Dział: Zgodnie z prawem

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Roczne rachunki, czyli rozliczenie wydatkowania dotacji

Koniec roku zwykle skłania do robienia rachunków – nie tylko sumienia, ale i finansowych. Prowadząc placówkę oświatową, w której głównym lub jedynym źródłem finansowania są dotacje oświatowe, należy porządnie się przygotować do rozliczenia wydatków dotacyjnych. Ponieważ dotacje pochodzą ze środków publicznych, co oznacza, że ich otrzymanie i wydatkowanie podlega szczególnym regulacjom.

Czytaj więcej

Współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie zdarzeń kryzysowych

Z przepisów prawa oświatowego wynika, że jednostki systemu oświaty mogą być wspierane m.in. przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostki innych właściwych służb w działaniach służących podnoszeniu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, w tym w zakresie ochrony przeciwpożarowej. W praktyce jednak szkoły współpracują również z innymi typami podmiotów zewnętrznych. W jakim zakresie współpraca ta może zostać nawiązana i jakie korzyści może przynieść społeczności szkolnej?

Czytaj więcej

Nowe legitymacje nauczycielskie – mLegitymacje

Dzięki wejściu w życie ustawy o aplikacji mObywatel nauczyciele będą mieli możliwość posługiwania się mLegitymacjami, które będą stanowić mobilną wersję legitymacji służbowej, obsługiwanej przy użyciu aplikacji mObywatel. Wprowadzone zostaną również nowe regulacje odnoszące się do legitymacji nauczycielskich mających postać karty. Na jakich zasadach będzie wydawana nowa legitymacja?

Czytaj więcej

Nowelizacja Karty Nauczyciela – zmiany nie tylko w zakresie awansu i emerytur

Uchwalono nowelizację Karty Nauczyciela, której celem jest doprecyzowanie i uzupełnienie wprowadzonych we wrześniu 2022 r. nowych regulacji dotyczących awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli. To jednak nie wszystko, ponieważ nowelizacja wprowadza również zmiany w przepisach emerytalnych nauczycieli oraz zawiera regulacje związane z nadzorem kuratora nad placówkami niepublicznymi.

Czytaj więcej

Skreślenie z listy ucznia realizującego obowiązek szkolny

Każde dziecko w Polsce ma obowiązek uczęszczać do szkoły. Równocześnie rodzice mają prawo do wyboru placówki, do której dziecko trafi, mogą więc posłać swoją pociechę do szkoły niepublicznej. Co jednak w wypadku, gdy zajdzie konieczność skreślenia z listy uczniów?

Czytaj więcej

Niezłożenie wniosku o dotację

W przypadku niepublicznych jednostek oświatowych dotacje są jednym z podstawowych źródeł finansowania takiego przedszkola czy szkoły pomimo tego, że jednostki niepubliczne nie muszą gwarantować bezpłatności oferowanych usług, czyli mogą pobierać czesne.

Czytaj więcej

Remonty w szkołach

Przeprowadzenie remontu w szkole zwykle poprzedzone jest dokonaniem przeglądu zarówno budynku szkoły, jak i jego okolicy. Przegląd powinien być dokonywany co najmniej raz w roku (a czasami częściej), natomiast remont – wtedy, gdy jest to konieczne. O ile nie ma wątpliwości dotyczących tego, kto odpowiada za dokonywanie przeglądów w szkole, o tyle kwestie tego, kto odpowiada za remont, budzą już różnego rodzaju wątpliwości.

Czytaj więcej

Organizacja egzaminów maturalnych w maju 2023 r.

W 2023 r. egzamin maturalny zostanie przeprowadzony w Formule 2015 oraz Formule 2023. Formuła 2015 dotyczy absolwentów: trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum, branżowej szkoły II stopnia, klas dotychczasowego liceum plastycznego, liceów profilowanych, techników i liceów uzupełniających oraz ponadpodstawowych szkół średnich, którzy w latach 2018–2022 przystąpili do egzaminu, ale nie uzyskali świadectwa dojrzałości. Natomiast Formuła 2023 obejmuje absolwentów: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, szkół artystycznych realizujących program czteroletniego liceum oraz ponadpodstawowych szkół średnich.

Czytaj więcej

Zakładanie szkół lub placówek niepublicznych w świetle obowiązującego prawa

Na pierwszy rzut oka przepisy oświatowe o zakładaniu i prowadzeniu szkół i placówek oświatowych niepublicznych wydają się jasne i zrozumiałe. W dużym skrócie: należy zgłosić podmiot do ewidencji we właściwej jednostce samorządu terytorialnego, uzyskać zaświadczenie o wpisie i można legalnie prowadzić niepubliczną działalność w sferze oświaty. Tym niemniej kwestia zakładania takiej szkoły i placówki również stała się przedmiotem sądowej wykładni i mamy tu całkiem spore orzecznictwo. Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu bliżej.

Czytaj więcej

Niedozwolone klauzule w umowach zawieranych przez placówki niepubliczne

Umowa podpisywana przez rodziców dziecka jest podstawą jego uczęszczania do placówki niepublicznej. Podlega ona regulacjom Kodeksu cywilnego, co oznacza, że mają do niej zastosowanie również normy art. 3853 k.c. określające niedozwolone postanowienia umowne. Zawieranie w umowach zapisów, które są niezgodne z Kodeksem cywilnym i poważnie ograniczają prawa rodziców korzystających z przedszkola czy szkoły, stawiając ich w gorszej pozycji niż podmiot, z którym umowę zawarli, jest dosyć powszechnym zjawiskiem, zatem warto przeanalizować, jakie popularne błędy w umowach można odnaleźć.

Czytaj więcej

Łączenie stanowisk przez pracowników szkoły

Zdarzają się przypadki, że zaistnieje potrzeba, aby jednego pracownika łączyły z pracodawcą dwie umowy o pracę. Zdarzają się także przypadki, gdy jeden dyrektor szkoły jest dyrektorem aż w dwóch placówkach albo gdy organ prowadzący jest jedocześnie dyrektorem i nauczycielem w danej szkole. Czy takie rozwiązania są w ogóle prawnie dopuszczalne?

Czytaj więcej

Skargi na nauczyciela

Prawdopodobnie każdy nauczyciel choć raz w swojej karierze spotkał się z sytuacją, gdy jakiś rodzic złożył na niego skargę. Ważne jest więc, aby w szkole istniała procedura postępowania w takich przypadkach, a choć nie wynika to z przepisów Prawa oświatowego- w statucie szkoły warto umieścić zapis o tym, jak rodzice mogą wnosić skargi i w jakim trybie są one rozpatrywane. Dzięki temu wszyscy zainteresowani będą wiedzieli, czego mogą się w związku z tym spodziewać i jakie działania mają podjąć.

Czytaj więcej