Czy prowadzenie przedszkola niepublicznego to najlepsza opcja?

Zgodnie z prawem: placówki przedszkolne

Jakie są korzyści z prowadzenia różnych typów placówek sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku przedszkolnym? A jakie mogą się z tym wiązać niedogodności i trudności?

Przedszkole niepubliczne to niejedyna jednostka mająca uprawnienia do sprawowania opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym. Chcąc założyć jednostkę zajmującą się przedszkolakami, przyszła osoba prowadząca może rozważyć również prowadzenie form w założeniu prostszych niż przedszkole, czyli innych form wychowania przedszkolnego. 
Pytanie brzmi, czy utworzenie takiej „prostszej” niż przedszkole formy faktycznie daje osobie prowadzącej jakieś korzyści. Aby na nie odpowiedzieć, w pierwszej kolejności trzeba się przyjrzeć procedurze tworzenia jednostek. 

Procedury związane z zakładaniem jednostek

Regulacja § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania wymienia punkty przedszkolne oraz zespoły wychowania przedszkolnego. W punktach przedszkolnych zajęcia są prowadzone przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. Z kolei w zespołach wychowania przedszkolnego zajęcia są prowadzone przez cały rok szkolny, ale jedynie w niektóre dni tygodnia, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. 
Warunkiem utworzenia punktu lub zespołu jest wyposażenie lokalu w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz uzyskanie przez organ prowadzący pozytywnych opinii właściwego państwowego inspektora sanitarnego oraz komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, wydanych w zakresie ich właściwości, o zapewnieniu w lokalu, w którym mają być prowadzone zajęcia w ramach punktu lub zespołu, bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci, uwzględniających warunki, o których mowa w § 4 i 5 rozporządzenia w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.

Wymogi obowiązujące placówkę

Regulacje § 4 i 5 rozporządzenia wskazują konkretne wymogi dotyczące pomieszczenie przedszkola. Zgodnie z § 4 lokal, w którym mają być prowadzone zajęcia w ramach punktu lub zesp...

Pozostałe 90% treści jest dostępne tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI