Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zgodnie z prawem

9 lutego 2021

NR 82 (Luty 2021)

Organizacja egzaminu ósmoklasisty w czasie pandemii koronawirusa

0 105

W roku 2021 – ze względu na trwającą pandemię – egzamin ósmoklasisty w szkołach podstawowych zostanie przeprowadzony – wyjątkowo – w dniach 
25–27 maja. Jednak nie tylko termin egzaminu będzie wyjątkowy. Inne są również zasady, na jakich się on odbędzie. Najważniejszą różnicą jest przeprowadzenie egzaminu na podstawie specjalnie w tym celu przygotowanych wymagań egzaminacyjnych, a nie – jak dotychczas – na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. 

Przygotowaliśmy dla Państwa najważniejsze informacje dotyczące zasad przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2021 r., z uwzględnieniem przepisów szczególnych obowiązujących w okresie pandemii.

POLECAMY

Podstawa prawna przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku 2021

Jak już wspomniano, w 2021 r. przy organizacji egzaminu ósmoklasisty, oprócz zwyczajowo używanych w tym zakresie przepisów rozdziału 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz rozporządzenia MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, zastosowanie znajdą przepisy szczególne, wydane ze względu na konieczność przeprowadzenia egzaminu w trakcie epidemii. Chodzi tu o wybrane przepisy rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Istotne znaczenie ma tu zwłaszcza nowo dodany załącznik nr 1 do tego rozporządzenia, który zawiera wymagania egzaminacyjne dotyczące egzaminu ósmoklasisty obowiązujące w 2021 r. Stanowią one zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, które były podstawą przeprowadzania egzaminu w latach poprzednich. W związku z tym na czas trwania egzaminu ósmoklasisty w 2021 r. przepisy prawa oświatowego dotyczące przeprowadzania tego egzaminu na podstawie podstawy programowej kształcenia ogólnego zostały zawieszone, a zamiast nich obowiązują w tym czasie wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r.

Wymagania egzaminacyjne na egzamin ósmoklasisty obowiązujące w 2021 roku stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, które były podstawą przeprowadzania egzaminu w latach poprzednich.

Dyrektor jako przewodniczący zespołu egzaminacyjnego

Osobą odpowiedzialną za organizację i przebieg egzaminu ósmoklasisty w szkole nadal będzie jej dyrektor, który z mocy prawa (art. 44zzs ust. 1 ustawy o systemie oświaty) jest jednocześnie przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego działającego w szkole. W przypadku nieobecności dyrektora spowodowanej np. chorobą lub gdy z innych ważnych przyczyn nie może on wziąć udziału w egzaminie (np. przebywa na kwarantannie), nowego przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego powinien wskazać dyrektor OKE (art. 44zzs ust. 3 ustawy o systemie oświaty).

Do najważniejszych zadań przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego należy:

 • informowanie uczniów o egzaminie ósmoklasisty;
 • zapewnienie przekazania do OKE informacji niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty;
 • zapewnienie warunków do samodzielnej pracy uczniów podczas egzaminu ósmoklasisty;
 • zabezpieczenie przed nieuprawnionym ujawnieniem materiałów egzaminacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty od momentu odbioru materiałów egzaminacyjnych do momentu ich przekazania dyrektorowi OKE.

Dostosowanie warunków lub formy egzaminu do potrzeb uczniów

Co do zasady, informację o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania warunków czy też form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów należało przekazać nie później niż do 20 listopada 2020 r. Trzeba jednak pamiętać, że w sytuacji, gdy konieczność dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty powstanie w późniejszym terminie (po przekazaniu przez dyrektora wykazu uczniów przystępujących do egzaminu), dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel powinien niezwłocznie poinformować rodziców ucznia lub ucznia pełnoletniego o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania, a następnie niezwłocznie poinformować dyrektora OKE o konieczności dostosowania formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty dla danego ucznia i przekazać dane osobowe tego ucznia.

Warto pamiętać, że w przypadku uczniów, którzy znajdują się w złej sytuacji zdrowotnej, istnieje możliwość przeprowadzenia egzaminu w innym miejscu niż szkoła. Zgodnie z § 8
ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności ucznia, za zgodą dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, egzamin ósmoklasisty może być przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła. Możliwość taką warto rozważyć zwłaszcza w przypadku tych uczniów, u których istnieją schorzenia mogące doprowadzić do ciężkiego przebiegu choroby COVID-19, w przypadku zakażenia ich koronawirusem w trakcie egzaminu organizowanego w szkole. Wniosek o wyrażenie zgody w tym zakresie składa do dyrektora OKE dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami ucznia.

Obowiązki informacyjne ze strony dyrektora

Oprócz przekazywania rodzicom uczniów informacji o sposobach dostosowania egzaminu ósmoklasisty przepisy nakładają na przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego również inne obowiązki informacyjne. Zgodnie z art. 44zzs ust. 5 pkt 1 ustawy o systemie oświaty przewodniczący zespołu informuje uczniów o egzaminie ósmoklasisty. W praktyce oznacza to, że dyrektor lub upoważniony przez niego nauczyciel powinni poinformować uczniów z odpowiednim wyprzedze-
niem o:

 • harmonogramie i zasadach przeprowadzania egzaminu,
 • zasadach zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi (w przypadku uczniów, którzy mają obowiązek zaznaczania odpowiedzi na karcie),
 • zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali,
 • konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu.

Warto w tym względzie śledzić komunikaty publikowane przez CKE. Przepisy szczególne zawarte w rozporządzeniu MEN z dnia 20 marca 2020 r. (§ 11kya) przewidują, że dyrektor CKE w terminie do 31 grudnia 2020 r. dostosuje informację o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2021 r. do zmian wprowadzonych tym rozporządzeniem (a więc m.in. do przeprowadzania go w oparciu o wymagania egzaminacyjne ustalone w załączniku nr 1 do rozporządzenia). Dyrektor CKE będzie również mógł określić inne niż koperty zwrotne dopuszczalne sposoby pakowania materiałów egzaminacyjnych po zakończonym egzaminie w danej sali egzaminacyjnej.

Powołanie zespołu egzaminacyjnego

Najpóźniej na dwa miesiące przed terminem egzaminu ósmoklasisty przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powinien powołać członków tego zespołu – § 14 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. Możliwe jest też powołanie zastępcy przewodniczącego zespołu spośród jego członków. Przepisy wymagają również, by przewodniczący zespołu lub jego zastępca odbyli szkolenie w zakresie organizacji egzaminu, organizowane przez OKE w roku szkolnym, w którym przeprowadzany jest egzamin (przepisy szczególne dopuszczają, by szkolenie to w 2021 r. zostało przeprowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość). Następnie analogiczne szkolenie powinni przeprowadzić dla nauczycieli 
zatrudnionych w danej szkole wchodzących w skład zespołów nadzorujących (również to szkolenie może mieć w 2021 r. formę zdalną, a może je przeprowadzić przewodniczący, jego zastępca lub wyznaczony przez przewodniczącego członek zespołu egzaminacyjnego). Do obowiązków przewodniczącego zespołu należą także kierowanie pracą zespołu egzaminacyjnego i zapewnienie prawidłowego przebiegu egzaminu oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w jego trakcie. Przewodniczący powinien w szczególności nadzorować:

 • przygotowanie sal egzaminacyjnych,
 • prawidłowe zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej przy-
 • gotowania i przebiegu egzaminu ósmoklasisty.

Powołanie zespołów nadzorujących

Zgodnie z art. 44zzs ust. 4 pkt 1 ustawy o systemie oświaty przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powołuje spośród członków zespołu egzaminacyjnego zespoły nadzorujące przebieg egzaminu ósmoklasisty w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów. Do powołania zespołów powinno dojść nie później niż na miesiąc przed terminem egzaminu (§ 15 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r.). Przepisy dają również możliwość, by w przypadku nieobecności przewodniczącego zespołu nadzorującego lub członka tego zespołu z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn powołać w zastępstwie innego przewodniczącego zespołu nadzorującego lub członka tego zespołu, co ma zapewnić nieprzerwaną pracę zespołu (§ 15 ust. 3). Należy pamiętać, że w 2021 r. skład tych zespołów zostanie częściowo wyznaczony według przepisów szczególnych, określonych w § 11kz rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r.

w przypadku uczn...

Artykuł dostępny dla Prenumeratorów.

Kup dostęp

Przypisy