Najnowsze zmiany w przepisach oświatowych

Informator prawny

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1217). Data wejścia w życie: 23 czerwca 2022 r.

Dotyczy szkół niepublicznych
Jakie zmiany wprowadza?

Nowelizacja dotyczy rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 813).
Najważniejsze nowe regulacje dla szkół artystycznych realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego:

  • dodano zapisy dotyczące promocji z wyróżnieniem albo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem w szkole artystycznej prowadzącej kształcenie ogólne;
  • uczeń ww. szkoły artystycznej, który nie ukończył szkoły artystycznej, ale otrzymał pozytywne oceny końcowe z kształcenia ogólnego, otrzymuje świadectwo szkolne potwierdzające zrealizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej,
  • potwierdzenie spełnienia warunków uzyskania promocji z wyróżnieniem lub ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem stwierdza się na świadectwie przez umieszczenie na świadectwie ukończenia szkoły artystycznej informacji o równoważności albo braku równoważności tego świadectwa ze świadectwem stwierdzającym promocję lub ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

Ponadto wskazano wzory druków świadectw dla określonych typów szkół artystycznych prowadzących kształcenie ogólne oraz określono zmiany w sposobie wypełniania świadectw w wybranych szkołach artystycznych.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1246). Data wejścia w życie: 13 czerwca 2022 r.

Dotyczy szkół niepublicznych
Jakie zmiany wprowadza?

Rozporządzenie określa wym...

Pozostałe 90% treści jest dostępne tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI