Dołącz do czytelników
Brak wyników

Informator prawny , Otwarty dostęp

10 czerwca 2021

NR 86 (Czerwiec 2021)

Najnowsze zmiany w przepisach oświatowych

0 307

Rozporządzenie MEiN z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r., poz. 561).
Data wejścia w życie: 29 marca 2021 r.

Dotyczy szkół niepublicznych. Jakie zmiany wprowadza?

POLECAMY

Rozporządzenie zastąpiło dotychczasowe rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, ze zm.). Określa zasady funkcjonowania szkół i placówek w okresie od 29 marca do dnia 11 kwietnia 2021 r. 

Do szkół i placówek realizujących kształcenie na odległość dołączyły przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego. 
Na wniosek rodziców dyrektor ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego:

 • dla dzieci mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • dla dzieci, których rodzice:
  - są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, 
  - realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego, 
  - realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
  - pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny, 
  - wykonują działania ratownicze, 
  - są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ((t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 z późn. zm.), 
  - są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 
  - są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 
  - są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, 
  - są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, 
  - są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek (np. zdalne nauczanie na terenie szkoły).

Ograniczenie funkcjonowania nie dotyczy przedszkoli specjalnych, oddziałów specjalnych w przedszkolach ogólnokształcących oraz oddziałów przedszkolnych specjalnych w szkołach podstawowych, a także szkół podstawowych specjalnych, szkół ponadpodstawowych specjalnych, funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Dyrektor decyduje o sposobie prowadzenia zajęć. 

Utrzymane zostało kształcenie na odległość w szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych, placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, domach wczasów dziecięcych i szkolnych schroniskach młodzieżowych. 
Rodzice dzieci uczęszczających:

 • do klas I–III szkoły podstawowej lub
 • do klas I–III szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej,
  którzy wykonują wymienione tutaj zadania lub są zatrudnieni we wskazanych jednostkach działających na rzecz zwalczania COVID-19 (lit. a–k), mogą wnioskować do dyrektora o organizację dla ich dzieci opieki w szkole. Dzieciom objętym opieką w szkole dyrektor umożliwia realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

Jak dotąd dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły ma obowiązek:

 • zorganizować zajęcia w szkole lub 
 • umożliwić realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

W przypadku uczniów wymienionych szkół, którzy nie mają możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły może (nie musi) umożliwić tym uczniom realizację zajęć zdalnie na terenie szkoły.

W ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych zajęcia w zakresie zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, za zgodą rodziców dzieci/uczniów, nadal mogą być realizowane w bezpośrednim kontakcie dziecka (ucznia) z osobą prowadzącą te zajęcia.

Utrzymano możliwość organizacji w szkole konsultacji indywidualnych lub grupowych dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej, klas III liceum ogólnokształcącego oraz klas IV technikum z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego. W ramach konsultacji można zorganizować w szkole testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego.

Nadal obowiązuje zapis umożliwiający dyrektorom szkół i placówek na obszarze całego kraju udostępnianie pomieszczeń szkoły/placówki w celu przeprowadzenia badań edukacyjnych, których realizacja wynika z krajowych lub międzynarodowych zobowiązań ministra ds. edukacji. 
Dyrektor szkoły, centrum lub placówki wciąż może udostępnić pomieszczenia do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów.

Od 29 marca do 11 kwietnia 2021 r. kontynuowane jest ograniczone funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół i placówek artystycznych:

 • w przypadku szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne oraz placówek artystycznych zajęcia edukacyjne realizowane są zdalnie,
 • w przypadku szkół artystycznych realizujących także kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego zajęcia edukacyj...

Artykuł jest dostępny dla zalogowanych użytkowników w ramach Otwartego Dostępu.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałów pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy