Dołącz do czytelników
Brak wyników

Informator prawny

27 listopada 2020

NR 79 (Listopad 2020)

Najnowsze zmiany w przepisach oświatowych

0 203

Rozporządzenie MEN z dnia 19 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1459). Data wejścia w życie: 1 września 2020 r.

Rozporządzenie MEN z dnia 19 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1459). Data wejścia w życie: 1 września 2020 r.

Dotyczy szkół niepublicznych.

POLECAMY

Jakie zmiany wprowadza?

Nowelizacja stanowi, że kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w zakresie kwalifikacji TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego, wyodrębnionej w zawodach kierowca mechanik oraz technik transportu drogowego, przyporządkowanych do branży transportu drogowego – może być prowadzone wyłącznie w formie dziennej lub stacjonarnej.

Rozporządzenie MEN z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2020 r., poz. 1537). Data wejścia w życie: 8 września 2020 r.

Dotyczy szkół niepublicznych.

Jakie zmiany wprowadza?

Nowelizacja dotyczy rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r., poz. 1616 z późn. zm.), funkcjonującego w szkołach nowego typu powstałych po reformie systemu oświaty. 

Wprowadzone zmiany zapewniają potrzebę bezpieczeństwa dzieciom objętym indywidualnym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz uczniom objętym nauczaniem indywidualnym w okresie epidemii COVID-19. Dodano regulację obowiązującą w roku szkolnym 2020/2021, zgodnie z którą zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz zajęcia indywidualnego nauczania mogą być prowadzone przez nauczyciela lub nauczycieli: 

  1. w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z dzieckiem lub uczniem w sposób określony w § 4 ust. 4 (czyli jak dotychczas) lub 
  2. na wniosek rodziców dziecka lub ucznia albo pełnoletniego ucznia – w indywidualnym kontakcie z dzieckiem lub uczniem (nowa regulacja!); w takim przypadku nie stosuje się przepisu § 5 (czyli zasady prowadzenia zajęć w miejscu pobytu dziecka/ucznia).

W praktyce oznacza to, że dyrektor może zorganizować ww. zajęcia w dotychczasowy sposób (tj. w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z dzieckiem/uczniem w miejscu jego pobytu) lub w formie zdalnej, ale z zachowaniem indywidualnego kontaktu nauczyciela z dzieckiem/uczniem (kontakt indywidualny, ale nie bezpośredni). 

Obydwa rozwiązania mogą być wprowadzone niezależnie od realizowanej w szkole formy nauczania uwarunkowanej sytuacją epidemiologiczną (nauczanie stacjonarne, zdalne, hybrydowe). 

Bez wniosku rodziców lub pełnoletniego ucznia dyrektor nie może zorganizować indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania w formie zdalnej.

Rozporządze...

Artykuł dostępny dla Prenumeratorów.

Kup dostęp

Przypisy