Dołącz do czytelników
Brak wyników

Informator prawny

9 maja 2022

NR 94 (Kwiecień 2022)

Najnowsze zmiany w przepisach oświatowych

0 143

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 266). 
Data wejścia w życie: 1 września 2022 r.
Dotyczy szkół niepublicznych. Jakie zmiany wprowadza?

Nowelizacja rozporządzenia wprowadza zmianę regulacji dotyczących ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia.
Wprowadzony w rozporządzeniu okres kształcenia w ogólnokształcących szkołach muzycznych II stopnia odpowiada okresowi kształcenia szkół ogólnokształcących – szkół podstawowych oraz liceów ogólnokształcących. Rozporządzenie przewiduje przepisy przejściowe zapewniające uczniom, którzy rozpoczną naukę w dotychczasowej ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia, możliwość jej ukończenia na dotychczasowych zasadach.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości
narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 276). 
Data wejścia w życie: 1 września 2022 r.
Dotyczy szkół niepublicznych. Jakie zmiany wprowadza?

Nowelizacja rozporządzenia określa wymiar nauki języka mniejszości lub języka regionalnego prowadzonej w formie dodatkowej nauki języka mniejszości lub języka regionalnego dla uczniów szkół tego samego typu należących do mniejszości niemieckiej – od 1 września 2022 r. wymiar ten wynosi jedną godzinę tygodniowo.
Rozporządzenie zmniejsza tygodniowy wymiar godzin nauczania z trzech do jednej godziny tygodniowo języka mniejszości lub języka regionalnego prowadzonego w formie dodatkowej nauki języka mniejszości lub języka regionalnego w międzyszkolnym zespole nauczania.

POLECAMY

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze handel (Dz. U. z 2022 r., poz. 310). Data wejścia w życie: 23 lutego 2022 r.
Dotyczy szkół niepublicznych. Jakie zmiany wprowadza?

Rozporządzenie włącza do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji Sektorową Ramę Kwalifikacji w sektorze handel obejmującą charakterystyki poziomów 2–7. Charakterystyki efektów uczenia się dla poziomów Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze handel, ujęte w kategoriach wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, są określone w załączniku do rozporządzenia.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2022 r., poz. 335). Data wejścia w życie: 10 lutego 2022 r.
Dotyczy szkół niepublicznych. Jakie zmiany wprowadza?

Rozporządzenie przedłuża do 31 grudnia 2022 r. możliwość ograniczenia w całości lub w części funkcjonowanie publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, w których wszystkie lub poszczególne zajęcia zostały zawieszone na podstawie przepisów § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1604).

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2022 r., poz. 339). 
Data wejścia w życie: 10 lutego 2022 r.
Dotyczy szkół niepublicznych. Jakie zmiany wprowadza?

Rozporządzenie zmieniające wprowadza możliwość organizacji zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej od 1 marca 2022 r. do 20 grudnia 2022 r. w publicznych i niepublicznych:
1) szkołach podstawowych,
2) szkołach ponadpodstawowych,
3) szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego –poza wymiarem godzin tych zajęć ustalonym przez dyrektora szkoły na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1280). 
Nowelizacja określa szczegółowo zasady organizacji ww. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym.
Dodatkowe zajęcia specjalistyczne będą prowadzone przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów posiadających kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć, w stosunku do uczniów, u których zauważono potrzebę objęcia takimi zajęciami ze względu na przesłanki określone w rozporządzeniu.
W przypadku szkół prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, środki finansowe na dodatkowe zajęcia specjalistyczne będą przekazywane w formie dotacji celowej, na wniosek dyrektora szkoły.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 (Dz. U. z 2022 r., poz. 352). Data wejścia w życie: 11 lutego 2022 r.
Dotyczy szkół niepublicznych. Jakie zmiany wprowadza?

Zmiana rozporządzenia polega m.in. na dodaniu ust. 22a w załączniku do rozporządzenia, który określa sposób finansowania uczniów lub słuchaczy objętych nauczaniem języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej realizowanego w formie dodatkowej nauki tego języka. Zgodnie z tym przepisem zmniejsza się wartość dotychczas naliczanych wag (P25, P26 i P27) dla tych uczniów/słuchaczy. 
Ponadto zmieniono ust. 26 i 27 załącznika. Zmiana polega na dookreśleniu, że wskaźniki zwiększające dotyczą odpowiednio uczniów czteroletnich liceów ogólnokształcących i liceów sztuk plastycznych oraz uczniów pięcioletnich techników, tj. wyłącznie uczniów będących absolwentami szkoły podstawowej, czyl...

Artykuł dostępny dla Prenumeratorów.

Kup dostęp

Przypisy