Doradztwo zawodowe w codziennej praktyce szkolnej

Zgodnie z prawem

Doradztwo zawodowe zadomowiło się już w placówkach oświatowych i to, co stanowiło przedmiot wielu dyskusji przed wrześniem 2018 r., jest już realizowane zarówno w przedszkolach, jak i szkołach, z wyłączeniem szkół artystycznych. Od 1 września 2019 r. podstawę prawną organizacji doradztwa zawodowego w szkołach stanowi rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r.

Przepisy prawa dotyczące organizowania doradztwa zawodowego od 1 września 2019 r.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia w sprawie doradztwa zawodowego z dnia 20 grudnia 2018 r., konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z nadania upoważnieniu ustawowemu nowego brzmienia przez art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2245), a nowe rozporządzenie nie wprowadza zasadniczych zmian w stosunku do dotychczas obowiązującego. Należy pamiętać, że poza przywołanym aktem prawnym doradztwo zawodowe jest realizowane w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1591 z późn. zm.). W odniesieniu do uczniów dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych (np. czteroletnich techników) oraz klas tych szkół prowadzonych w szkołach innego typu, zgodnie z art. 363 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 z późn. zm.), doradztwo zawodowe będzie realizowane w całości, tak jak dotychczas, w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r., poz. 532 z późn. zm.) do czasu zakończenia kształcenia odpowiednio w tych szkołach i klasach.

Od 1 września 2018 r. placówki oświatowe (z wyłączeniem szkół artystycznych) są zobowiązane do realizowania doradztwa zawodowego na wszystkich etapach edukacyjnych podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz w ramach wizyt zawodoznawczych mających na celu poznanie przez dzieci i uczniów środowiska pracy w wybranych zawodach. Co więcej, w przypadku szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych doradztwo zawodowe realizowane jest na zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe również na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia w zawodzie, a począwszy od klasy VII szkoły podstawowej, dodatkowo na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego.

Program realizacji doradztwa zawodowego

Szkoła zobowiązana jest do opracowania roc...

Pozostałe 90% treści jest dostępne tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI