Świadectwo pracy w placówkach niepublicznych

Kadry i finanse

Podobnie jak w przypadku innych zakładów pracy, również w niepublicznych jednostkach oświaty odchodzący z pracy pracownicy powinni otrzymać świadectwo pracy. Dokument ten ma duże znaczenie dla pracownika, ponieważ zawarte są w nim istotne informacje związane z przebiegiem zatrudnienia w danej szkole lub przedszkolu. Natomiast niewydanie świadectwa pracy w terminie stanowi naruszenie praw pracowniczych, zagrożone karą grzywny.

Tryb wydawania świadectwa pracy

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami regulacje dotyczące trybu wydawania świadectw pracy zostały określone w art. 97–99 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) oraz rozporządzeniu MRPiPS z 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1862 z późn. zm.).
Przepisy zakładają, że pracodawca, w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy, obowiązany jest wydać pracownikowi świadectwo pracy – w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu siedmiu dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej (upoważnienie takie może być dostarczone w postaci papierowej lub elektronicznej) w tym terminie nie jest możliwe, pracodawca w ciągu siedmiu dni od dnia upływu tego terminu powinien przesłać świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1640) albo doręczyć je w inny sposób (np. korzystając z usług firmy kurierskiej). Świadectwo pracy powinno dotyczyć okresu lub okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy. 
Oznacza to, że pracodawca powinien wydać pracownikowi świadectwo pracy bez potrzeby składania przez niego wniosku w tym zakresie. Wyjątek stanowi sytuacja, o której mowa w art. 97 § 1 z ind. 1 k.p. – wskazujący, że w przypadku nawiązania z tym samym pracownikiem kolejnego stosunku pracy w ciągu siedmiu dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy wyłącznie na jego wni...

Pozostałe 90% treści jest dostępne tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI