Najnowsze zmiany w przepisach oświatowych

Informator prawny

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (Dz. U.  z 2021 r., poz. 360). 
Data wejścia w życie: 1 marca 2021 r.

Dotyczy szkół niepublicznych. Jakie zmiany wprowadza?
Tworzy się Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w drodze przekształcenia dotychczasowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przekształcenie polega na włączeniu do dotychczasowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, obsługującego sprawy działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, komórek organizacyjnych obsługujących sprawy działu kultura fizyczna oraz pracowników obsługujących sprawy tego działu z dotychczasowego Ministerstwa Sportu.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U.  z 2021 r., poz. 366). Data wejścia w życie: 14 marca 2021 r.

Dotyczy szkół niepublicznych. Jakie zmiany wprowadza?
Rozporządzenie przedłuża zdalne nauczanie do 14 marca 2021 r. na obszarze całego kraju w zakresie klas IV–VIII szkoły podstawowej, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, domów wczasów dziecięcych oraz szkolnych schronisk młodzieżowych, a także publicznych i niepublicznych szkół i placówek artystycznych. Klasy I–III szkoły podstawowej oraz dzieci w wychowaniu przedszkolnym kontynuują naukę stacjonarną. 

Wyjątkiem jest województwo warmińsko-mazurskie, na obszarze którego od 1 do 14 marca 2021 r. w klasach I–III szkół podstawowych publicznych i niepublicznych wprowadzono nauczanie zdalne. Regionalne rozwiązanie obejmuje również szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie klas I–III szkoły podstawowej, w których zajęcia edukacyjne ogólnokształcące oraz zajęcia edukacyjne artystyczne również są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w inny...

Pozostałe 90% treści jest dostępne tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI