Autor: Adriana Kloskowska

dr; Nauczyciel, doradca zawodowy, coach, wykładowca akademicki, trener w firmie szkoleniowej Impuls do Rozwoju, autorka programu doradztwa zawodowego dla klas VII i VIII – Z siłą aktywności ku przyszłości, wdrażanego przez ponad stu doradców zawodowych w szkołach, realizatorka licznych autorskich projektów rozwojowych, np. Uczyń swoje życie wspaniałą przygodą (dla dzieci i młodzieży), Jak wprowadzać uczniów w dorosłość, by poczuli apetyt na życie (dla nauczycieli)

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Samorozwój kluczem do sukcesu i poczucia spełnienia

Wysiłek to jedna z tych rzeczy, która nadaje życiu sens i oznacza, że na czymś nam zależy i jesteśmy gotowi na to pracować. Każdy człowiek sam decyduje o swoim rozwoju, a tym samym wpływa na jakość własnego życia. Może na przykład zdecydować, czy podejmie trud samorozwoju.

Czytaj więcej

Jak sprawić, by pracownicy byli szczęśliwi, czyli o poczuciu bezpieczeństwa, atmosferze współpracy i dobrostanie

Przywództwo to zdolność do zjednoczenia ludzi we wspólnym celu oraz charakter budzący zaufanie. 
Bernard Montgomery

Brak satysfakcji z wykonywanej pracy ma wpływ nie tylko na poszczególnych pracowników, lecz także przekłada się na funkcjonowanie całej organizacji. Bez względu na to, czy jest to firma, czy szkoła, wydajność pracy spada, zwiększa się rotacja kadr, a także cierpi morale zespołu. Czynnikami, które sprawiają, że praca nie daje szczęścia, są: anonimowość, brak poczucia doniosłości własnej pracy i jej niewymierność.

Czytaj więcej

Jak zarządzać konfliktem?

Komunikacja stanowi istotę ludzkiego życia. Niepodważalność tej tezy potwierdzają liczne przykłady, począwszy od codziennych sytuacji domowych, na działaniach podejmowanych w wielkich korporacjach skończywszy. My, ludzie, nie potrafimy funkcjonować bez porozumiewania się, które nie zawsze sprowadza się tylko do komunikacji werbalnej, ale może także opierać się na gestach, np. gdy kierujący ruchem policjant wskazuje, że mamy się zatrzymać, lub na symbolach graficznych, np. kiedy ilustracje informują nas krok po kroku, jak skorzystać z biletomatu.

Czytaj więcej

Jak pobudzać kreatywność w zespole?

Kreatywność można definiować na wiele sposobów, ale nie ulega wątpliwości, że istnieje ścisły związek pomiędzy twórczym myśleniem pracowników a skutecznością i wydajnością całego zespołu. Skoro tak, to jakich warunków wymaga wyzwolenie w pracownikach kreatywności?

Czytaj więcej

Myślenie pytaniami jako efektywna strategia rozwoju

Co może zrobić lider, aby motywować pracowników do zaangażowania? Przykładowo, zamiast dawać gotowe rozwiązania – pytać, a pytaniami wydobywać naturalne zasoby pracowników. Umożliwi mu to również lepsze ich poznanie i jednocześnie pozwoli zbudować relacje oparte na autentyczności. 

Czytaj więcej

Zarządzanie przez efekty, systemy wsparcia i dbanie o rozwój kadry

Szkoła jest organizacją opartą na funkcjonowaniu ludzi, których codzienne działania wpływają na jej kształt. Dysponują oni zasobami, czyli ogółem cech i właściwości, takich jak zdolności, wiedza, motywacja, wartości, postawy, czyli tym, co pozwala im pełnić określone funkcje. Właściwe wykorzystanie owych zasobów daje organizacji możliwość wyróżnienia się wśród innych instytucji. Jest to niezwykle ważne w przypadku placówek niepublicznych, do których uczniowie trafiają z wyboru.

Czytaj więcej

Zarządzanie zespołem w oparciu o style zachowań

Powinniście traktować innych tak, jak oni by tego chcieli, a nie tak, jak sami chcielibyście być traktowani.
Merrick Rosenberg

Psychoanalityk Carl Jung twierdził, że zdajemy sobie sprawę z tego, co robimy, ale nie zdajemy sobie sprawy z tego, dlaczego to robimy, a tym samym oceniamy innych przez pryzmat tego, co dostrzegamy we własnym postępowaniu. Podobnie uważa Simon Sinek, autor książek Znajdź swoje dlaczego i Zaczynaj od dlaczego. Jego zdaniem każdy człowiek i każda organizacja mogą wyjaśnić, co robią. Niektórzy potrafią pokazać, czym różnią się od innych. Jednak tylko nieliczni są w stanie jasno powiedzieć, dlaczego robią to, co robią.

Czytaj więcej

Jak się komunikować, by się porozumieć?

Codziennie komunikujemy się z innymi: zarówno bezpośrednio, jak i w sposób zapośredniczony – za pomocą mediów. Bardzo ważne jest zatem, byśmy robili to świadomie, dążąc do tego, by efektem naszej komunikacji było porozumienie. 
Jest to szczególnie istotne na płaszczyźnie zawodowej, gdy odpowiadamy za budowanie danej społeczności, a tym samym mamy wpływ na sposób porozumiewania się i budowania relacji w zespole.

Czytaj więcej

Budowanie zespołu w oparciu o zaufanie, odwagę i wrażliwość

Osobiste zaangażowanie w wysiłek grupowy – to właśnie sprawia, że zespół funkcjonuje.
Vince Lombardi

Czytaj więcej

Budowanie efektywnego zespołu w oparciu o zasoby i porozumienie

Efektywnie działający zespół dążący w poczuciu jedności do realizacji wyznaczonych sobie celów jest kluczem do sukcesu każdej organizacji. Niezwykle ważne jest, by dyrektor jako lider grupy pracujących ze sobą ludzi, stworzył oparty o zasoby każdej jednostki zespół, który wykorzystując siłę synergii, pozwoli całej społeczności na optymalne realizowanie wspólnej wizji rozwoju.

Czytaj więcej

Co naprawdę mówią nam wyniki badań PISA?

Opublikowanie wyników badań PISA (Programme for International Student Assessment) wywołało liczne komentarze w mediach oraz w środowisku edukacyjnym, co jest zjawiskiem zrozumiałym, ponieważ wyniki te stanowią istotny punkt odniesienia dla polityki oświatowej i postrzegania jakości edukacji szkolnej w krajach biorących udział w jednym z najważniejszych programów badawczych przeprowadzanym co trzy lata, począwszy od 2000 r. Jak w tym rankingu wypadają polscy uczniowie i w jaki sposób interpretować wyniki badań?

Czytaj więcej