Dołącz do czytelników
Brak wyników

Bezpieczeństwo i opieka

19 września 2022

NR 97 (Wrzesień 2022)

Edukacja dla bezpieczeństwa – na jakie zmiany należy się przygotować od września 2022 roku?

0 14

Po ukończeniu szkoły podstawowej postanowiłam kontynuować rodzinny fach i wybrałam technikum ekonomiczne. Okazało się, że w szkole mieliśmy klasy wojskowe. Część uczniów chodziła po szkole w mundurach, a dodatkowo, co cieszyło najbardziej, odbywaliśmy regularne zajęcia na szkolnej strzelnicy. Kiedy teraz wspominam tamte czasy, to zauważam, że nauka zakładania opatrunku, pierwszej pomocy czy użycia broni była dla nas – uczniów – czymś fascynującym, czymś, co dodawało barw nudnej rzeczywistości szkolnej.

Od pomysłu do realizacji

Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki możemy znaleźć następującą informację: „Nowe treści nauczania w przedmiocie edukacja dla bezpieczeństwa to najważniejsze zmiany w projektach rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki skierowanych do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych”.
Edukacja dla bezpieczeństwa to przedmiot obowiązkowy realizowany w klasie VIII szkoły podstawowej oraz w klasach I szkół ponadpodstawowych (liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia) w wymiarze 1 godziny tygodniowo. 
Przedmiot ten służy „przygotowaniu uczniów do właściwego zachowania oraz odpowiednich reakcji w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia”. Ma wymiar przede wszystkim praktyczny – nastawiony na skuteczne działanie i radzenie sobie w sytuacjach określonych zagrożeń. 
Od roku szkolnego 2022/2023 następują zmiany, dzięki którym przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa będzie zawierał elementy budowania sprawności obronnych społeczeństwa. „Gdy powstawał jego program, najważniejszym zagrożeniem był terroryzm. Podczas wojny Putina podstawy programowe trzeba dostosować do nowych realiów” tłumaczy Radosław Brzózka – szef gabinetu politycznego i pełnomocnik ministra ds. strategii edukacji. Projekty zmian w podstawie programowej zostały przygotowane we współpracy i w konsultacji z Ministerstwem Obrony Narodowej. 

Zadania dyrektorów liceów, techników oraz branżowych szkół II stopnia 

W przypadku szkolenia strzeleckiego na poziomie szkoły podstawowej, w projekcie zaproponowano wyłącznie teorię bezpiecznego obchodzenia się z bronią. Z kolei w szkołach ponadpodstawowych będzie ono obejmowało podstawy strzelania, z częścią praktyczną prowadzoną z wykorzystaniem bezpiecznych narzędzi do ćwiczeń strzeleckich, takich jak np. broń kulowa, pneumatyczna, repliki broni strzeleckiej (ASG), strzelnice wirtualne albo laserowe. Wymaga to współpracy z jednostkami wojskowymi lub organizacjami proobronnymi. Zajęcia mogą być realizowane przy użyciu środków własnych szkoły, jak również poprzez wykorzystanie strzelnic, strzelnic wirtualnych i laserowych znajdujących się w posiadaniu jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów.
A co w sytuacji, gdy w najbliższej okolicy szkoły nie ma strzelnicy?
W przypadku braku dostępu do odpowiedniego miejsca, realizacja tego wymogu z podstawy programowej będzie obowiązywała od września 2024 r. Do tego czasu szkoły mogą prowadzić zajęcia z tego zakresu w miarę dostępnych możliwości. 
W związku ze zmianami rząd miał okazję przypomnieć o realizowanym od 2019 r. programie „Strzelnica w powiecie”, który ma na celu rozwój sportu strzeleckiego w Polsce, kształtowanie i utrwalanie prawidłowych nawyków strzeleckich wśród uczniów szkół i członków organizacji proobronnych w sytuacjach zbliżonych do rzeczywistych realiów użycia broni palnej oraz zwiększenie dostępu do szkoleń strzeleckich dla uczniów szkół, które prowadzą działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa (tzw. klasy mundurowe, oddziały przygotowania wojskowego), w szczególności w miejscach, w których nie ma dostępu do strzelnic bojowych.
„Do rozważenia jest współpraca z instytucjami, jak Liga Obrony Kraju czy Polski Związek Strzelectwa Sportowego, które mają możliwość szkolenia młodzieży, gdyż dysponują strzelnicami i instruktorami” powiedział „Dziennikowi Gazecie Prawnej” płk Waldemar Krzyżanowski z resortu obrony.

POLECAMY

Pamiętaj!
Aby przeprowadzić zajęcia praktyczne poza szkołą należy zastosować się do przepisów regulujących wyjścia grupowe poza obiekty szkolne. Są one innymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły – art. 109 ust. 4 Prawa oświatowego. Każde wyjście poza teren szkoły należy wpisać do rejestru wyjść, który zgodnie z § 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach prowadzi dyrektor szkoły, albo inna, upoważniona przez niego osoba.  
Powinien on zawierać:

  • datę, miejsce i godzinę wyjścia lub zbiórki uczniów,
  • cel lub program wyjścia,
  • miejsce i godzinę powrotu,
  • imiona i nazwiska opiekunów,
  • liczbę uczniów,
  • podpisy opiekunów i dyrektora.

Podczas wyjścia należy ustalić taką liczbę opiekunów, aby zapewnić uczniom bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach.  Nie jest natomiast wymagana zgoda rodziców.
Oba projekty rozporządzeń są już obecnie po konsultacjach publicznych, w fazie opiniowania. 
Dodatkowo, według projektu dyrektorzy powinni posiadać pracownię lub klasę o wielkości umożliwiającej aranżację do ćwiczeń praktycznych, zaplecze umożliwiające przechowywanie pomocy, podstawowych materiałów i przyborów nauczyciela niezbędnych do prowadzenia zajęć oraz ewentualnych prac uczniów. Nie zapominajmy także, że część zajęć dotycząca pierwszej pomocy musi odbywać się na manekinach szkoleniowych. Nie ma problemu, jeżeli
szkoła ma go na wyposażeniu, w przeciwnym wypadku będzie musiała go albo wypożyczyć, albo zatrudnić firmę szkoleniową, która posiada odpowiedni sprzęt. 

Szkoły niepubliczne

Wszystkie wyżej opisane informacje dotyczą również szkół niepublicznych. Z jednym wyjątkiem. Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b i ust. 3 pkt 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe szkoły niepubliczne mogą realizować obowiązkowe zajęcia edukacyjne w okresie nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu. Dyrektor musi zapewnić w tym czasie realizację łącznie ogólnej liczby wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania w zakresie podstawowym i rozszerzonym w sumie dla wszystkich roczników tej szkoły, lecz zajęcia w poszczególnych klasach może rozkładać inaczej, niż w szkołach publicznych.
Oznacza t...

Artykuł dostępny dla Prenumeratorów.

Kup dostęp

Przypisy