Dołącz do czytelników
Brak wyników

Informator prawny

17 marca 2021

NR 83 (Marzec 2021)

Najnowsze zmiany w przepisach oświatowych

0 208

Rozporządzenie MEiN z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 2314). Data wejścia w życie: 22 grudnia 2020 r.

Dotyczy szkół niepublicznych. Jakie zmiany wprowadza?

POLECAMY

Nowelizacja rozporządzenia wprowadziła nowe regulacje w roku szkolnym 2020/2021. Najważniejsze zmiany:

 • terminy zawodów II i III stopnia olimpiad mogą być zmienione w ciągu roku szkolnego po uzgodnieniu z ministrem edukacji; organizator niezwłocznie przekazuje uczestnikom informacje o zmianach;
 • w czasie zimowej przerwy świątecznej nie organizuje się wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
 • w czasie ferii zimowych wypoczynek jest organizowany wyłącznie w kraju w formie:
  • półkolonii dla dzieci uczęszczających do klas I–IV szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I–IV szkoły podstawowej,
  • obozów szkoleniowych dla uczniów szkół mistrzostwa sportowego oraz uczniów oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych; nie organizuje się wypoczynku za granicą.

Organizatorem wypoczynku mogą być wyłącznie szkoły i placówki, organy prowadzące szkoły i placówki, stowarzyszenia i inne organizacje, w szczególności harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki;

 • egzamin ósmoklasisty w 2021 r. będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia (sprawdza, w jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania);
 • egzamin maturalny w 2021 r.:
  • będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia (sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia te wymagania),
  • będzie przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i składa się tylko z części pisemnej,
  • nie będzie przeprowadzany egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych w części ustnej.
  Wyjątek: do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego w 2021 r. może przystąpić absolwent, który:
  • w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego lub
  • jest obowiązany przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej;
 • szkolenia dla członków zespołu egzaminacyjnego, szkolenia w zakresie organizacji egzaminów OKE oraz szkolenia dla egzaminatorów mogą być przeprowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
 • określono warunki zdania egzaminu maturalnego dla tegorocznych absolwentów oraz absolwentów z poprzednich lat oraz zasady wpisywania wyników egzaminu maturalnego na świadectwie dojrzałości.

Rozporządzenie RM z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz zniesienia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 2057). Data wejścia w życie: 1 stycznia 2021 r.

Dotyczy szkół niepublicznych. Jakie zmiany wprowadza?

Tworzy się Ministerstwo Edukacji i Nauki, w drodze przekształcenia Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przekształcenie polega na włączeniu do MEN komórek organizacyjnych dotychczasowych ministerstw obsługujących sprawy działu oświaty i wychowania oraz pracowników tych działów.

Rozporządzenie PRM z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2020 r., poz. 2335). Data wejścia w życie: 1 stycznia 2021 r.

Dotyczy szkół niepublicznych. Jakie zmiany wprowadza?

Nowelizacja jest konsekwencją ww. rozporządzenia zmieniającego. Określa, iż obsługę ministra edukacji i nauki zapewnia Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Rozporządzenie MEiN z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 2382). Data wejścia w życie: 1 stycznia 2021 r. 
Wyjątki: § 1 pkt 1 lit. d i e, które wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2021 r.;
§ 1 pkt 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

Dotyczy szkół niepublicznych. Jakie zmiany wprowadza?

Nowelizacja doprecyzowuje przepisy dotyczące dotowania szkół i niepublicznych domów wczasów dziecięcych następująco:

 • w przypadku otrzymywania przez szkołę dotacji na ucznia uczęszczającego na I semestr do informacji o liczbie uczniów szkoła dołącza semestralny rozkład zajęć, potwierdzający możliwość spełnienia przez tego ucznia ustawowego warunku,
 • w przypadku ograniczenia funkcjonowania niepublicznego domu wczasów dziecięcych w całości dotacja za liczbę dni ograniczenia jest równa iloczynowi liczby dni ograniczenia, liczby wychowanków i kwoty części oświatowej subwencji ogólnej przewidzianej na wychowanka domu wczasów dziecięcych na dany rok dla powiatu, będącego dla niepublicznego domu wczasów dziecięcych organem rejestrującym, podzielonej przez liczbę dni w danym roku.

Rozporządzenie MEiN z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021 (Dz. U. z 2020 r., poz. 2384). Data wejścia w życie: 1 stycznia 2021 r.

Dotyczy szkół niepublicznych. Jakie zmiany wprowadza?

Rozporządzenie ustala podział środków z subwencji oświatowej na 2021 r. Uwzględnia m.in. następujące kwestie:

 • zmiany w finansowaniu niepublicznych liceów ogólnokształcących i niepublicznych szkół policealnych kształcących w formie zaocznej (m.in. wyłączenie finansowania wagą P9 a podwyższenie wskaźników w części SOA),
 • wzmocnienie i poszerzenie wsparcia dla małych szkół i mniej zamożnych (podwyższono wagę P2, włączenie szkół niepublicznych do wagi P2 (do tej pory waga obejmowała tylko szkoły publiczne),
 • zmiany w finansowaniu szkół, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, oraz kwalifikacyjnych kursów zawodowych – wprowadzono większą zależność finansowania od zdanego egzaminu maturalnego, zawodowego lub potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,
 • zmiany sposobu naliczania subwencji oświatowej w związku z częściowym ograniczeniem pracy niektórych szkół i placówek w okresie pandemii COVID-19,
 • kontynuację finansowania uczniów według prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (dodano nowe zawody).

Subwencja oświatowa została zaprojektowana w kwocie ponad 52 m...

Artykuł dostępny dla Prenumeratorów.

Kup dostęp

Przypisy