Dołącz do czytelników
Brak wyników

Szkolne inspiracje

11 września 2020

NR 72 (Luty 2020)

Co naprawdę mówią nam wyniki badań PISA?

0 260

Opublikowanie wyników badań PISA (Programme for International Student Assessment) wywołało liczne komentarze w mediach oraz w środowisku edukacyjnym, co jest zjawiskiem zrozumiałym, ponieważ wyniki te stanowią istotny punkt odniesienia dla polityki oświatowej i postrzegania jakości edukacji szkolnej w krajach biorących udział w jednym z najważniejszych programów badawczych przeprowadzanym co trzy lata, począwszy od 2000 r. Jak w tym rankingu wypadają polscy uczniowie i w jaki sposób interpretować wyniki badań?

W2018 r. Polska była jednym z 79 krajów, w których 15-latkowie (uczniowie, którzy ukończyli 15 lat w roku poprzedzającym badanie) przystąpili do programu. Zdecydowaną większość polskiej grupy badawczej stanowili uczniowie klas III gimnazjów, a pozostałą część 15-letni uczniowie klas II gimnazjów, klas VII szkoły podstawowej, a także szkół ponadgimnazjalnych, w tym szkół artystycznych, natomiast z badania wyłączeni byli 15-letni uczniowie poniżej klasy VII szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół specjalnych.

Pozytywny klimat w szkole trudno zdefiniować czy zmierzyć, ale stanowi on czynnik w istotny sposób wpływający na samopoczucie uczniów. czynnikami pomagającymi nastolatkom poczuć się bezpieczniej są przede wszystkim poczucie przynależności do grupy i atmosfera współpracy. 

 

POLECAMY

Umiejętność czytania

Komentując wyniki PISA 2018, podkreśla się, że polscy uczniowie coraz lepiej radzą sobie z czytaniem, matematyką oraz rozumowaniem w zakresie nauk przyrodniczych. Jednak refleksji nad wnioskami płynącymi z tego badania nie można ograniczać do analizy tabelek i liczb, w których nie wszystko da się ująć, a na pewno nie dają one pełnego obrazu sytuacji młodych ludzi, którzy oprócz zajmowania się czytaniem, matematyką i naukami przyrodniczymi, wchodzą w relacje, przeżywają sukcesy i porażki, obserwują dorosłych i uczą się od nich poprzez modelowanie.

Niewątpliwie w obszarze czytania widoczny jest wyraźny wzrost wyników od 2000 r. Wynik polskich uczniów w 2000 r. wyniósł 479 pkt, a w 2018 r. wzrósł do 512 i był to jeden z najwyższych wyników w skali światowej; istotnie lepsze wyniki uzyskali tylko uczniowie z wybranych regionów Chin, z Singapuru, Estonii, Kanady i Finlandii. Należy podkreślić, iż umiejętność czytania, która w 2018 r. była główną badaną umiejętnością, sprawdzana jest w zakresach: odnajdowanie informacji w różnych warstwach tekstu i z różnych tekstów łączonych w hipertekst, rozumienie całości przekazu, ocena i refleksja nad treścią i formą tekstu.

Oprócz najlepszych wyników, warto przyjrzeć się również najniższym wynikom. Odsetek polskich uczniów osiągających najniższe wyniki w zakresie czytania w 2018 r. był zbliżony do wyników z 2015 r., co oznacza, że co siódmy 15-latek nie opanował umiejętności rozumienia czytanego tekstu w stopniu wystarczającym na swobodne korzystanie ze źródeł pisanych, jednak jest to znacznie mniej osób w stosunku do 2000 r., gdy wyniki wskazywały na co czwartego ucznia.

W średniowieczu, gdy umiejętność czytania i pisania była bardzo rzadka, ludzie, którzy opanowali tę sztukę, mogli uchodzić za „inteligentnych”, choć terminu tego wówczas nie używano. Współcześnie to już za mało. Liczy się jakość pisania i jakość czytania.

Edward Nęcka

Możemy być zadowoleni z efektów kształtowania w ciągu ostatnich kilkunastu lat kluczowej dla rozwoju człowieka kompetencji, jaką jest czytanie. Nie należy jednak zapominać o grupie uczniów, którzy opuszczają szkołę z deficytem tak ważnej umiejętności, co skutkuje ich ograniczonymi możliwościami rozwojowymi. Problem ten dostrzegła również w edukacji francuskiej Celine Alvarez, której zdaniem: „Dzisiejsza edukacja opiera się na tradycjach, intuicjach i wartościach, nie zaś na tym, jak przebiega mechanizm uczenia się u człowieka. Tak długo, jak długo dzieci będą narażone na system nauczania nieuwzględniający naturalnych dźwigni ich umysłów, będziemy je stawiać w sytuacji generującej wielkie cierpienie. Podobnie nauczyciele – będą zmuszeni pracować w ekstremalnie trudnych warunkach: całymi dniami, aż do wyczerpania, mierzyć się będą ze zniechęceniem i brakiem motywacji swoich uczniów”.

Zorganizowanie procesu uczenia się uczniów wymaga zatem od nauczyciela posiadania i wykorzystywania informacji na temat tego, jak uczy się mózg, jakie warunki muszą być zapewnione dzieciom od najmłodszych lat, gdy ich mózgi są jeszcze bardzo plastyczne.

Wyniki badań przeprowadzonych w 1996 r. przez Shrawa i Brununga, dotyczących podejścia transmisyjnego (prawidłowe odczytywanie tekstu) i transakcyjnego (konstruowanie znaczeń na bazie celów i dążeń),wskazują, iż podejście transakcyjne, dające w efekcie wyższy poziom wypowiedzi czytelników pod względem złożoności, spójności, jakości argumentów, było wyraźnie bardziej prorozwojowe. Interpretacje tekstów należy więc bardziej wywodzić z wiedzy osobistej i własnego doświadczenia (od początku rozwoju dziecka), niż ustalać dydaktyczne cele autora, metodyka lub nauczyciela. Ten rodzaj myślenia jest niestety bardzo słabo zaznaczony w praktyce pedagogicznej od najmłodszych klas (Klus-Stańska, Nowicka, 2014). Nauczyciele, zwłaszcza w przedszkolu i w klasach I–III szkoły podstawowej, powinni więc starannie projektować przestrzeń sprzyjającą wychodzeniu poza schematy podczas pracy z tekstem, co wiąże się np. ze zminimalizowaniem pytań faktograficznych rozpoczynających się od słów: „kto?”, „co?”, „gdzie?”, „kiedy?”, „jak?”, na rzecz genetycznych, takich jak: „dlaczego…?”, „dlaczego nie…?”, oraz hipotetycznych i spekulatywnych: „co, jeśli…?”, „co będzie dalej…?”, „co się stanie, gdy…?”, a także z analizą przeprowadzaną przez uczniów przy użyciu narzędzi krytycznego myślenia oraz z rozwijaniem kreatywności poprzez praktykowanie jej na co dzień.

Kompetencje matematyczne

Również w badaniach z zakresu matematyki, których głównym celem jest określenie, w jakim stopniu uczniowie potrafią wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności matematyczne, gdy stają przed koniecznością rozwiązywania problemów otaczającego świata, wynik w 2018 r. wyniósł 516 pkt i był wyższy o 26 pkt od wyniku z 2003 r., co wskazuje na to, że polscy uczniowie coraz lepiej wybierają lub konstruują modele matematyczne adekwatne do danej sytuacji praktycznej, potrafią rozwiązywać problemy matematyczne za pomocą narzędzi i metod matematyki oraz krytycznie odnoszą uzyskany wynik do praktycznego kontekstu, w którym problem powstał. Polski wynik jest o 27 pkt lepszy od średniej dla krajów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), która wynosi 489 pkt i należy do najwyższych w Unii Europejskiej – istotnie wyższy wynik uzyskała tylko Estonia. Warto przy tym zwrócić uwagę na to, iż poprawa średnich wyników została osiągnięta nie tylko poprzez zwiększenie odsetka uczniów najlepszych – odsetek uczniów na dwóch najwyższych poziomach wynosił łącznie 15,8%, a w 2003 r. – tylko 10,1%, ale również przez zmniejszenie odsetka uczniów najsłabszych – w 2018 r. na dwóch najniższych poziomach znajdowało się łącznie tylko 14,7% polskich uczniów, podczas gdy w 2003 r. – aż 22%.

Niezwykle ważne jest kształtowanie myślenia matematyczne...

Artykuł dostępny dla Prenumeratorów.

Kup dostęp

Przypisy