Ochrona sygnalistów w szkole. W jaki sposób realizować zadania określone w projekcie ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa?

Zgodnie z prawem: sygnaliści

Dnia 18 października 2021 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano datowany na 14 października 2021 roku projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Ten właśnie akt stanowić ma implementację wymogów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 na grunt krajowego ustawodawstwa. Ponieważ projekt nie zyskał waloru ustawy, pojawia się pytanie o to, w jaki sposób należy wdrażać w placówkach procedury wymagane przez dyrektywę.

Obowiązek wdrożenia procedur ochrony sygnalistów wynika z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Preambuła do tego aktu wskazuje, że: 
„osoby pracujące dla organizacji publicznej lub prywatnej lub utrzymujące kontakt z taką organizacją w związku ze swoją działalnością zawodową niejednokrotnie jako pierwsze dowiadują się o zagrożeniach lub szkodach dla interesu publicznego, do jakich dochodzi w tym kontekście. Zgłaszając naruszenia prawa Unii, które są szkodliwe dla interesu publicznego, osoby takie działają jako „sygnaliści” i tym samym odgrywają kluczową rolę w ujawnianiu takich naruszeń i zapobieganiu im oraz w ochronie dobra społecznego. Potencjalni sygnaliści często jednak rezygnują ze zgłaszania swoich zastrzeżeń lub podejrzeń z obawy przed działaniami odwetowymi. W związku z tym w coraz większym stopniu uznaje się, zarówno na poziomie unijnym, jak i międzynarodowym, znaczenie zapewnienia zrównoważonej i skutecznej ochrony sygnalistów”.
Sygnalista zgłasza zatem naruszenia prawa, a obowiązujące u danego pracodawcy procedury służą zapewnieniu mu ochrony przed ewentualnymi konsekwencjami zgłoszenia oraz zagwarantowaniu nadania sprawie dalszego biegu, czyli reakcji na zgłoszone naruszenie. 
Preambuła do cytowanej dyrektywy wskazuje również przykładowe sfery działalności jednostki, w których może dojść do naruszenia. W punkcie 6 czytamy, że: 
„ochrona sygnalistów jest konieczna do poprawienia egzekwowania prawa Unii w dziedzinie zamówień publicznych. Konieczne jest nie tylko – w kontekście wykonywania budżetu Unii – przeciwdziałanie i wykrywanie związanych z zamówieniami przypadków nadużyć finansowych i korupcji, ale również zajęcie się niewystarczająco skutecznym egzekwowaniem przepisów w dziedzinie zamówień publicznych przez krajowe instytucje zamawiające i podmioty zamawiające w związku z wykonaniem robót budowlanych, dostawą produktów lub świadczeniem usług. Przypadki naruszenia takich przepisów prowadzą do zakłóceń konkurencji, zwiększają koszty prowadzenia działalności gospodarczej, szkodzą interesom inwestorów i akcjonariuszy lub wspólników oraz, w ogólnym ujęciu, zmniejszają atrakcyjność inwestycyjną i przyczyniają się do powstawania nierównych szans dla przedsiębiorstw w Unii, co wpływa na prawidłowe funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego”.
Zamówienia publiczne są zatem, zgodnie z dyrektywą, szczególnie narażone na powstanie naruszeń prawa,...

Pozostałe 90% treści jest dostępne tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI