Dołącz do czytelników
Brak wyników

Informator prawny

22 października 2021

NR 88 (Październik 2021)

Najnowsze zmiany w przepisach oświatowych

0 167

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1427). 
Data wejścia w życie: 9 sierpnia 2021 r.
Dotyczy szkół niepublicznych. Jakie zmiany wprowadza?

Nowelizacja dotyczy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2223 z późn. zm.). Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu maturalnego dla absolwentów posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe. Uchylono przepisy dotyczące egzaminu gimnazjalnego. Zmieniono tytuł rozporządzenia – obecnie brzmi: „w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego”, dostosowano regulacje do aktualnych zasad przeprowadzania egzaminu maturalnego.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r., poz. 1519). 
Data wejścia w życie: 20 sierpnia 2021 r.
Dotyczy szkół niepublicznych. Jakie zmiany wprowadza?

Nowelizacja dotyczy rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 982). Wprowadza zmiany polegające na wydłużeniu do 31 sierpnia 2022 r. terminu możliwości ograniczania funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w których zajęcia zostaną zawieszone na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Jednostki systemu oświaty, których funkcjonowanie zostanie ograniczone, będą mogły realizować zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w inny sposób ustalony przez dyrektora jednostki.

POLECAMY


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r., poz. 1525). Data wejścia w życie: 20 sierpnia 2021 r.
Dotyczy szkół niepublicznych. Jakie zmiany wprowadza?

Nowelizacja dotyczy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 493 z późn. zm.). Określa sposób realizacji zadań jednostek systemu oświaty w roku szkolnym 2021/2022 w sytuacji nadal trwającego na terenie Polski stanu epidemii.

Najważniejsze regulacje:

  1. Przedłużono do 31 sierpnia 2022 r. możliwość podejmowania czynności organów za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, a w przypadku kolegialnych organów jednostek systemu oświaty – także w trybie obiegowym, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
     
  2. Z uwagi na rezygnację z przeprowadzania w roku szkolnym 2021/2022 egzaminu ósmoklasisty z czwartego przedmiotu do wyboru, w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych dostosowano sposób przeliczania na punkty wyniku egzaminu ósmoklasisty z trzech przedmiotów – zachowano rozwiązania polegające na tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu ósmoklasisty powinna być równa maksymalnej liczbie punktów możliwych do uzyskania łącznie za uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem i za oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za osiągnięcia ucznia (podobne rozwiązanie przyjęto w przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, których zwolniono z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty lub do danego przedmiotu/przedmiotów objętego tym egzaminem).
     
  3. W 2022 r. egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny będą przeprowadzane na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku do rozporządzenia „bazowego”.
     
  4. W 2022 r. egzamin maturalny będzie przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i składa się tylko z części pisemnej (na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia „bazowego”); wyjątek: część ustna jest przeprowadzana dla absolwentów, którzy będą przystępowali do rekrutacji na uczelnię zagraniczną.

Ponadto rozporządzenie zawiera liczne szczegółowe regulacje dotyczące przygotowania do przeprowadzenia egzaminów i ich przeprowadzania w roku 2022.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2021 r., poz. 1534). Data wejścia w życie: 1 września 2023 r.
Dotyczy szkół niepublicznych. Jakie zmiany wprowadza?

Nowelizacja dotyczy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2019 r., poz. 639 z późn. zm.). Wprowadza rozwiązania dotyczące zmian w katalogu przedmiotów do wyboru ucznia realizowanych w zakresie rozszerzonym w liceach ogólnokształcących oraz technikach, które polegają na dodaniu do tego katalogu przedmiotu historia tańca. Zmiany wejdą w życie 1 września 2023 r.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1533). 
Data wejścia w życie: 1 września 2021 r.
Dotyczy szkół niepublicznych. Jakie zmiany wprowadza?

Nowelizacja dotyczy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przeds...

Artykuł dostępny dla Prenumeratorów.

Kup dostęp

Przypisy