Nowelizacja Karty Nauczyciela – zmiany nie tylko w zakresie awansu i emerytur

Zgodnie z prawem

Uchwalono nowelizację Karty Nauczyciela, której celem jest doprecyzowanie i uzupełnienie wprowadzonych we wrześniu 2022 r. nowych regulacji dotyczących awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli. To jednak nie wszystko, ponieważ nowelizacja wprowadza również zmiany w przepisach emerytalnych nauczycieli oraz zawiera regulacje związane z nadzorem kuratora nad placówkami niepublicznymi.

Omawiane zmiany zostały wprowadzone na mocy ustawy z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. Chociaż zawiera ona część z kontrowersyjnych zapisów, które planowano wprowadzić jeszcze na mocy zawetowanych wcześniej nowelizacji zwanych roboczo jako Lex Czarnek 1 i 2, to jednak najnowsza nowelizacja nie spotkała się z tak negatywnym przyjęciem. Należy podkreślić, że chociaż nowelizacja ma co do zasady wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, to jednak niektóre jej zapisy będą wchodzić w życie w innych terminach – wcześniejszych lub późniejszych.

Zmiany w ocenie pracy nauczycieli

Przepisy dotyczące oceny pracy nauczycieli został gruntownie zmienione we wrześniu 2022 r. Jednakże praktyka ich stosowania pokazała, że zmienione przepisy zawierają pewne wymagające doprecyzowania nieścisłości. W rezultacie omawiana nowelizacja zakłada doprecyzowanie art. 6a ust. 1de KN. W obecnym brzmieniu przepis ten stanowi, że oceny pracy nauczyciela mianowanego, który zamierza ubiegać się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, dokonuje się za okres ostatnich 3 lat pracy przed dokonaniem tej oceny. Wątpliwości pojawiały się jednak przy ocenie pracy nauczycieli, którzy przez dłuższy czas byli nieobecni w pracy. W związku z tym nowelizacja wprowadziła zapis, zgodnie z którym do 3-letniego okresu pracy podlegającego ocenie nie będą wliczane okresy usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela w pracy, trwającej dłużej niż 3 miesiące.
Ponadto w nowelizacji nastąpiło skrócenie okresu pracy podlegającego ocenie w przypadku nauczycieli, którzy w ostatnich 3 latach pracy przed dokonaniem oceny, przed podjęciem pracy w szkole byli odpowiednio:

  • zatrudnieni na stanowisku nauczyciela w publicznej placówce doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznej...

Pozostałe 90% treści jest dostępne tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI