Najnowsze zmiany w przepisach oświatowych

Informator prawny

Rozporządzenie MEiN z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 2314). Data wejścia w życie: 22 grudnia 2020 r.

Dotyczy szkół niepublicznych. Jakie zmiany wprowadza?

Nowelizacja rozporządzenia wprowadziła nowe regulacje w roku szkolnym 2020/2021. Najważniejsze zmiany:

 • terminy zawodów II i III stopnia olimpiad mogą być zmienione w ciągu roku szkolnego po uzgodnieniu z ministrem edukacji; organizator niezwłocznie przekazuje uczestnikom informacje o zmianach;
 • w czasie zimowej przerwy świątecznej nie organizuje się wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
 • w czasie ferii zimowych wypoczynek jest organizowany wyłącznie w kraju w formie:
  • półkolonii dla dzieci uczęszczających do klas I–IV szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I–IV szkoły podstawowej,
  • obozów szkoleniowych dla uczniów szkół mistrzostwa sportowego oraz uczniów oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych; nie organizuje się wypoczynku za granicą.

Organizatorem wypoczynku mogą być wyłącznie szkoły i placówki, organy prowadzące szkoły i placówki, stowarzyszenia i inne organizacje, w szczególności harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki;

 • egzamin ósmoklasisty w 2021 r. będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia (sprawdza, w jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania);
 • egzamin maturalny w 2021 r.:
  • będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia (sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia te wymagania),
  • będzie przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i składa się tylko z części pisemnej,
  • nie będzie przeprowadzany egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych w części ustnej.
  Wyjątek: do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub...

Pozostałe 90% treści jest dostępne tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI