Kwalifikacje nauczycieli w placówkach niepublicznych

Kadry i finanse

Niepubliczne jednostki oświaty zobowiązane są do zatrudniania nauczycieli posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli publicznych jednostek. Ponieważ posiadanie przez nauczycieli wymaganych kwalifikacji zawodowych stanowi przedmiot zainteresowania organów nadzoru pedagogicznego, sprawujących nadzór nad niepublicznymi jednostkami oświaty, warto upewnić się, że nie popełniono w tym zakresie żadnego naruszenia. Problem ten jest szczególnie istotny, jeżeli weźmie się pod uwagę niedawną zmianę przepisów.

Kwalifikacje nauczycieli – podstawa prawna

Niepubliczne jednostki oświaty zobowiązane są przez przepisy do zatrudniania nauczycieli mających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół i przedszkoli publicznych. Obowiązek ten wynika z art. 13 ust. 6 pkt 2 i art. 14 ust. 3 pkt 6 ustawy Prawo oświatowe. W przypadku szkół wymóg ten dotyczy nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Wyjątek od tej zasady dotyczy sytuacji określonych odpowiednio w art. 15 ust. 1, 2, 4 i 6 ustawy Prawo oświatowe (możliwość zatrudnienia w uzasadnionych przypadkach w miejsce nauczyciela osoby niebędącej nauczycielem – z reguły za zgodą kuratora oświaty). Jest to jednak wyjątek od reguły i co do zasady zatrudniani w niepublicznych jednostkach oświaty nauczyciele powinni spełniać kwalifikacje określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 KN. Aktualnie jest to obowiązujące od 3 października 2023 r. rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2023 r. poz. 2102, dalej jako rozporządzenie). Naruszenia w tym zakresie mogą spowodować reakcję właściwego kuratorium oświaty, do którego zadań należy m.in. nadzór w zakresie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przydzielonych nauczycielom zajęć (art. 55 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe).

Przyczyny wprowadzenia nowego rozporządzenia w sprawie kwalifikacji nauczycieli

Konieczność wydania nowego rozporządzenia w sprawie kwalifikacji nauczycieli wiąże się ze zmianami w sposobie kształcenia nauczycieli (w tym wejściem w życie z dniem 3 sierpnia 2019 r. nowego rozporządzenia w sprawie standardu kształcenia nauczycieli). Zmienione przepisy w sposób odrębny uregulowały kwestie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu:

  • nauczyciela przedmiotu, nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych, nauczyciela praktycznej nauki zawodu, nauczyciela prowadzącego zajęcia i nauczyciela psychologa;
  • nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej;
  • nauczyciela pedagoga specjalnego, nauczyciela logopedy i nauczyciela prowadzącego zajęcia wczes...

Pozostałe 90% treści jest dostępne tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI