Dołącz do czytelników
Brak wyników

Informator prawny , Otwarty dostęp

25 listopada 2021

NR 89 (Listopad 2021)

Najnowsze zmiany w przepisach oświatowych

0 221

Rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 3 września 2021 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek artystycznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1665). 
Data wejścia w życie: 11 września 2021 r.

Dotyczy szkół niepublicznych.

POLECAMY

Jakie zmiany wprowadza?

Nowe rozporządzenie dostosowuje przepisy do regulacji wynikających z nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, głównie w zakresie zastosowania przepisów w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela w szkołach artystycznych, jak również ogólnej aktualizacji terminologii. Ponadto rozporządzenie ma na celu dostosowanie do regulacji w zakresie kwalifikacji nauczycieli szkół artystycznych prowadzących kształcenie ogólne do uprawnień wynikających z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych przez nauczycieli.

Rozporządzenie określa:
1) szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli szkół artystycznych i placówek artystycznych,
2) warunki uzyskiwania kwalifikacji do nauczania języków obcych w szkołach artystycznych,
3) wykaz egzaminów, poprzez które uzyskuje się kwalifikacje do nauczania języków obcych w szkołach artystycznych,
4) szkoły artystyczne i placówki artystyczne oraz wypadki, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

Najważniejsze regulacje prawne:

  • określono definicję przygotowania pedagogicznego do prowadzenia w szkole artystycznej zajęć edukacyjnych artystycznych, zajęć kształcenia ogólnego, praktycznej nauki zawodu, do wykonywania zawodu nauczyciela: psychologa, logopedy, do prowadzenia zajęć w innym zakresie (wymogi godzinowe),
  • zaktualizowano dokumenty potwierdzające przygotowanie pedagogiczne,
  • określono nowy model kwalifikacji dla nauczycieli zajęć edukacyjnych artystycznych (odstąpiono od rozwiązania, że zdobycie kwalifikacji do prowadzenia zajęć może nastąpić w ramach studiów na dowolnym kierunku lub specjalności, w ramach których kandydat nabył niezbędną wiedzę merytoryczną do prowadzenia odpowiednich zajęć. Zamiast tego wymagane jest ukończenie kierunku, którego efekty kształcenia, o których mowa w ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji w zakresie wiedzy i umiejętności, obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu lub tych zajęć na odpowiednim etapie edukacyjnym),
  • wskazano rozwiązania dla szkoły artystycznej realizującej eksperyment pedagogiczny dotyczący zawodu nieokreślonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego,
  • określono szczególne rozwiązania w zakresie zatrudnienia na stanowisku nauczyciela zajęć edukacyjnych artystycznych, określanych w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach artystycznych jako „inne zajęcia edukacyjne”,
  • uaktualniono kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć w placówkach artystycznych,
  • wprowadzono odrębne przepisy regulujące kwalifikacje nauczycieli zajęć edukacyjnych ogólnokształcących w szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne oraz szczególne przepisy dla nauczycieli języków obcych (spójne z regulacjami wprowadzonymi przez Ministra Edukacji i Nauki),
  • termin „placówki kształcenia artystycznego” zastąpiono terminem „placówki artystyczne”,
  • wprowadzono regulacje spójne z prawodawstwem Ministerstwa Edukacji i Nauki w odniesieniu do kwalifikacji nauczyciela religii, nauczyciela prowadzącego zajęcia w zakresie udzielania pierwszej pomocy, nauczyciela zajęć wychowania fizycznego, zajęć innych niż zajęcia obowiązkowe lub zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów,
  • określono kwalifikacje nauczyciela bibliotekarza, psychologa, pedagoga, logopedy, wychowawcy w świetlicy,  internacie lub bursie szkolnictwa artystycznego, nauczyciela zajęć rewalidacyjnych (z uwzględnieniem specyfiki pracy w szkole artystycznej).

Rozporządzenie określa liczne rozwiązania przejściowe oraz wskazuje warunki zachowania dotychczasowych kwalifikacji.
Traci moc rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia artystycznego i placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2014 r., poz. 784).

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r., p...

Artykuł jest dostępny dla zalogowanych użytkowników w ramach Otwartego Dostępu.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałów pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy