Niezłożenie wniosku o dotację

Zgodnie z prawem

W przypadku niepublicznych jednostek oświatowych dotacje są jednym z podstawowych źródeł finansowania takiego przedszkola czy szkoły pomimo tego, że jednostki niepubliczne nie muszą gwarantować bezpłatności oferowanych usług, czyli mogą pobierać czesne.

Możliwość ta wynika z przepisów prawa oświatowego opisujących cechy, jakimi musi się charakteryzować szkoła czy przedszkole publiczne, a zatem są to takie cechy, których niepubliczna jednostka spełniać nie musi, nie zostały bowiem do niej przypisane. Na przykład zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (dalej jako u.p.o.) przedszkolem publicznym jest przedszkole, które:

 • realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego;
 • zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie;
 • przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
 • zatrudnia nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje.
   

Zgodnie z kolei z art. 14 ust. 1 u.p.o. szkoła publiczna:

 • zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;
 • przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
 • zatrudnia nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje;
 • realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – również podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego albo podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego,
 • realizuje ramowy plan nauczania;
 • realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, o których mowa w rozdziałach 3a i 3b ustawy o systemie oświaty.
   

Pojęcie bezpłatnego nauczania występuje zatem w odniesieniu zarówno...

Pozostałe 90% treści jest dostępne tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI