Dozwolone wydatki z dotacji

Kadry i finanse

Wydatki, jakie mogą być finansowane z dotacji udzielanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, określone zostały w art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Przepis ten nie zawiera jednak katalogu wydatków dopuszczalnych, lecz wskazuje, że dotacje są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań placówek wychowania przedszkolnego, szkół lub placówek w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej.

Wydatek może być zatem poniesiony z dotacji jedynie wówczas, jeżeli służy realizacji wskazanych tu zadań. W tym zakresie wydatków mieszczą się m.in. wydatki bieżące, obejmujące każdy wydatek poniesiony na cele działalności placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki. 
Zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych przez wydatki bieżące należy rozumieć wydatki, o których mowa w art. 236 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Ten z kolei przepis stanowi, że przez wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi.
Tu należy zatem odwołać się do regulacji art. 124 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym wydatki majątkowe obejmują:

  • wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,
  • wydatki inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych oraz dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych przez inne jednostki.
     

Jako pomocne przy klasyfikowaniu wydatków bieżących można wskazać Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Katalog wydatków bieżących znajduje się w załączniku nr 4 do tego aktu. O tym, że stanowi on jedynie pomoc przy interpretacji charakteru wydatku przesądza natomiast fakt, że rozporządzenie wskazuje wydatki bieżące jednostek budżetowych, zatem nie odnosi się bezpośrednio do szkół czy przedszkoli niepublicznych, które jednostkami budżetowymi nie są. Niemniej pozwala ustalić, jakiego typu wydatki mogą być uznane za bieżące również w jednostkach niepublicznych, bowiem są one również w nich ponoszone. 
W efekcie do wydatków bieżących można zaliczyć wynagrodzenia osobowe pracowników, które obejm...

Pozostałe 90% treści jest dostępne tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI