Obowiązkowe badania dla nauczycieli

Kadry i finanse

Pracujący w niepublicznych placówkach oświaty nauczyciele, analogicznie jak inni pracownicy, obowiązani są do poddawania się różnego rodzaju badaniom. Dzięki nim możliwe jest wskazanie czy dany nauczyciel spełnia wymogi dotyczące warunków zdrowotnych, koniecznych do wykonywania zawodu. Jak przeprowadzane są takie badania i co zrobić w sytuacji, gdy nauczyciel okaże się niezdolny do pracy?

Nauczyciel ma obowiązek poddania się badaniom

W przepisach jednoznacznie wskazano, że do podstawowych obowiązków każdego pracownika, a więc również zatrudnionego w niepublicznej jednostce oświatowej nauczyciela, należy poddawanie się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosowanie się do wskazań lekarskich (art. 211 pkt 5 k.p.). Należy również pamiętać, że pracodawca nie może, zgodnie z przepisami, dopuścić do pracy pracownika, który nie ma aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.
Ma to znaczenie również z tego względu, że dopuszczenie pracownika do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego może być przyczyną późniejszego wypadku przy pracy. W wyroku Sądu Najwyższego z 22 czerwca 2015 r. (I PK 235/14) wskazano, że dopuszczenie pracownika do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego zdolność do wykonywania pracy na określonym stanowisku obciąża pracodawcę ryzykiem, że nawet zwykłe czynności wykonywane w zwykłych warunkach zatrudnienia przez pracownika o zmniejszonej sprawności organizmu mogą być – w okolicznościach konkretnej sprawy – uznane za podjęte przy użyciu nadmiernego dla tego pracownika wysiłku, co może prowadzić ostatecznie do konkluzji, że za przyczynę zewnętrzną takiego wypadku przy pracy może zostać uznany ten wysiłek. 
Poza badaniami wstępnymi, wykonywanymi przez osoby przyjmowane do pracy (co w przypadku nauczycieli jest szczególnie istotne, ponieważ zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 3 KN stanowisko nauczyciela może zajmować wyłącznie osoba spełniająca warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania tego zawodu) pracownicy, w tym także nauczyciele, są obowiązani do poddania się badaniom okresowym. Natomiast w przypadku pracowników, u których wystąpiła niezdolność do pracy trwająca dłużej niż 30 dni, spowodowana chorobą, pojawi się konieczność przeprowadzenia badań kontrolnych. Oprócz badań wstępnych, przeprowadzanych dla o...

Pozostałe 90% treści jest dostępne tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI