Dołącz do czytelników
Brak wyników

Informator prawny

18 marca 2022

NR 92 (Luty 2022)

Najnowsze zmiany w przepisach oświatowych

0 234

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2146). Data wejścia w życie: 11 grudnia 2021 r.

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 2147). Data wejścia w życie: 11 grudnia 2021 r.

POLECAMY

Dotyczy szkół niepublicznych. Jakie zmiany wprowadza?
Wymienione wyżej nowelizacje wprowadzają zmiany do przepisów o ocenianiu w szkołach artystycznych starego i nowego typu. Zmieniają odpowiednio:

  • rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1016) – dotyczy typów szkół artystycznych sprzed reformy systemu oświaty,
  • rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1674) – dotyczy szkół artystycznych powstałych po wprowadzeniu reformy systemu oświaty (nowe typy szkół).

Zmiany obejmują przede wszystkim:

  • kwestie promocji i ukończenia szkoły z wyróżnieniem (odejście od wymogu uzyskania co najmniej ocen dobrych z przedmiotów innych niż główny),
  • wprowadzenie możliwości wyboru przedmiotu zdawanego w zakresie części teoretycznej egzaminu dyplomowego w szkołach muzycznych. 

Wprowadzona została również regulacja – w przypadku szkół plastycznych – zgodnie z którą ustalane będą odrębne oceny w przypadku przygotowanej przez ucznia pracy z zakresu specjalności/specjalizacji oraz pracy z rysunku, malarstwa lub rzeźby.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2294). Data wejścia w życie: 28 grudnia 2021 r.

Dotyczy szkół niepublicznych. Jakie zmiany wprowadza?

Nowelizacja uchyla przepis § 6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1743), który odnosił się do uchylonej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Uchylony przepis stanowił, że wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii zawiera także oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zmiana ta stanowi dostosowanie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej do obowiązującego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., s. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., s. 2), które obecnie stanowi podstawę przetwarzania danych osobowych.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r., poz. 2301). Data wejścia w życie: 15 grudnia 2021 r.

Dotyczy szkół niepublicznych. Jakie zmiany wprowadza?

Rozporządzenie to zastąpiło rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r., poz. 982 i 1519).

W związku z trwającą epidemią do 31 sierpnia 2022 r. ogranicza się w całości lub w części funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół i placówek, w których wszystkie lub poszczególne zajęcia zostały zawieszone na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Ograniczenie wprowadza się na czas, na jaki zostały zawieszone odpowiednio wszystkie lub poszczególne zajęcia. 

W szkole lub placówce, której funkcjonowanie zostało zawieszone w całości lub części, zawieszone zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, z wyjątkiem zajęć i praktyk zawodowych. W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć zdalnie dyrektor ustala inny sposób. O sposobie realizacji zajęć i innych zadań dyrektor tej jednostki informuje organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. na obszarze kraju obowiązywały następujące regulacje:

  • Ograniczone zostało funkcjonowanie szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego, szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne oraz placówek artystycznych, szkół artystycznych realizujących także kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego. Zajęcia w tych szkołach prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań;
  • W szkołach podstawowych specjalnych, szkołach ponadpodstawowych specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych oraz szkołach ponadpodstawowych specjalnych, funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wy...

Artykuł dostępny dla Prenumeratorów.

Kup dostęp

Przypisy