszkolu – jakie akty prawne regulują te kwestie?

Zagadnienie związane z powierzchnią sal w przedszkolu niepublicznym od dłuższego czasu budzi wątpliwości. Temat powrócił z większym natężeniem po ogłoszeniu kolejnych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego na czas pandemii.

Czytaj więcej

Jak poprawnie wyliczyć dotację oświatową dla przedszkola i punktu przedszkolnego?

Dotacje oświatowe są ustawową formą wsparcia finansowego podmiotów prowadzących niesamorządowe jednostki systemu oświaty. Przepisy prawa określają nie tylko terminy i sposób wypłaty dotacji, lecz także ich wysokość. Jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są natomiast, zgodnie z obowiązującą zasadą legalizmu, do wypłaty dotacji zgodnie z tymi przepisami. Praktyka wskazuje jednak, że wypłata dotacji oświatowych wiąże się z wieloma nieprawidłowościami ze strony jednostek samorządu terytorialnego, potwierdzeniem czego jest bogate orzecznictwo sądów powszechnych na terenie całego kraju, Sądu Najwyższego, a także raporty Naczelnej Izby Kontroli czy Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Czytaj więcej

Dotacje na sześciolatka

Koniec roku kalendarzowego dla osób prowadzących jednostki niepubliczne wiąże się najczęściej z wieloma wątpliwościami w zakresie rozliczania dotacji oświatowych. Natomiast wraz z rozpoczęciem nowego roku Państwa problemy w większości skupiają się wokół wysokości dotacji oświatowych. Co trzeba wiedzieć w tym zakresie, jeśli chodzi o wysokość dotacji na dzieci sześcioletnie?

Czytaj więcej

Roszczenia o niewypłacone dotacje

Koniec roku oznacza dla mojej kancelarii przede wszystkim wzmożoną pracę przy konstruowaniu pozwów o niedopłaconą kwotę dotacji, 31 grudnia to bowiem ostatni dzień, w którym możliwe jest złożenie pozwu za rok 2010. Dnia 1 stycznia 2021 r. roszczenie to będzie już przedawnione, tym samym utracona zostanie możliwość skutecznego dochodzenia roszczenia za ten rok.

Czytaj więcej

Zawieszenie zajęć w placówkach niepublicznych w związku z zagrożeniem koronawirusem

Zawieszenie prowadzenia zajęć w dniach od 12 do 25 marca 2020 r. nastąpiło zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w oparciu o treść art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Przepis ów wprowadzony został ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

Czytaj więcej

Co trzeba wiedzieć przed wznowieniem działalności stacjonarnej?

Minister Edukacji Narodowej na podstawie art. 30c ustawy Prawo oświatowe w drodze rozporządzenia jest uprawniony do wyłączenia stosowania niektórych przepisów ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w odniesieniu do wszystkich lub niektórych jednostek systemu oświaty, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b, w szczególności w zakresie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, przeprowadzania egzaminów, organizacji roku szkolnego i organizacji pracy tych jednostek. 

Czytaj więcej