Dołącz do czytelników
Brak wyników

Informator prawny

15 października 2020

NR 78 (Październik 2020)

Najnowsze zmiany w przepisach oświatowych

0 139

Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2020 r., poz. 1385). Data wejścia w życie: 14 sierpnia 2020 r. Wyjątek: § 1 pkt 1 lit. a wszedł w życie 1 września 2020 r.

POLECAMY

Dotyczy szkół niepublicznych. Jakie zmiany wprowadza?

Nowelizacja rozporządzenia wprowadza możliwość zawieszenia na czas oznaczony zajęć w innej formie wychowania przedszkolnego:

1. jeżeli nie jest możliwe zapewnienie temperatury 20°C – zajęcia zawiesza się, powiadamiając o tym organ prowadzący; 
2. gdy na danym terenie może wystąpić zagrożenie bezpieczeństwa dzieci w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych, związane z utrudnieniem w: 

a) dotarciu dziecka do punktu lub zespołu lub powrotem z punktu lub zespołu lub 
b) organizacji zajęć w punkcie lub zespole – zawieszenia zajęć na czas oznaczony dokonuje się za zgodą organu prowadzącego; 

3. jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie dzieci – zajęcia zawiesza się za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego;
4. jeżeli: 

a) temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21:00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi –15°C lub jest niższa, 
b) wystąpiły na danym terenie zdarzenia inne niż sytuacja epidemiologiczna, które mogą zagrozić zdrowiu dzieci – zawieszenie zajęć jest możliwe za zgodą organu prowadzącego. 

Zgoda i opinia mogą być wydane także ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub innych środków łączności. W takim przypadku treść zgody lub opinii należy utrwalić w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób. W każdej z tych sytuacji odpowiednio organ prowadzący lub dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca daną inną formą wychowania przedszkolnego zawiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1386).  
Data wejścia w życie: 14 sierpnia 2020 r.

Dotyczy szkół niepublicznych. Jakie zmiany wprowadza?

Nowelizacja rozszerza możliwości zawieszenia zajęć w szkole/placówce przez dyrektora o sytuacje uwzględniające aktualną sytuację epidemiologiczną. Zawieszenie zajęć może nastąpić na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów. Zawieszenie zajęć może dotyczyć w szczególności grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.

Dyrektor szkoły lub placówki będzie mógł zawiesić zajęcia po uzyskaniu:

− zgody organu prowadzącego oraz 
− pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

Zgoda i opinia mogą być wydane także ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub innych środków łączności. Wówczas treść zgody lub opinii powinna być utrwalona w formie protokołu, notatki, adnotacji albo w inny sposób. O zawieszeniu zajęć odpowiednio organ prowadzący lub dyrektor zawiadamiają organ sprawujący nadzór pedagogiczny oraz organ rejestrujący (gminę, powiat).

Doprecyzowano zapis o możliwości zawieszenia zajęć na czas oznaczony z powodu wystąpienia zdarzenia mogącego zagrozić zdrowiu uczniów (§ 18 ust. 2 pkt 2), innego niż określone w ust. 2a, czyli niezwiązanego z sytuacją epidemiologiczną.


Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1389). Data wejścia w życie: 1 września 2020 r.

Dotyczy szkół niepublicznych. Jakie zmiany wprowadza?

Rozporządzenie doprecyzowuje sposób realizacji zadań jednostki systemu oświaty w roku szkolnym 2020/2021 w sytuacji epidemii. Traci moc rozporządzenie MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 410 z późn. zm.).

W roku szkolnym 2020/2021 będzie możliwe ograniczenie funkcjonowania szkoły lub placówki w całości lub w części, w których odpowiednio wszystkie lub poszczególne zajęcia zostały zawieszone zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1386), w przypadku innych form wychowania przedszkolnego – zgodnie z rozporządzeniem MEN 
z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2020 r., poz. 1385).

Ograniczenie funkcjonowania wprowadza się na czas, na jaki zostały zawieszone wszystkie lub poszczególne zajęcia. Zawieszone zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi w tym zakresie lub w inny sposób w przypadku, gdy to będzie niemożliwe. Zadania inne niż realizacja zajęć będą realizowane w sposób ustalony przez dyrektora. O spo...

Artykuł dostępny dla Prenumeratorów.

Kup dostęp

Przypisy