Najnowsze zmiany w przepisach oświatowych

Informator prawny Otwarty dostęp

Rozporządzenie MEiN z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r., poz. 561).
Data wejścia w życie: 29 marca 2021 r.

Dotyczy szkół niepublicznych. Jakie zmiany wprowadza?

POLECAMY

Rozporządzenie zastąpiło dotychczasowe rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, ze zm.). Określa zasady funkcjonowania szkół i placówek w okresie od 29 marca do dnia 11 kwietnia 2021 r. 

Do szkół i placówek realizujących kształcenie na odległość dołączyły przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego. 
Na wniosek rodziców dyrektor ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego:

 • dla dzieci mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • dla dzieci, których rodzice:
  - są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, 
  - realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego, 
  - realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
  - pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny, 
  - wykonują działania ratownicze, 
  - są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ((t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 z późn. zm.), 
  - są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 
  - są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI