Najnowsze zmiany w przepisach oświatowych

Informator prawny

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie egzaminu maturalnego 
(Dz. U.  z 2022 r., poz. 1644). Data wejścia w życie: 6 sierpnia 2022 r.

Dotyczy szkół niepublicznych
Jakie zmiany wprowadza?

Rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 482). Określa szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu maturalnego dla absolwentów posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe. Większość regulacji została przeniesiona z poprzedniego rozporządzenia. Najważniejsze zmiany:

 • do wykazu przedmiotów dodatkowych, z których będzie przeprowadzany egzamin maturalny dodano przedmiot: historia tańca,
 • wskazano zakres wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotów dodatkowych, z którego przeprowadzany jest egzamin maturalny,
 • deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego może być składana w postaci papierowej (jak dotąd) lub elektronicznej, za pośrednictwem elektronicznego systemu wspomagającego przeprowadzanie egzaminu, udostępnianego przez CKE i OKE,
 • złożenie deklaracji elektronicznej wymaga uwierzytelnienia ucznia (absolwenta) w elektronicznym systemie (login i hasło dostępu),
 • deklaracja elektroniczna powinna zawierać oświadczenie zdającego o zgodności z oryginałem papierowym odwzorowanych cyfrowo elektronicznych dokumentów,
 • wydłużono niektóre terminy składania dokumentów i wykonywania czynności, m.in.: termin składania wniosku wraz z uzasadnieniem oraz deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą zdający ukończył (do 7 lutego).

Wydłużono termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego przez absolwentów do 7 lutego (było: do 31 grudnia) w następujących przypadkach:

 • gdy szkoła została zlikwidowana lub przekształcona,
 • uzyskania przez zdającego świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych,
 • dopuszczenia zdającego do egzaminów eksternistycznych, który zamierza w danym roku szkolnym przystąpić do wszystkich egzaminów wymaganych do uzyskania świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego oraz do egzaminu maturalnego,
 • posiadania przez zdającego świadectwa lub innego dokumentu wydanego za granicą i uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument potwierdzający wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 • uzyskania przez zdającego potwierdzenia posiadania wykształcenia średniego lub średniego branżowego,
 • posiadania przez zdającego świadectwa szkolnego uzyskanego za granicą, uznanego za równorzędne świadectwu ukończenia odpowiedniej szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły ponadpodstawowej w dr...

Pozostałe 90% treści jest dostępne tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI