Dołącz do czytelników
Brak wyników

Informator prawny

9 maja 2022

NR 93 (Marzec 2022)

Najnowsze zmiany w przepisach oświatowych

0 75

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2022 r., poz. 186). Data wejścia w życie:  27 stycznia 2022 r.
Dotyczy szkół niepublicznych. Jakie zmiany wprowadza?

Rozporządzenie zastąpiło dotychczasowe rozporządzenie MEiN z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r., poz. 2301).

Powtórzono z poprzedniego rozporządzenia regulację określającą datę 31 sierpnia 2022 r., do której ogranicza się w całości lub w części funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół i placówek, w których wszystkie lub poszczególne zajęcia zostały zawieszone na podstawie rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Ograniczenie wprowadza się na czas, na jaki zostały zawieszone odpowiednio wszystkie lub poszczególne zajęcia. 

POLECAMY

Analogicznie jak poprzednio, w szkole lub placówce, w której funkcjonowanie zostało zawieszone w całości lub części, zawieszone zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, z wyjątkiem zajęć i praktyk zawodowych. W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć zdalnie dyrektor ustala inny sposób realizowania tych zajęć. O sposobie realizacji zajęć i innych zadań dyrektor tej jednostki informuje organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

W okresie od 27 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r. na obszarze całego kraju ogranicza się funkcjonowanie niżej wymienionych publicznych i niepublicznych szkół i placówek. W tym samym okresie pozostałe szkoły i placówki pracują w systemie stacjonarnym.

Zdalne nauczanie w tym okresie realizują:

 • uczniowie szkół podstawowych w zakresie klas V–VIII,
 • uczniowie szkół ponadpodstawowych,
 • placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego,
 • szkoły artystyczne realizujące wyłącznie kształcenie artystyczne oraz placówki artystyczne,
 • szkoły artystyczne realizujące także kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w klasach V–VIII lub liceum ogólnokształcącego.

W ww. okresie ograniczenia funkcjonowania szkół:

 • uczniom, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zdalnie), w miejscu zamieszkania dyrektor szkoły ma obowiązek: 
  – zorganizować dla tych uczniów zajęcia w szkole lub 
  – umożliwić tym uczniom realizację zajęć zdalnie na terenie szkoły; 
 • uczniom, którzy nie mają możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zdalnie) w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły może umożliwić realizację zajęć zdalnych na terenie szkoły.‚

Nauczanie stacjonarne
Stacjonarną naukę będą kontynuować uczniowie klas I–IV. Dzieci z oddziałów przedszkolnych 6-latków (tzw. zerówki) i uczęszczające do przedszkola także będą uczyły się w trybie stacjonarnym.

Za zgodą dyrektora, od 27 stycznia do 27 lutego 2022 r., zajęcia w szkole mogą prowadzić:

 • szkoły podstawowe specjalne w zakresie klas V–VIII,
 • szkoły ponadpodstawowe specjalne,
 • szkoły podstawowe specjalne w zakresie klas V–VIII oraz  szkoły ponadpodstawowe specjalne funkcjonujące w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, 
 • szkoły podstawowe...

Artykuł dostępny dla Prenumeratorów.

Kup dostęp

Przypisy