Najnowsze zmiany w przepisach oświatowych

Informator prawny

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych 
(Dz. U. z 2022 r., poz. 1068). Data wejścia w życie:  1 września 2022 r. 
Wyjątki:  § 1 pkt 2 i pkt 4 lit. d wchodzi w życie z dniem 4 czerwca 2022 r..
Dotyczy szkół niepublicznych
Jakie zmiany wprowadza?

Nowelizacja dotyczy rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2149). Dostosowuje regulacje prawne szkolnictwa artystycznego do zmiany cyklu kształcenia w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia na cykl 4-letni. Jedną ze zmian jest wprowadzenie w ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia możliwości zmiany przedmiotu głównego przez uczniów kończących klasę VI z instrumentu głównego na rytmikę. Umożliwi to uzyskanie właściwej podbudowy do podjęcia nauki w specjalności rytmika w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia.
Zmiana ramowych planów nauczania ustala także nowe liczby godzin dla wybranych zajęć edukacyjnych artystycznych w specjalnościach rytmika i lutnictwo w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia.
W ogólnokształcących szkołach artystycznych wprowadza się także zmiany w zakresie zajęć edukacyjnych ogólnokształcących, polegające na:

  • ujednoliceniu ramowych planów nauczania z ramowymi planami nauczania odpowiednio szkoły podstawowej oraz liceum ogólnokształcącego,
  • umożliwieniu realizacji zajęć historii tańca w zakresie rozszerzonym (w tym w ogólnokształcącej szkole baletowej) w sposób uwzględniający realizację tych zajęć w zakresie rozszerzonym z ogólnokształcącego punktu widzenia i jednocześnie zrealizowania ich w ramach kursu artystycznego.

Określono szczegółowy harmonogram wprowadzania poszczególnych zmian (okres przejściowy).

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych 
(Dz. U. z 2022 r., poz. 1069). Data wejścia w życie: 1 września 2022 r.
Dotyczy szkół niepublicznych
Jakie zmiany wprowadza?

Nowelizacja dotyczy Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn...

Pozostałe 90% treści jest dostępne tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI