Autor: Michał Łyszczarz

Ekspert prawa oświatowego i samorządu terytorialnego. Współautor komentarzy do ustawy o systemie oświaty oraz szeregu publikacji z zakresu prawa oświatowego i samorządowego. Wieloletni pracownik Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Obecnie zatrudniony w Wydziale Oświaty Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Dozwolone wydatki z dotacji

Wydatki, jakie mogą być finansowane z dotacji udzielanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, określone zostały w art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Przepis ten nie zawiera jednak katalogu wydatków dopuszczalnych, lecz wskazuje, że dotacje są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań placówek wychowania przedszkolnego, szkół lub placówek w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej.

Czytaj więcej

Przywrócenie uprawnień do emerytury bez względu na wiek – emerytura stażowa

W wyniku ostatniej nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela powróciła instytucja emerytury stażowej nauczycieli. Nie ma ona jednak takiej samej formy jak kiedyś, należy więc upewnić się kto i kiedy nabywa do niej prawo.

Czytaj więcej

Skreślenie z listy ucznia realizującego obowiązek szkolny

Każde dziecko w Polsce ma obowiązek uczęszczać do szkoły. Równocześnie rodzice mają prawo do wyboru placówki, do której dziecko trafi, mogą więc posłać swoją pociechę do szkoły niepublicznej. Co jednak w wypadku, gdy zajdzie konieczność skreślenia z listy uczniów?

Czytaj więcej

Niezłożenie wniosku o dotację

W przypadku niepublicznych jednostek oświatowych dotacje są jednym z podstawowych źródeł finansowania takiego przedszkola czy szkoły pomimo tego, że jednostki niepubliczne nie muszą gwarantować bezpłatności oferowanych usług, czyli mogą pobierać czesne.

Czytaj więcej

Przedawnienie roszczeń o dotacje

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych przewiduje zasadę dotowania niepublicznych szkół czy przedszkoli, zgodnie z którą dotacja zawsze podąża za uczniem. Oczywiście zasada ta nie została sformułowana w ustawie dokładnie tymi słowami, ale jej istnienie można wywnioskować z szeregu przepisów ustawy. W związku z tym brakiem precyzji może dojść do sytuacji, gdy po stronie samorządu powstanie roszczenie o zwrot dotacji. Kiedy następuje przedawnienie takiego roszczenia?

Czytaj więcej

Kierowanie pozwu o zaległą dotację do sądu powszechnego

Wysokość dotacji powinna pozostawać w ścisłej relacji w stosunku do liczby dzieci uczęszczających do szkoły czy przedszkola. W przypadku gdy zmniejszy się liczba uczniów jej wysokość ulegnie więc zmniejszeniu, ale powinna ulec podwyższeniu w sytuacji, gdy w ciągu roku jednostka oświatowa przyjmie kolejne osoby. To jedna z możliwych sytuacji, w których dojść może do zaniżenia kwoty dotacji. Kiedy należy dochodzić swoich praw składając pozew do sądu powszechnego, a kiedy skargę do sądu administracyjnego i jak to zrobić?

Czytaj więcej

Niedozwolone klauzule w umowach zawieranych przez placówki niepubliczne

Umowa podpisywana przez rodziców dziecka jest podstawą jego uczęszczania do placówki niepublicznej. Podlega ona regulacjom Kodeksu cywilnego, co oznacza, że mają do niej zastosowanie również normy art. 3853 k.c. określające niedozwolone postanowienia umowne. Zawieranie w umowach zapisów, które są niezgodne z Kodeksem cywilnym i poważnie ograniczają prawa rodziców korzystających z przedszkola czy szkoły, stawiając ich w gorszej pozycji niż podmiot, z którym umowę zawarli, jest dosyć powszechnym zjawiskiem, zatem warto przeanalizować, jakie popularne błędy w umowach można odnaleźć.

Czytaj więcej

Czy prowadzenie przedszkola niepublicznego to najlepsza opcja?

Jakie są korzyści z prowadzenia różnych typów placówek sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku przedszkolnym? A jakie mogą się z tym wiązać niedogodności i trudności?

Czytaj więcej

Audyt dostępności architektonicznej budynku placówki oświatowej. Jak zgodnie z przepisami prawa wdrażać rozwiązania techniczne, aby pomyślnie przejść certyfikację?

Niemal w każdej placówce oświatowej uczą się dzieci i młodzież z niepełnosprawnością ruchową. Aby zapewnić im właściwe warunki do przebywania w budynku i do nauki, należy spełnić szereg wymagań, które następnie, w wyniku audytu, doprowadzą nas do uzyskania certyfikatu dostępności. W jaki sposób zarządzać placówką, odpowiadając na potrzeby osób z niepełnosprawnością?

Czytaj więcej

Ochrona sygnalistów w szkole. W jaki sposób realizować zadania określone w projekcie ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa?

Dnia 18 października 2021 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano datowany na 14 października 2021 roku projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Ten właśnie akt stanowić ma implementację wymogów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 na grunt krajowego ustawodawstwa. Ponieważ projekt nie zyskał waloru ustawy, pojawia się pytanie o to, w jaki sposób należy wdrażać w placówkach procedury wymagane przez dyrektywę.

Czytaj więcej

Granice ingerencji w wygląd uczniów na terenie szkoły

Szkoła jako instytucja publiczna zorganizowana w celu realizowania zadań oświatowych może działać wyłącznie na podstawie i w granicach prawa, a te z kolei zawężają możliwość ingerencji w wygląd uczniów do przypadków wyraźnie wskazanych w przepisach.

Czytaj więcej

Jak postępować w czasie kontroli związanej ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego?

Kontrola związana ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego jest od września 2021 r. podstawową formą tegoż nadzoru. W jaki sposób dyrektorzy powinni zachować się podczas wizytacji związanej z pełnieniem czynności kontrolnych w placówce i na co należy zwrócić szczególną uwagę, aby uniknąć ewentualnych błędów?

Czytaj więcej