Społeczne organy w szkole – dlaczego to tak ważne, przykład rady rodziców

W praktyce

Rady rodziców w Polsce działają na podstawie przepisów ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Podstawę działania tych  organów stanowią głównie art. 83 i 84 znajdujące się w rozdziale IV  tej ustawy, który nosi tytuł „Społeczne organy w systemie oświaty”.  Przepisy te określają zarówno zasady tworzenia rad rodziców,  jak i ich kompetencje. Trzeba powiedzieć, że ustawodawca wyjątkowo lakonicznie reguluje materię rad rodziców jako jednego z organów szkoły, będącego jej integralnym podmiotem działającym ściśle  w jej strukturze i ramach.

Głównym zadaniem rad rodziców jest reprezentowanie interesów rodziców dzieci uczęszczających do danej szkoły oraz wspieranie placówki w realizacji jej celów edukacyjnych i wychowawczych. Rada rodziców ma możliwość wpływania na jakość pracy szkoły poprzez aktywne uczestnictwo w jej życiu, współpracę z dyrekcją oraz innymi organami szkoły. Do głównych kompetencji tej rady należy opiniowanie ważnych dokumentów szkolnych, takich jak: programy wychowawczo-profilaktyczne, programy i harmonogramy poprawy efektywności kształcenia oraz projekt planu finansowego szkoły. Choć wyrażone opinie nie mają mocy prawnej, stanowią istotny element procesu decyzyjnego w szkole. Szczególnie ważne jest, by w przypadku programu wychowawczo-profilaktycznego opinie i spostrzeżenia mogły być wyrażane przez całą społeczność szkolną, co zwiększa jej znaczenie w procesie decyzyjnym. Wspólne uchwalenie tego dokumentu przez radę pedagogiczną i radę rodziców ma kluczowy wpływ na działania szkoły w danym roku szkolnym. Bardzo często zdarza się, że program ten jest kopiowany z lat ubiegłych, z uwzględnieniem zaleceń i zmian ministerstwa na dany rok szkolny. Ważne jednak, by ten dokument został przygotowany na początku roku szkolnego z dużą uważnością i zwróceniem uwagi na wprowadzenie takich rozwiązań, których potrzeba została dostrzeżona w kontekście danej szkoły.
Przykładowo, w związku z nadmiernym korzystaniem przez młodzież z nowinek technologicznych, warto rozważyć organizację warsztatów w tym zakresie. Mogą to być warsztaty poświęcone zagrożeniom w internecie lub bezpiecznemu korzystaniu z jego zasobów. Innym obszarem, który można uwzględnić, są warsztaty dotyczące zdrowia psychicznego dzieci i ich dobrostanu w szkole.
Kolejną ważną kompetencją rady rodziców jest możliwość składania wniosków do dyrektora szkoły, organu prowadzącego, a także do innych instytucji zewnętrznych w sprawach dotyczących funkcjonowania szkoły. Te wnioski, choć nie są wiążące, często są brane pod uwagę ze względu na ich trafność i dobrze uzasadnioną argumenta...

Pozostałe 90% treści jest dostępne tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI