Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zgodnie z prawem

11 września 2020

NR 72 (Luty 2020)

Urlop wypoczynkowy dyrektora szkoły niepublicznej

0 220

Dyrektorzy szkół niepublicznych, podobnie jak inni zatrudnieni w niej nauczyciele, mają możliwość korzystania z urlopów wypoczynkowych – zakładając oczywiście, że zostali zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Omawiamy najważniejsze kwestie związane z korzystaniem z urlopów wypoczynkowych przez dyrektorów szkół niepublicznych, również w związku z korzystaniem przez nich z innych rodzajów urlopów.

Dyrektor szkoły niepublicznej a przepisy Karty Nauczyciela dotyczące urlopów wypoczynkowych

W stosunku do pracowników szkół niepublicznych zatrudnionych na stanowiskach dyrektorów w zakresie sposobu korzystania z urlopu wypoczynkowego nie znajdą zastosowania regulacje ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Wyklucza to bowiem przepis art. 91b KN, który wskazuje, jakie regulacje tej ustawy znajdują zastosowanie m.in. do nauczycieli zatrudnionych w szkołach niepublicznych. Z tego względu do dyrektorów szkół niepublicznych, w zakresie urlopów wypoczynkowych, znajdą zastosowanie wyłącznie ogólne przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

POLECAMY

Kiedy okres nieobecności przypada po nabyciu przez pracownika urlopu wypoczynkowego, obniżony zostaje tylko wymiar urlopu wypoczynkowego jeszcze przez pracownika niewykorzystanego. Dlatego też w interesie dyrektora leży wykorzystanie przed dłuższym okresem nieobecności urlopu wypoczynkowego w pełnym wymiarze, tak aby nie został on później skrócony. 

 

Wymiar urlopu wypoczynkowego

Zgodnie z art. 152 § 1 k.p. pracownikom niepublicznych szkół, w tym ich dyrektorom, przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Dyrektor nie może się także zrzec prawa do urlopu, nie jest więc możliwe oddawanie swojego urlopu innym pracownikom bądź rezygnowanie z niego na rzecz świadczeń finansowych wypłacanych przez pracodawcę. Urlop co do zasady powinien być wykorzystany w naturze, w wymiarze określonym w art. 154 k.p., a więc:

 • 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
 • 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat. 

Obliczając powyższe okresy zatrudnienia, należy uwzględniać nie tylko okres zatrudnienia w obecnym miejscu pracy, ale wszystkich dotychczasowych okresów zatrudnienia. Nie będzie miało znaczenia to, że pomiędzy poszczególnymi okresami zatrudnienia występowały przerwy, a także sposób ustania stosunku pracy w poprzednich miejscach zatrudnienia (art. 1541 § 1 k.p.). Przepis art. 155 k.p. przewiduje możliwość doliczenia do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, okresów dodatkowych, wynikających z faktu ukończenia przez pracownika wybranych etapów nauki. Pozwala to na doliczenie do powyższego okresu zatrudnienia ukończenia:

 1. zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż trzy lata,
 2. średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż pięć lat,
 3. średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – pięć lat,
 4. średniej szkoły ogólnokształcącej – cztery lata,
 5. szkoły policealnej – sześć lat,
 6. szkoły wyższej – osiem lat. 

Okresy te nie mogą być sumowane (wliczać należy jedynie okres najbardziej korzystny dla pracownika). Jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, należy wliczyć bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, w zależności od tego, co jest bardziej korzystne dla pracownika.

W stosunku do dyrektora szkoły niepublicznej znajdzie również zastosowanie przepis art. 162 k.p., zgodnie z którym na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części, jednak w takim przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Prawo do kolejnych urlopów dyrektor będzie nabywał z początkiem każdego kolejnego roku kalendarzowego (art. 153 § 2 k.p.). 

Planowanie urlopu wypoczynkowego

Podobnie jak w przypadku urlopu innych pracowników szkoły niepublicznej urlop dyrektora powinien być udzielany zgodnie z planem urlopów (art. 163 § 1 k.p.). Ma to istotne znaczenie zwłaszcza z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania szkoły i wyznaczenia na czas urlopu dyrektora jego zastępstwa. Oczywiście w tym względzie konieczna będzie współpraca z organem prowadzącym, z uwzględnieniem określonego w statucie szkoły niepublicznej sposobu organizacji jej pracy. Wnioski dyrektora co do terminów, w których chciałby skorzystać z urlopu, powinny być brane pod uwagę przez pracodawcę, jednak nie są one wiążące (z wyjątkiem sytuacji, gdy o urlop ubiega się pracownica lub pracownik-ojciec, bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego – art. 163 § 3 k.p.).

Ustalanie urlopu w wymiarze proporcjonalnym

W przypadku dyrektorów niepublicznych szkół może zdarzyć się, że są oni zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy. W takiej sytuacji, zgodnie z art. 154 § 2 k.p., wymiar przysługującego mu urlopu powinien być ustalany proporcjonalnie do wymiaru jego czasu pracy.

Zdarza się często, że ustalanie urlopu w wymiarze proporcjonalnym jest konieczne, gdy zatrudnienie dyrektora szkoły niepublicznej następuje lub ustaje w trakcie roku kalendarzowego. Prawdopodobnie wiąże się to z przejściem do innego pracodawcy (np. innej szkoły niepublicznej). Zasady ustalania wymiaru urlopu w takich przypadkach określone zostały w art. 1551 k.p. W takiej sytuacji u dotychczasowego pracodawcy (u którego zatrudnienie ustaje) pracownik ma prawo do urlopu w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed jego ustaniem pracownik wykorzystał już urlop w przysługującym mu lub wyższym wymiarze. Należy przy tym stosować następujące założenia: 

 • miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu, 
 • niepełny kalendarzowy miesiąc zaokrągla się w górę, do pełnego miesiąca,
 • niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę, do pełnego dnia.

Przykład

Dyrektor kończy pracę w szkole, przy czym jego stosunek pracy rozwiązuje się z dniem 31 sierpnia. Oznacza to, że u dotychczasowego pracodawcy będzie mu przysługiwał urlop w wymiarze 8/12 z 26 dni (zakładając, że ma udokumentowany odpowiedni staż pracy), a więc po zaokrągleniu do pełnego dnia – 18 dni urlopu. Jeżeli dyrektor nie wykorzystał do tego czasu urlopu w tym wymiarze, ma szansę zrobić to teraz, np. do końca okresu wypowiedzenia. Jeżeli dyrektor wykorzystał dotychczas 18 lub większą liczbę dni urlopu, nie może już skorzystać z niego u tego pracodawcy.

 

Wymiar urlopu u kolejnego pracodawcy (np. w kolejnej szkole niepublicznej) zależy od tego, czy zatrudnienie u niego następuje na czas krótszy, czy też dłuższy niż do końca danego roku kalendarzowego. W pierwszym przypadku urlop u nowego pracodawcy przysługuje w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym.

Przykład

Dyrektor kończy 30 kwietnia pracę w szkole niepublicznej X, przy czym 4 maja rozpoczyna pracę w szkole niepublicznej Y na czas określony do 31 października. W takiej sytuacji w szkole Y będzie miał prawo do 6/12 z 26 dni urlopu, a więc do 13 dni.

 

W drugim przypadku urlop u nowego pracodawcy będzie przysługiwał w ...

Artykuł dostępny dla Prenumeratorów.

Kup dostęp

Przypisy