Najnowsze zmiany w przepisach oświatowych

Informator prawny

Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2020 r., poz. 1385). Data wejścia w życie: 14 sierpnia 2020 r. Wyjątek: § 1 pkt 1 lit. a wszedł w życie 1 września 2020 r.

Dotyczy szkół niepublicznych. Jakie zmiany wprowadza?

Nowelizacja rozporządzenia wprowadza możliwość zawieszenia na czas oznaczony zajęć w innej formie wychowania przedszkolnego:

1. jeżeli nie jest możliwe zapewnienie temperatury 20°C – zajęcia zawiesza się, powiadamiając o tym organ prowadzący; 
2. gdy na danym terenie może wystąpić zagrożenie bezpieczeństwa dzieci w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych, związane z utrudnieniem w: 

a) dotarciu dziecka do punktu lub zespołu lub powrotem z punktu lub zespołu lub 
b) organizacji zajęć w punkcie lub zespole – zawieszenia zajęć na czas oznaczony dokonuje się za zgodą organu prowadzącego; 

3. jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie dzieci – zajęcia zawiesza się za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego;
4. jeżeli: 

a) temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21:00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi –15°C lub jest niższa, 
b) wystąpiły na danym terenie zdarzenia inne niż sytuacja epidemiologiczna, które mogą zagrozić zdrowiu dzieci – zawieszenie zajęć jest możliwe za zgodą organu prowadzącego. 

Zgoda i opinia mogą być wydane także ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub innych środków łączności. W takim przypadku treść zgody lub opinii należy utrwalić w formie protokołu, notatki, ad...

Pozostałe 90% treści jest dostępne tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI