Dział: Zgodnie z prawem

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Organizacja egzaminów maturalnych w maju 2023 r.

W 2023 r. egzamin maturalny zostanie przeprowadzony w Formule 2015 oraz Formule 2023. Formuła 2015 dotyczy absolwentów: trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum, branżowej szkoły II stopnia, klas dotychczasowego liceum plastycznego, liceów profilowanych, techników i liceów uzupełniających oraz ponadpodstawowych szkół średnich, którzy w latach 2018–2022 przystąpili do egzaminu, ale nie uzyskali świadectwa dojrzałości. Natomiast Formuła 2023 obejmuje absolwentów: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, szkół artystycznych realizujących program czteroletniego liceum oraz ponadpodstawowych szkół średnich.

Czytaj więcej

Zakładanie szkół lub placówek niepublicznych w świetle obowiązującego prawa

Na pierwszy rzut oka przepisy oświatowe o zakładaniu i prowadzeniu szkół i placówek oświatowych niepublicznych wydają się jasne i zrozumiałe. W dużym skrócie: należy zgłosić podmiot do ewidencji we właściwej jednostce samorządu terytorialnego, uzyskać zaświadczenie o wpisie i można legalnie prowadzić niepubliczną działalność w sferze oświaty. Tym niemniej kwestia zakładania takiej szkoły i placówki również stała się przedmiotem sądowej wykładni i mamy tu całkiem spore orzecznictwo. Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu bliżej.

Czytaj więcej

Niedozwolone klauzule w umowach zawieranych przez placówki niepubliczne

Umowa podpisywana przez rodziców dziecka jest podstawą jego uczęszczania do placówki niepublicznej. Podlega ona regulacjom Kodeksu cywilnego, co oznacza, że mają do niej zastosowanie również normy art. 3853 k.c. określające niedozwolone postanowienia umowne. Zawieranie w umowach zapisów, które są niezgodne z Kodeksem cywilnym i poważnie ograniczają prawa rodziców korzystających z przedszkola czy szkoły, stawiając ich w gorszej pozycji niż podmiot, z którym umowę zawarli, jest dosyć powszechnym zjawiskiem, zatem warto przeanalizować, jakie popularne błędy w umowach można odnaleźć.

Czytaj więcej

Łączenie stanowisk przez pracowników szkoły

Zdarzają się przypadki, że zaistnieje potrzeba, aby jednego pracownika łączyły z pracodawcą dwie umowy o pracę. Zdarzają się także przypadki, gdy jeden dyrektor szkoły jest dyrektorem aż w dwóch placówkach albo gdy organ prowadzący jest jedocześnie dyrektorem i nauczycielem w danej szkole. Czy takie rozwiązania są w ogóle prawnie dopuszczalne?

Czytaj więcej

Skargi na nauczyciela

Prawdopodobnie każdy nauczyciel choć raz w swojej karierze spotkał się z sytuacją, gdy jakiś rodzic złożył na niego skargę. Ważne jest więc, aby w szkole istniała procedura postępowania w takich przypadkach, a choć nie wynika to z przepisów Prawa oświatowego- w statucie szkoły warto umieścić zapis o tym, jak rodzice mogą wnosić skargi i w jakim trybie są one rozpatrywane. Dzięki temu wszyscy zainteresowani będą wiedzieli, czego mogą się w związku z tym spodziewać i jakie działania mają podjąć.

Czytaj więcej

Dzieci poniżej 3. roku życia w przedszkolu niepublicznym

Objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci poniżej 3 lat reguluje tylko jeden dość ogólny przepis, który budzi liczne wątpliwości w praktyce. Część z nich rozstrzyga orzecznictwo zaprezentowane w opracowaniu.

Czytaj więcej

Czy można zawiesić zajęcia z powodu zimna? Przejście na naukę zdalną z powodu braku możliwości ogrzania placówki

Przyjęło się, że do zawieszenia zajęć może dojść jedynie z powodu sytuacji epidemiologicznej. Ministerstwo Edukacji i Nauki twierdzi, że brak pieniędzy na ogrzewanie szkół nie jest podstawą do tego, żeby zawiesić zajęcia na podstawie § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Ministerstwo twierdzi, że rozporządzenie to obowiązuje od 2003 r. i ostatnio nie zostało znowelizowane, by tworzyć taką możliwość.

Czytaj więcej

Organizacja kształcenia ustawicznego w placówkach niepublicznych

Kształcenie ustawiczne może być organizowane i prowadzone m.in. w rozmaitych formach pozaszkolnych, dzięki czemu osoby, które spełniły już obowiązek szkolny, mają możliwość uzyskania i uzupełnienia wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Ponieważ kształcenie ustawiczne w tej formie może być organizowane również w niepublicznych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, warto prześledzić obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne, aby dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat, tym bardziej że stan prawny w tym zakresie uległ nie tak dawno temu zmianie.

Czytaj więcej

Trudne przypadki z zakresu kwalifikacji nauczycieli – case studies

Kwalifikacje nauczycieli placówek oświatowych i możliwość zatrudnienia na konkretnym stanowisku nierzadko są zagadnieniem budzącym wątpliwości. By pomóc je rozstrzygnąć, omówimy na konkretnych przykładach wybrane kwestie z zakresu zatrudniania nauczycieli posiadających rozmaite kwalifikacje.

Czytaj więcej

Postępowanie dyrektorów w trakcie kontroli kuratorów oświaty – aktualny stan prawny i planowane zmiany

W ramach sprawowanego nad szkołami nadzoru pedagogicznego kuratorzy oświaty mogą przeprowadzać w nich czynności kontrolne, aby ocenić stan przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz ich innej działalności statutowej. W rezultacie przeprowadzonej kontroli mogą zostać wydane stosowne zalecenia, których realizacja pozwoli na usunięcie stwierdzonych uchybień. W niniejszym artykule wskazujemy najważniejsze kwestie związane z przeprowadzaniem przez kuratorów oświaty czynności kontrolnych, w wyniku których wydawane są zalecenia, z uwzględnieniem planowanych w tym zakresie zmian w prawie.

Czytaj więcej

10 zasad organizacji pracy placówki w czasie pandemii

Rok szkolny 2020/2021 jest wyjątkowym wyzwaniem dla dyrektorów szkół. Nikt nie potrafi obecnie przewidzieć, w jakich okresach zajęcia będą się odbywały stacjonarnie, a w jakich zdalnie. Jedno jest jednak pewne – sposób realizacji zadań szkoły w nowym roku szkolnym będzie zdeterminowany stopniem zagrożenia związanego z pandemią COVID-19.

Czytaj więcej

Odpowiedzialność dyrektora za mobbing w placówce oświatowej

W dniu 7 września 2019 r. zmieniły się znacząco przepisy dotyczące mobbingu. Rozszerzono zakres i możliwości dochodzenia swoich praw przez pracowników pokrzywdzonych mobbingiem. Należy także pamiętać, że dyrektor placówki oświatowej odpowiada za mobbing nie tylko na gruncie prawa pracy, ale także na gruncie prawa cywilnego oraz prawa karnego, nawet w sytuacji gdy sam nie jest mobberem.

Czytaj więcej