Najnowsze zmiany w przepisach oświatowych

Informator prawny

Ustawa z dnia 17 marca 2021 r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 762). Data wejścia w życie: 1 lipca 2021 r.
Dotyczy szkół niepublicznych. Jakie zmiany wprowadza?

Nowelizacja ustawy wprowadza od 1 lipca 2021 r. ułatwienia w uzyskiwaniu zezwolenia na spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem lub oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego. Analogiczne ułatwienia dotyczą uzyskiwania zezwolenia na spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poza szkołą (tzw. edukacja domowa).

Po nowelizacji art. 37 ustawy Prawo oświatowe zezwolenie na edukację domową może być wydane niezależnie od tego, gdzie znajduje się przedszkole lub szkoła (dotychczas przedszkole lub szkoła, musiały znajdować się na terenie województwa, w którym zamieszkuje dziecko). Uchylono także obowiązek dołączania do wniosku o zezwolenie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Obecnie do wniosku należy dołączyć:

  • oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym,
  • zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych (czyli nie dotyczy dziecka w wychowaniu przedszkolnym).

Ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 824). Data wejścia w życie: 22 lipca 2021 r.
Dotyczy szkół niepublicznych. Jakie zmiany wprowadza?

Ustawa nowelizuje dwie ustawy: 

  • ustawę o systemie oświaty – dodano art. 90w przyznający ministrowi do spraw oświaty i wychowania kompetencję do ustalania programów i przedsięwzięć wspierających realizację polityki oświatowej państwa; wskazano, że w BIP ministra będzie publikowany komunikat o ustanowieniu programu i naborze wniosków lub ustanowieniu przedsięwzięcia; komunikat będzie określał przedmiot programu, podmioty uprawnione do udziału w programie i warunki udziału, tryb przeprowadzania naboru do programu oraz szczegółowe kryteria oceny wniosków;
  • ustawę o finansowaniu zadań oświatowych – dodano art. 73a, który reguluje kwestie finansowania ww. programów i przedsięwzięć ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; nie wskazano, czy planowane programy i przedsięwzięcia będą finansowane jeszcze w 2021 r.; informacje dotyczące środków finansowych będą udostępniane w BIP ministra; tytuł rozdziału 9 ustawy ma nowe brzmienie: „Finansowanie programów regionalnych, lo...

Pozostałe 90% treści jest dostępne tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI