Dołącz do czytelników
Brak wyników

Informator prawny

19 września 2022

NR 97 (Wrzesień 2022)

Najnowsze zmiany w przepisach oświatowych

0 9

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych 
(Dz. U. z 2022 r., poz. 1068). Data wejścia w życie:  1 września 2022 r. 
Wyjątki:  § 1 pkt 2 i pkt 4 lit. d wchodzi w życie z dniem 4 czerwca 2022 r..
Dotyczy szkół niepublicznych
Jakie zmiany wprowadza?

Nowelizacja dotyczy rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2149). Dostosowuje regulacje prawne szkolnictwa artystycznego do zmiany cyklu kształcenia w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia na cykl 4-letni. Jedną ze zmian jest wprowadzenie w ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia możliwości zmiany przedmiotu głównego przez uczniów kończących klasę VI z instrumentu głównego na rytmikę. Umożliwi to uzyskanie właściwej podbudowy do podjęcia nauki w specjalności rytmika w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia.
Zmiana ramowych planów nauczania ustala także nowe liczby godzin dla wybranych zajęć edukacyjnych artystycznych w specjalnościach rytmika i lutnictwo w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia.
W ogólnokształcących szkołach artystycznych wprowadza się także zmiany w zakresie zajęć edukacyjnych ogólnokształcących, polegające na:

POLECAMY

  • ujednoliceniu ramowych planów nauczania z ramowymi planami nauczania odpowiednio szkoły podstawowej oraz liceum ogólnokształcącego,
  • umożliwieniu realizacji zajęć historii tańca w zakresie rozszerzonym (w tym w ogólnokształcącej szkole baletowej) w sposób uwzględniający realizację tych zajęć w zakresie rozszerzonym z ogólnokształcącego punktu widzenia i jednocześnie zrealizowania ich w ramach kursu artystycznego.

Określono szczegółowy harmonogram wprowadzania poszczególnych zmian (okres przejściowy).

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych 
(Dz. U. z 2022 r., poz. 1069). Data wejścia w życie: 1 września 2022 r.
Dotyczy szkół niepublicznych
Jakie zmiany wprowadza?

Nowelizacja dotyczy Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1016). Dostosowuje definicję przedmiotu głównego w ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia, a także w szkole muzycznej I stopnia. Dostosowanie wynika z regulacji prawnych szkolnictwa artystycznego przyjętych po zmianie cyklu kształcenia w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia na cykl 4-letni, analogicznie jak zmiany rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności 
zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1109). 
Data wejścia w życie: 1 września 2022 r.
Dotyczy szkół niepublicznych
Jakie zmiany wprowadza?

Nowelizacja dotyczy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. z 2019 r., poz. 991). Najważniejsze zmiany:

  • określono podstawy programowe kształcenia w sześciu nowych zawodach: monter konstrukcji targowo-wystawienniczych, technik izolacji przemysłowych, technik montażu i automatyki stolarki budowlanej, technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego, technik elektroautomatyk okrętowy i technik przemysłu jachtowego (w kwalifikacjach wyodrębnionych w nowo wprowadzonych zawodach, z wyjątkiem zawodu technik automatyki okrętowej, możliwe będzie prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych),
  • dokonano zmian w podstawach programowych kształcenia w zawodach: monter stolarki budowlanej, monter izolacji przemysłowych, monter konstrukcji jachtów i łodzi, technik rybołówstwa morskiego, technik mechanik okrętowy, technik nawigator morski, technik żeglugi śródlądowej, które są konsekwencją wprowadzenia podstaw programowych kształcenia w nowych zawodach: technik montażu i automatyki stolarki budowlanej, technik izolacji przemysłowych, technik elektroautomatyk okrętowy oraz technik przemysłu jachtowego,
  • wprowadzono nową dodatkową umiejętność zawodową pn. „Prowadzenie gospodarstwa rolnego w systemie rolnictwa ekologicznego”,
  • w podstawach programowych kształcenia w zawodach, w których jest przewidziane kształcenie w branżowych szkołach II stopnia, określono wymiar praktyk zawodowych (dotychczas wymiar ten był określony w ramowych planach nauczania dla branżowej szkoły II stopnia). Liczba tygodni przeznaczona na realizację praktyk zawodowych obecnie wynosi 8 tygodni (280 godzin), a w przypadku branżowej szkoły II stopnia – 4 tygodnie (140 godzin),
  • wprowadzono zmianę w zakresie zawodów, w których przewidziano przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym, tj. szkoła będzie zobowiązana zapewnić dostęp do: placu manewrowego, pojazdu przeznaczonego do nauki jazdy i zbiorów przepisów ruchu drogowego oraz pomocy dydaktycznych, właściwych ze względu na rodzaj prowadzonego szkolenia.


USTAWA z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2022 r., poz. 1116). Data wejścia w życie: 27 maja 2022 r. 
Wyjątki: art. 5 pkt 3, 7–13 i 16 oraz art. 34 wchodzą w życie z dniem 1 września 2022 r.
Dotyczy szkół niepublicznych
Jakie zmiany wprowadza?

Ustawa nowelizująca zmienia ustawę o systemie oświaty, ustawę Prawo oświatowe, ustawę Karta Nauczyciela, ustawę o systemie informacji oświatowej, a także ustawę przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, ustawę z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe [...] (Dz. U. z 2018 r., poz. 2245 z późn. zm.),, ustawę o finansowaniu zadań oświatowych, ustawę o dochodzie jednostek samorządu terytorialnego. Poniżej przegląd zmian najistotniejszych dla szkół niepublicznych.

Ustawa o systemie oświaty – najważniejsze zmiany:

  • egzamin ósmoklasisty – od roku szkolnego 2022/2023 termin przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty zostanie na stałe przesunięty z kwietnia na maj; uczeń przystępuje do egzaminu z matematyki w języku polskim albo języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym, zrezygnowano z egzaminu z przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia,
  • egzamin maturalny (dla egzaminu maturalnego w części ustnej z przedmiotów dodatkowych nie określa się poziomu egzaminu). W części pisemnej z przedmiotów dodatkowych egzamin jest przeprowadzany na poziomie rozszerzonym i obejmuje wymagania okre...

Artykuł dostępny dla Prenumeratorów.

Kup dostęp

Przypisy