Dołącz do czytelników
Brak wyników

Informator prawny

25 maja 2021

NR 85 (Maj 2021)

Najnowsze zmiany w przepisach oświatowych

0 222

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (Dz. U.  z 2021 r., poz. 360). 
Data wejścia w życie: 1 marca 2021 r.

Dotyczy szkół niepublicznych. Jakie zmiany wprowadza?
Tworzy się Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w drodze przekształcenia dotychczasowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przekształcenie polega na włączeniu do dotychczasowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, obsługującego sprawy działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, komórek organizacyjnych obsługujących sprawy działu kultura fizyczna oraz pracowników obsługujących sprawy tego działu z dotychczasowego Ministerstwa Sportu.

POLECAMY

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U.  z 2021 r., poz. 366). Data wejścia w życie: 14 marca 2021 r.

Dotyczy szkół niepublicznych. Jakie zmiany wprowadza?
Rozporządzenie przedłuża zdalne nauczanie do 14 marca 2021 r. na obszarze całego kraju w zakresie klas IV–VIII szkoły podstawowej, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, domów wczasów dziecięcych oraz szkolnych schronisk młodzieżowych, a także publicznych i niepublicznych szkół i placówek artystycznych. Klasy I–III szkoły podstawowej oraz dzieci w wychowaniu przedszkolnym kontynuują naukę stacjonarną. 

Wyjątkiem jest województwo warmińsko-mazurskie, na obszarze którego od 1 do 14 marca 2021 r. w klasach I–III szkół podstawowych publicznych i niepublicznych wprowadzono nauczanie zdalne. Regionalne rozwiązanie obejmuje również szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie klas I–III szkoły podstawowej, w których zajęcia edukacyjne ogólnokształcące oraz zajęcia edukacyjne artystyczne również są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w inny sposób. 

Możliwość prowadzenia zajęć stacjonarnie pozostała w szkolnictwie specjalnym (decyzja w gestii dyrektora) w:

  • szkołach podstawowych specjalnych w zakresie klas IV–VIII oraz szkołach ponadpodstawowych specjalnych,
  • szkołach podstawowych specjalnych w zakresie klas IV–VIII oraz szkołach ponadpodstawowych specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,
  • szkołach podstawowych specjalnych w zakresie klas IV–VIII oraz szkołach ponadpodstawowych specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej.

Ograniczenie funkcjonowania nie dotyczy:

  • szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, 
  • oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, 
  • internatów, 
  • branżowych szkół I stopnia – w odniesieniu do uczniów będących młodocianymi pracownikami w zakresie zajęć praktycznych realizowanych u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

W szkołach podstawowych sportowych, w zakresie klas IV–VIII oraz w szkołach ponadpodstawowych: sportowych, mistrzostwa sportowego, z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego, zajęcia sportowe realizowane na podstawie programów szkolenia realizuje się w miejscu ich prowadzenia (stacjonarnie) lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, wyłącznie w zakresie, w jakim z programu szkolenia wynika możliwość ich realizacji z wykorzystaniem tych metod i technik.

W ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych zajęcia w zakresie zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, za zgodą rodziców dzieci (uczniów), mogą być realizowane w bezpośrednim kontakcie dziecka (ucznia) z osobą prowadzącą te zajęcia. 

Utrzymano możliwość organizacji w szkole konsultacji indywidualnych lub grupowych dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej, klasy III liceum ogólnokształcącego oraz klasy IV technikum z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego. W ramach konsultacji można zorganizować w szkole testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego.

Nadal dla uczniów szkół podstawowych w zakresie klas IV–VIII oraz szkół ponadpodstawowych, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania dyrektor szkoły ma obowiązek zorganizować zajęcia w szkole lub umożliwić im zdalne nauczanie na terenie szkoły. 

Utrzymano zasadę, że w przypadku uczniów ww. szkół, którzy nie mają możliwości realizowania zajęć zdalnych w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły może (a więc nie musi) umożliwić realizację zajęć zdalnych na terenie szkoły.

Dodano nowy zapis umożliwiający dyrektorom szkół i placówek na obszarze całego kraju udostępnianie pomieszczeń szkoły (placówki) w celu przeprowadzenia badań edukacyjnych, których realizacja wynika z krajowych lub międzynarodowych zobowiązań ministra ds. edukacji. Szkoły i placówki artystyczne także są objęte tą regulacją. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U.  z 2021 r., poz. 370). Data wejścia w życie: 27 lutego 2021 r.

Dotyczy szkół niepublicznych. Jakie zmiany wprowadza?
Nowelizacja dodaje nowe regulacje w zakresie ustalania dotacji oświatowej dla szkół dla dorosłych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty. W 2021 r. jest możliwość wypłacania nowych stawek dotacji już w miesiącu aktualizacji (marzec), z wyrównaniem od stycznia, a nie jak dotychczas od kolejnego miesiąca (IV). 

W przypadku gdy zaktualizowana kwota dotacji ma obowiązywać od miesiąca pierwszej aktualiz...

Artykuł dostępny dla Prenumeratorów.

Kup dostęp

Przypisy