Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zgodnie z prawem: awans zawodowy nauczyciela

13 września 2021

NR 87 (Wrzesień 2021)

Problematyczne sytuacje związane z początkiem stażu w ramach awansu zawodowego. Jak można je rozwiązać?

0 38

Początek roku szkolnego 2021/2022 to czas rozpoczynania staży w ramach procedury awansu zawodowego. Dyrektorzy nierzadko mają w związku z tym wiele wątpliwości – kilka z nich rozwiejemy w niniejszym artykule. Na początek jednak przypomnimy pokrótce, jak rozpoczyna się procedurę awansową.

Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora publicznej i niepublicznej szkoły, przedszkola czy też placówki, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku. Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi plan rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany dołączają plan rozwoju zawodowego do wniosku o rozpoczęcie stażu. Dyrektor publicznej i niepublicznej szkoły, przedszkola czy też placówki, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole, zatwierdza plan rozwoju zawodowego albo zwraca go nauczycielowi do poprawienia wraz z pisemnym zaleceniem wprowadzenia niezbędnych zmian. W przypadku nawiązania stosunku pracy po upływie wyżej wymienionego terminu nauczyciel nie rozpoczyna stażu do końca tego roku szkolnego.
Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w publicznej i niepublicznej szkole, przedszkolu czy też placówce co najmniej 2 lat, a nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu co najmniej roku od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego. W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora, uwzględniający wymagania ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. 
Nauczycielom, którzy w okresie trwania stażu zmienili miejsce zatrudnienia, do stażu zalicza się okres dotychczas odbytego stażu, jeżeli podjęli zatrudnienie w publicznej i niepublicznej szkole, przedszkolu czy też placówce nie później niż w okresie 3 miesięcy po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymali pozytywną ocenę dorobku zawodowego. Tę ocenę (popularnie nazywaną „cząstkową”) uwzględnia się przy dokonywaniu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres całego stażu.
Nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż dyrektor przydziela opiekuna spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych. Co ważne, opiekunem nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego może być również nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze w:

POLECAMY

  • publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego,
  • przedszkolach niepublicznych, niepublicznych placówkach oraz szkołach niepublicznych i niepublicznych szkołach artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych,
  • publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego.

Opiekunem nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego może być również nauczyciel kontraktowy, w tym zajmujący stanowisko kierownicze w szkołach polskich oraz w publicznych szkołach i zespołach szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych RP.

1.Przypadek
Nauczyciel zmienia zatrudnienie ze szkoły podstawowej na średnią

Pytanie: Czy może kontynuować staż nauczyciel mianowany zatrudniony od 1 września 2021 r. w szkole średniej, który do 31 sierpnia 2021 r. zrealizował 2 lata stażu w szkole podstawowej?

Odpowiedź: Nie ma kontynuacji, nauczyciel może skorzystać z zaliczenia dotychczasowego okresu stażu i skrócenia stażu rozpoczynanego w nowym miejscu zatrudnienia po spełnieniu pewnych warunków. 
Nauczyciel do 7 września 2021 r....

Artykuł dostępny dla Prenumeratorów.

Kup dostęp

Przypisy