Najnowsze zmiany w przepisach oświatowych

Informator prawny

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 266). 
Data wejścia w życie: 1 września 2022 r.
Dotyczy szkół niepublicznych. Jakie zmiany wprowadza?

Nowelizacja rozporządzenia wprowadza zmianę regulacji dotyczących ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia.
Wprowadzony w rozporządzeniu okres kształcenia w ogólnokształcących szkołach muzycznych II stopnia odpowiada okresowi kształcenia szkół ogólnokształcących – szkół podstawowych oraz liceów ogólnokształcących. Rozporządzenie przewiduje przepisy przejściowe zapewniające uczniom, którzy rozpoczną naukę w dotychczasowej ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia, możliwość jej ukończenia na dotychczasowych zasadach.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości
narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 276). 
Data wejścia w życie: 1 września 2022 r.
Dotyczy szkół niepublicznych. Jakie zmiany wprowadza?

Nowelizacja rozporządzenia określa wymiar nauki języka mniejszości lub języka regionalnego prowadzonej w formie dodatkowej nauki języka mniejszości lub języka regionalnego dla uczniów szkół tego samego typu należących do mniejszości niemieckiej – od 1 września 2022 r. wymiar ten wynosi jedną godzinę tygodniowo.
Rozporządzenie zmniejsza tygodniowy wymiar godzin nauczania z trzech do jednej godziny tygodniowo języka mniejszości lub języka regionalnego prowadzonego w formie dodatkowej nauki języka mniejszości lub języka regionalnego w międzyszkolnym zespole nauczania.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze handel (Dz. U. z 2022 r., poz. 310). Data wej...

Pozostałe 90% treści jest dostępne tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI