Dołącz do czytelników
Brak wyników

Edukacyjne inspiracje

10 czerwca 2021

NR 86 (Czerwiec 2021)

Inteligencja etyczna, czyli jak w prosty sposób rozwiązywać trudne problemy

0 62

Pełnienie funkcji dyrektora placówki oświatowej jest nie lada wyzwaniem – wiąże się z odgrywaniem wielu ról oraz borykaniem się z nieprzewidzianymi sytuacjami. Praca podejmowana przez dyrektora polega przede wszystkim na zarządzaniu placówką, organizowaniu pracy, zapewnianiu właściwych warunków nauki i rozwoju dla wychowanków. Różnorodność i szeroki wachlarz obowiązków sprawiają, iż dyrektor powinien być osobą wielozadaniową, która kieruje komórką oświatową w każdym możliwym obszarze.

Głównym zadaniem dyrektora jest stworzenie odpowiednich warunków do działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej placówki. Warto jednak zwrócić uwagę na to, iż pojęcie „odpowiednich warunków” jest niezwykle obszerne i niesie za sobą bezmiar problemów do rozwiązywania każdego dnia. 
Jednym z naczelnych problemów, z jakimi mierzy się dyrektor, jest zapewnienie dzieciom oraz pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki. Wiąże się to z koniecznością utrzymania budynku i terenów przyległych w odpowiednim stanie, zapewnienia właściwej temperatury w pomieszczeniach, należytego stanu infrastruktury sanitarnej czy nawet odpowiedniego oświetlenia sal. Kolejną kwestią jest higiena pracy zarówno nauczycieli, jak i ich podopiecznych. Wymaga to właściwej organizacji zajęć, przerw między nimi, zapewnienia sprzętu i pomocy dydaktycznych. Wszystkie wymienione wyżej sprawy wiążą się bezpośrednio z jednym z największych wyzwań, jakim musi podołać dyrektor – z zaplanowaniem budżetu placówki. Trudno przewidzieć temperaturę powietrza zimą i związane z tym koszty opału, liczbę zepsutych krzeseł czy przepalonych świetlówek, ważne jest zatem, by myślenie dyrektora miało wymiar perspektywiczny i zakładało plan, który uwzględnia wszelkie sytuacje awaryjne.
Innym bardzo ważnym zadaniem dyrektora placówki oświatowej jest właściwa organizacja pracy wychowawców i nauczycieli z dziećmi. Sprawą nadrzędną jest bezpieczeństwo, tak więc przestrzeganie przez pracowników zasad związanych z bezpieczeństwem ich samych oraz wychowanków jest sprawą bezdyskusyjną. Oczywiście, niezwykle istotne są sprawy związane z realizowaniem podstawy programowej czy właściwej organizacji procesu dydaktycznego. To na barkach dyrektora spoczywa obowiązek sprawowania nadzoru pedagogicznego, a co za tym idzie – ponoszenie odpowiedzialności za realizację owych działań. 
Kolejną sprawą jest zarządzanie zespołem pracowników zatrudnionych w placówce. Dyrektor odpowiedzialny jest za sprawy kadrowe, zatrudnianie nowych pracowników, ich szkolenie, wdrażanie do specyfiki pracy w danej placówce. Ponadto zadaniem dyrektora jest zapewnienie nauczycielom właściwych warunków do rozwoju zawodowego oraz możliwości realizowania awansu zawodowego w placówce. Jako bezpośredni przełożony dyrektor rozwiązuje też bieżące problemy kadrowe, zajmuje się sprawami nieobecności w pracy, organizuje zastępstwa celem utrzymania ciągłości procesów dydaktycznych i opiekuńczych w szkole czy przedszkolu. 
W każdej placówce oświatowej najważniejsze jest dziecko. To na uczniów skierowane są wszelkie działania, których celem jest ich wszechstronny rozwój, zapewnienie właściwych warunków do realizacji edukacji, zachęcanie do pracy nad sobą, rozwijanie talentów. Zadaniem dyrektora jest zatem motywowanie nauczycieli i wychowawców do działań, które mają na celu realizację tych założeń. Ponadto dyrektor ma możliwość wdrażania różnych programów edukacyjnych, organizacji wycieczek, wyjść, konkursów itd., które służą rozwojowi dzieci. Warto też zadbać o właściwe wyposażenie sal, pomoce dydaktyc...

Artykuł dostępny dla Prenumeratorów.

Kup dostęp

Przypisy