Uchybienie godności zawodu nauczyciela

Orzecznictwo w praktyce

Chociaż Karta Nauczyciela szczegółowo określa obowiązki nauczyciela oraz wskazuje konsekwencje dyscyplinarne ich niedopełnienia, nigdzie jednak nie definiuje pojęcia uchybienia godności zawodu nauczyciela. A naruszenie godności zawodu nauczyciela może wywołać identyczne skutki jak każdy czyn zagrożony karą dyscyplinarną, w tym skutkować usunięciem nauczyciela z zawodu. Jak zatem prawidłowo interpretować to pojęcie? 

Przesłanki odpowiedzialności dyscyplinarnej zostały wskazane w art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.). Zgodnie z tą regulacją nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6. Obowiązki określone w art. 6 KN związane są głównie z wykonywaniem zadań dydaktycznych nauczyciela, na podstawie tego przepisu bowiem nauczyciel obowiązany jest:

  1. rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły (przedszkola): dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę (przedszkole),
  2. wspierać każdego ucznia w jego rozwoju,
  3. dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego,
  4. doskonalić się zawodowo, zgodnie z potrzebami szkoły (przedszkola),
  5. kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,
  6. dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich...

Pozostałe 90% treści jest dostępne tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI