Dołącz do czytelników
Brak wyników

Szkolne inspiracje

11 września 2020

NR 72 (Luty 2020)

Co naprawdę mówią nam wyniki badań PISA?

0 331

Opublikowanie wyników badań PISA (Programme for International Student Assessment) wywołało liczne komentarze w mediach oraz w środowisku edukacyjnym, co jest zjawiskiem zrozumiałym, ponieważ wyniki te stanowią istotny punkt odniesienia dla polityki oświatowej i postrzegania jakości edukacji szkolnej w krajach biorących udział w jednym z najważniejszych programów badawczych przeprowadzanym co trzy lata, począwszy od 2000 r. Jak w tym rankingu wypadają polscy uczniowie i w jaki sposób interpretować wyniki badań?

W2018 r. Polska była jednym z 79 krajów, w których 15-latkowie (uczniowie, którzy ukończyli 15 lat w roku poprzedzającym badanie) przystąpili do programu. Zdecydowaną większość polskiej grupy badawczej stanowili uczniowie klas III gimnazjów, a pozostałą część 15-letni uczniowie klas II gimnazjów, klas VII szkoły podstawowej, a także szkół ponadgimnazjalnych, w tym szkół artystycznych, natomiast z badania wyłączeni byli 15-letni uczniowie poniżej klasy VII szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół specjalnych.

Pozytywny klimat w szkole trudno zdefiniować czy zmierzyć, ale stanowi on czynnik w istotny sposób wpływający na samopoczucie uczniów. czynnikami pomagającymi nastolatkom poczuć się bezpieczniej są przede wszystkim poczucie przynależności do grupy i atmosfera współpracy. 

 

Umiejętność czytania

Komentując wyniki PISA 2018, podkreśla się, że polscy uczniowie coraz lepiej radzą sobie z czytaniem, matematyką oraz rozumowaniem w zakresie nauk przyrodniczych. Jednak refleksji nad wnioskami płynącymi z tego badania nie można ograniczać do analizy tabelek i liczb, w których nie wszystko da się ująć, a na pewno nie dają one pełnego obrazu sytuacji młodych ludzi, którzy oprócz zajmowania się czytaniem, matematyką i naukami przyrodniczymi, wchodzą w relacje, przeżywają sukcesy i porażki, obserwują dorosłych i uczą się od nich poprzez modelowanie.

Niewątpliwie w obszarze czytania widoczny jest wyraźny wzrost wyników od 2000 r. Wynik polskich uczniów w 2000 r. wyniósł 479 pkt, a w 2018 r. wzrósł do 512 i był to jeden z najwyższych wyników w skali światowej; istotnie lepsze wyniki uzyskali tylko uczniowie z wybranych regionów Chin, z Singapuru, Estonii, Kanady i Finlandii. Należy podkreślić, iż umiejętność czytania, która w 2018 r. była główną badaną umiejętnością, sprawdzana jest w zakresach: odnajdowanie informacji w różnych warstwach tekstu i z różnych tekstów łączonych w hipertekst, rozumienie całości przekazu, ocena i refleksja nad treścią i formą tekstu.

Oprócz najlepszych wyników, warto przyjrzeć się również najniższym wynikom. Odsetek polskich uczniów osiągających najniższe wyniki w zakresie czytania w 2018 r. był zbliżony do wyników z 2015 r., co oz...

Pozostałe 90% treści jest dostępne tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy