Skreślenie z listy ucznia realizującego obowiązek szkolny

Zgodnie z prawem

Każde dziecko w Polsce ma obowiązek uczęszczać do szkoły. Równocześnie rodzice mają prawo do wyboru placówki, do której dziecko trafi, mogą więc posłać swoją pociechę do szkoły niepublicznej. Co jednak w wypadku, gdy zajdzie konieczność skreślenia z listy uczniów?

Podstawowym źródłem obowiązku szkolnego jest Konstytucja stanowiąca w art. 70 ust. 1, że każdy ma prawo do nauki, ale jednocześnie nauka jest obowiązkowa do 18. roku życia. Zgodnie z tą samą regulacją sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa, którą obecnie jest Prawo oświatowe. 
W ust. 2 tej samej regulacji Konstytucja wskazuje również na obowiązek zapewnienia nauki bezpłatnej w szkołach publicznych. Jednocześnie jednak ustawa zasadnicza gwarantuje rodzicom wolność wyboru szkół innych niż publiczne (ust. 3).
Prawo oświatowe, zgodnie z postanowieniami Konstytucji, określa sposób wykonania obowiązku szkolnego. Ustawa w art. 35 ust. 2 stanowi, że obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia. Istotną regulację zawiera również art. 36
ust. 8 u.p.o., zgodnie z którym obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej publicznej albo niepublicznej. Szkoły, w których realizowany jest obowiązek szkolny, mogą zatem być prowadzone nie tylko przez samorząd, ale również przez inne niż jednostki samorządu terytorialnego osoby prawne (stowarzyszenia, fundacje), jak również osoby fizyczne. Zauważyć przy tym należy, że szkoły niepubliczne (samorządowe lub niesamorządowe) tym różnią się od publicznych, że nie spełniają m.in. warunku powszechnej dostępności oferowanych usług edukacyjnych. Warunek ten został sformułowany w art. 14 ust. 1 Prawa oświatowego, zgodnie z którym szkołą publiczną jest szkoła, która:

  • zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;
  • przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
  • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach, przez które obecnie należy rozumieć Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli;
     

realizuje:

  • programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – również podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego albo podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego;...

Pozostałe 90% treści jest dostępne tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI