Dołącz do czytelników
Brak wyników

Informator prawny

13 września 2021

NR 87 (Wrzesień 2021)

Najnowsze zmiany w przepisach oświatowych

0 197

Ustawa z dnia 17 marca 2021 r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 762). Data wejścia w życie: 1 lipca 2021 r.
Dotyczy szkół niepublicznych. Jakie zmiany wprowadza?

Nowelizacja ustawy wprowadza od 1 lipca 2021 r. ułatwienia w uzyskiwaniu zezwolenia na spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem lub oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego. Analogiczne ułatwienia dotyczą uzyskiwania zezwolenia na spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poza szkołą (tzw. edukacja domowa).

Po nowelizacji art. 37 ustawy Prawo oświatowe zezwolenie na edukację domową może być wydane niezależnie od tego, gdzie znajduje się przedszkole lub szkoła (dotychczas przedszkole lub szkoła, musiały znajdować się na terenie województwa, w którym zamieszkuje dziecko). Uchylono także obowiązek dołączania do wniosku o zezwolenie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Obecnie do wniosku należy dołączyć:

POLECAMY

  • oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym,
  • zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych (czyli nie dotyczy dziecka w wychowaniu przedszkolnym).

Ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 824). Data wejścia w życie: 22 lipca 2021 r.
Dotyczy szkół niepublicznych. Jakie zmiany wprowadza?

Ustawa nowelizuje dwie ustawy: 

  • ustawę o systemie oświaty – dodano art. 90w przyznający ministrowi do spraw oświaty i wychowania kompetencję do ustalania programów i przedsięwzięć wspierających realizację polityki oświatowej państwa; wskazano, że w BIP ministra będzie publikowany komunikat o ustanowieniu programu i naborze wniosków lub ustanowieniu przedsięwzięcia; komunikat będzie określał przedmiot programu, podmioty uprawnione do udziału w programie i warunki udziału, tryb przeprowadzania naboru do programu oraz szczegółowe kryteria oceny wniosków;
  • ustawę o finansowaniu zadań oświatowych – dodano art. 73a, który reguluje kwestie finansowania ww. programów i przedsięwzięć ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; nie wskazano, czy planowane programy i przedsięwzięcia będą finansowane jeszcze w 2021 r.; informacje dotyczące środków finansowych będą udostępniane w BIP ministra; tytuł rozdziału 9 ustawy ma nowe brzmienie: „Finansowanie programów regionalnych, lokalnych i rządowych oraz programów i przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania”.

Rozporządzenie MEiN z dnia 25 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r., poz. 961). 
Data wejścia w życie: 27 maja 2021 r.
Dotyczy szkół niepublicznych. Jakie zmiany wprowadza?

Według rozporządzenia nowelizującego w roku szkolnym 2020/2021 w szkołach artystycznych, w których roczna lub końcowa ocena klasyfikacyjna z wybranych zajęć edukacyjnych artystycznych jest ustalana w trybie egzaminu promocyjnego lub końcowego, nie przeprowadza się tych egzaminów, a roczną lub końcową ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne artystyczne.

Rozporządzenie MEiN z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r., poz. 982). 
Data wejścia w życie: 31 maja 2021 r.
Dotyczy szkół niepublicznych. Jakie zmiany wprowadza?

Od 31 maja 2021 r. zostało przywrócone funkcjonowanie szkół i placówek publicznych i niepublicznych. Szkoły pracują stacjonarnie na zasadach obowiązujących przed epidemią. 

Zgodnie z nowym rozporządzeniem do 31 grudnia 2021 r. nadal jest możliwe ograniczenie w całości lub w części funkcjonowania szkoły/placówki, w których wszystkie lub poszczególne zajęcia zostały zawieszone na podstawie przepisów rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1604 z późn. zm.), tj. dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów. Wówczas zawieszone zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w inny sposób ustalony przez dyrektora. 

Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, które rozpoczęły się przed 30 maja 2021 r., będą mogły być dokończone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Utraciło moc rozporządzenie MEiN z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r., poz. 824).

Rozporządzenie MEiN z dnia 28 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r., poz. 983). Data wejścia w życie: 29 maja 2021 r. 
Dotyczy szkół niepublicznych. Jakie zmiany wprowadza?

Nowelizacja dotyczy rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 493 z późn. zm.). Wprowadza możliwość organizacji w okresie od 31 maja do 22 grudnia 2021 r. tzw. zajęć wspomagających uczniów, których celem jest zniwelowanie negatywnych skutków długotrwałego okresu zdalnego nauczania. Zajęcia mają pomóc uczniom w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego w publicznych i niepublicznych:

  1. w szkołach podstawowych, w tym szkołach podstawowych specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych – dla uczniów uczęszczających do klas IV–VIII tych szkół,
  2. w szkołach ponadpodstawowych, w tym szkołach ponadpodstawowych specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych – dla uczniów uczęszczających do wszystkich klas tych szkół,
  3. w szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego – dla uczniów uczęszczających do klas szkół artystycznych odpowiadających klasom IV–VIII szkoły podstawowej i wszystkim klasom liceum ogólnokształcącego.

Zajęć wspomagających nie organizuje się w pozostałych typach i rodzajach szkół.
Zajęcia wspomagające są prowadzone w bezpośrednim kontakcie z uczniami i nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Godzina zajęć wspomagających trwa 45 minut.

Zdania dyrektora:

  • ustalenie przedmiotu/przedmiotów, które będą realizowane w ramach zajęć wspomagających, biorąc pod uwagę potrzeby uczniów wszystkich oddziałów oraz możliwości organizacyjne szkoły (w uzgodnieniu z radą pedagogiczną),
  • poinformowanie rodziców uczniów (pełnoletnich uczniów) o organizowanych w szkole zajęciach wspomagających oraz o możliwości uczestnictwa w nich uczniów, wskazując przedmiot/przedmioty, z których zajęcia wspomagające będą prowadzone, planowane...

Artykuł dostępny dla Prenumeratorów.

Kup dostęp

Przypisy