Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dotacje na sześciolatka

Artykuł | 9 lutego 2021 | NR 82
15

Koniec roku kalendarzowego dla osób prowadzących jednostki niepubliczne wiąże się najczęściej z wieloma wątpliwościami w zakresie rozliczania dotacji oświatowych. Natomiast wraz z rozpoczęciem nowego roku Państwa problemy w większości skupiają się wokół wysokości dotacji oświatowych. Co trzeba wiedzieć w tym zakresie, jeśli chodzi o wysokość dotacji na dzieci sześcioletnie?

Już na tym etapie warto zweryfikować, czy styczniowa część dotacji wypłacana jest w odpowiedniej wysokości. Należy bowiem pamiętać, że termin skierowania skargi wynosi 30 dni, a początek biegu terminu najczęściej będzie liczony bądź od daty otrzymania informacji o stawce dotacji, a w przypadku braku takiej informacji od dnia fizycznego wpływu części dotacji za styczeń, co powinno nastąpić 15. dnia stycznia. Bardzo powszechnym problemem jest kwestia zwiększonej wysokości dotacji na dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą sześć lat, czyli dzieci powszechnie nazywane zerówkowymi.

Co mówią przepisy?

Treść art.  53. ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych wskazuje, że na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą sześć lat, jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, która może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań.

Natomiast wysokość dotacji jest obliczana jako iloczyn kwoty rocznej, o której mowa w ust. 4, oraz liczby uczniów, którzy w roku bazowym kończą pięć lat lub mniej, w placówkach wychowania przedszkolnego:

  • prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego,
  • dla których ta jednostka samorządu terytorialnego jest organem rejestrującym,
  • ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku bazowego.

Jednocześnie art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wskazuje, że niepubliczne przedszkole niebędące przedszkolem specjalnym niespełniające warunków, o których mowa w ust. 1, otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

w przypadku uczniów nieobjętych kształceniem specjalnym, niezależnie od tego, czy są objęci przygotowaniem przedszkolnym, czy też nie, przedszkole otrzymuje dotacje w wysokości 75% podstawowej kwoty dotacji. 

Tym samym w przypadku uczniów nieobjętych kształceniem specjalnym, niezależnie od tego, czy są objęci przygotowaniem przedszkolnym, czy też nie, przedszkole otrzymuje dotacje w wysokości 75% podstawowej kwoty dotacji. Sytuacja nie jest jednak tożsama w przypadku dzieci niepełnosprawnych. Istota niniejszego zagadnienia sprowadza się do tego, w jaki sposób należy rozumieć zwrot „na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy”.

Należy bowiem wskazać, że zgodnie z powyższym przepisem materialnym ustawy dotacja na ucznia niepełnosprawnego odnosi się wprost do wysokości subwencji oświatowej i nie może być niższa niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

Co pokazuje praktyka gmin?

Nie ulega żadnej wątpliwości, że gminy otrzymują subwencję na uczniów niepełnosprawnych w wieku sześciu lat lub więcej również w zakresie wagi P51, najczęściej jednak – wypłacając dotację w wysokości subwencji – jak wskazuje norma, pomijają w kalkulacji przedmiotową wagę. Tymczasem z dyspozycji art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednoznacznie wynika, iż organ prowadzący niepubliczne przedszkole otrzymuje na ucznia niepełnosprawnego dotację w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

Uczeń niepełnosprawny w wieku sześciu lat i więcej, będący uczniem niepełnosprawnym przedszkola niepublicznego niebędącego przedszkolem specjalnym, zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, powinien otrzymywać dotację właściwą dla takiego ucznia w subwencji oświato...

Artykuł dostępny dla Prenumeratorów.

Kup dostęp

Przypisy