Dział: Orzecznictwo w praktyce

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Patostreaming – niebezpieczne treści w internecie

Internet stanowi znaczący element naszego życia. Dostęp do niego umożliwiają nie tylko komputery, laptopy czy tablety, ale również smartfony, które użytkownicy mają stale przy sobie. Ze smartfonów korzysta dziś aż 42,7% dzieci w wieku 4–9 lat. Dla dzieci i osób młodych globalna sieć jest naturalnym środowiskiem funkcjonowania. Nie znają świata bez niej. Daje ona wiele możliwości, by się rozwijać. Korzystanie z cyberprzestrzeni może mieć jednak także negatywne konsekwencje.

Czytaj więcej

Jak pracować z uczniem uzależnionym od alkoholu?

Uzależnienie od alkoholu jest stanem, w którym osoba traci kontrolę nad tym, w jakich ilościach spożywa alkohol. Taka osoba doświadcza silnego pragnienia związanego ze spożywaniem tej substancji. Warto wspomnieć, że jest to choroba, która wpływa zarówno na ciało, jak i umysł jednostki, prowadząc do trwałych zmian neurochemicznych i psychologicznych. Co zrobić w sytuacji, kiedy jeden z uczniów jest uzależniony od alkoholu?

Czytaj więcej

Wyzwania i sposoby komunikacji dzieci w spektrum autyzmu. Praktyczne aspekty rozwoju językowego

Zaburzenia w obszarach komunikacji i nawiązywania relacji z innymi dziećmi są jednymi z charakterystycznych i najbardziej typowych objawów spektrum autyzmu. Trudności z wykorzystywaniem i rozumieniem komunikacji werbalnej, jak i niewerbalnej nie oznaczają jednak, że osoby z ASD nie mają potrzeby nawiązywania kontaktu z otoczeniem, wymiany myśli czy informowania o swoich potrzebach. Dzieci w spektrum autyzmu zazwyczaj nie potrafią tego robić, gdyż nie uczą się tak intuicyjnie, jak ich rówieśnicy.

Czytaj więcej

Uczeń zdolny w Twojej klasie

Nasze wyobrażenie o uczniach zdolnych zwykle koncentruje się na tych dzieciach, które odnoszą spektakularne sukcesy w jakiejś dyscyplinie naukowej lub są wszechstronnie utalentowane w wielu różnych dziedzinach[1]. Czy rzeczywiście tak jest, że uczniowie zdolni to tylko ci, których znamy ze szkoły jako laureatów konkursów, z nienagannymi manierami oraz arsenałem piątek i szóstek? Jak się okazuje, nie zawsze jest to jedyna prawda.

Czytaj więcej

Style kierowania zespołami w placówkach oświatowych

W piśmiennictwie spotykamy różne opracowania stylów zarzadzania. Mają one olbrzymie znaczenie w całym procesie kierowania. Od stylu zarządzania zależy nie tylko ostateczny wynik pracy zespołu, ale również atmosfera współpracy, tempo działania, płynność przekazywania informacji, identyfikacja i klasyfikowanie informacji przekazywanych przez kierownika jako kluczowe i mniej ważne dla realizacji wyznaczonego celu, stopień zaangażowania poszczególnych członków zespołu w zadanie, poczucie odpowiedzialności, entuzjazm, motywacja, wiara w sukces itd.

Czytaj więcej

Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowywania indywidualnego programu terapeutyczno-edukacyjnego – praktyczne wskazówki

Osoby, które pracują z dziećmi o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, powinny doskonale znać i stosować zasady udzielania pomocy psychologiczno--pedagogicznej. Zbyt późno dostrzeżone problemy dziecka mogą negatywnie wpływać na jego wyniki w nauce, zachowanie czy też funkcjonowanie zarówno w placówce edukacyjnej, jak i w środowisku domowym.

Czytaj więcej

Jak dbać o dobrą komunikację z rodzicem dziecka? Skuteczne metody budowania relacji

Na pytanie, co w pracy nauczyciela jest najtrudniejsze, nauczyciele często odpowiadają, że nie są to wcale dzieci, tylko rodzice. Na studiach nikt nie uczy, jak się z nimi dogadać i co można zrobić, żeby współpraca dobrze się układała. A od komunikacji z nimi i zbudowania zaufania bardzo dużo zależy.

Czytaj więcej

Kiedy i dlaczego organ dotujący może odmówić wcześniejszego udzielenia dotacji?

Dotacje dla szkół i przedszkoli są przekazywane m.in. pod warunkiem, że jednostka ta przedstawi organowi dotującemu informację o planowanej liczbie – odpowiednio – dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych nie później niż do 30 września roku bazowego. W takim przypadku dotacja jest przekazywana dopiero od 1 stycznia roku budżetowego, a zatem jeżeli szkoła lub przedszkole rozpocznie działalność od 1 września, to do początku kolejnego roku kalendarzowego prowadzi działalność, gospodarując wyłącznie środkami własnymi.

Czytaj więcej

Jakie zapisy może zawierać uchwała jednostki dotującej?

Omawiany wyrok dotyczył skargi na uchwałę rady miasta w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych, poradni psychologiczno- -pedagogicznych prowadzonych na terenie miasta przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż gmina oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Czy sąd uznał argumenty skarżącej?

Czytaj więcej

Placówka niepubliczna a wpłaty na PFRON

Opisywana sprawa dotyczy wysokości zobowiązania z tytułu wpłat na PFRON. Dla fundacji prowadzącej szkołę niepubliczną prezes zarządu PFRON-u określił wysokość zobowiązań z tytułu wpłat na PFRON w łącznej kwocie 126 790 zł. Fundacja złożyła odwołanie od tej decyzji, wnosząc o jej uchylenie w całości i umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego.

Czytaj więcej

Żądanie wykreślenia jednostki niepublicznej z ewidencji

W omawianym wyroku sąd orzekł, że dotacja może być wykorzystana w celu dofinansowania wszystkich zadań, w tym także różnego rodzaju zajęć, które bezpośrednio nie zostały sfinansowane przez rodziców.

Czytaj więcej

Finansowanie dotacją wydatków na wycieczki i remonty

W omawianym wyroku sąd orzekł, że dotacja może być wykorzystana w celu dofinansowania wszystkich zadań, w tym także różnego rodzaju zajęć, które bezpośrednio nie zostały sfinansowane przez rodziców. Służy temu zasada tzw. braku podwójnego finansowania.

Czytaj więcej