Zadania dyrektora placówki niepublicznej na początek roku kalendarzowego

Pod paragrafem

Na początku roku kalendarzowego dyrektorzy niepublicznych placówek muszą zmierzyć się z dodatkowymi obowiązkami. Chociaż mają one charakter cykliczny i są wykonywane co roku, to jednak warto przypominać zwłaszcza o tych najistotniejszych, ponieważ w natłoku innych czynności może zdarzyć się, że o czymś zapomnimy. Poniżej znalazło się zestawienie wybranych obowiązków związanych z zarządzaniem niepubliczną placówką na początku nowego roku kalendarzowego.

Bieżące przekazywanie danych do SIO

Placówki niepubliczne powinny przekazywać dane do SIO w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana w stanie faktycznym danych podlegających wprowadzeniu. Należy jednak pamiętać, że w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej określony został harmonogram oraz szczegółowy zakres danych podlegających cyklicznemu przekazywaniu do SIO. W związku z tym należy pamiętać o terminowym przekazaniu do SIO odpowiednich danych.
W terminie do 10 stycznia przekazaniu podlegają:
1) według stanu za poprzedni rok kalendarzowy:

 • dane dziedzinowe o wysokości przeciętnego wynagrodzenia nauczyciela przypadającego na 1 etat,
 • dane dziedzinowe dotyczące kosztów wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami;
   

2) według stanu na koniec IV kwartału roku poprzedniego:

 • dane dziedzinowe dotyczące pracowników niebędących nauczycielami,
 • dane dziedzinowe dotyczące wyposażenia szkoły i placówki,
 • dane dziedzinowe dotyczące korzystających z biblioteki szkolnej,
 • dane dziedzinowe dotyczące powierzchni gruntów oraz obiektów budowlanych,
 • dane dziedzinowe dotyczące pomieszczeń szkoły i placówki;
   

3) według stanu za okres wrzesień-grudzień: dane dziedzinowe dotyczące pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawanej przez gminy na podstawie art. 90c ust. 2 ustawy o systemie oświaty oraz udzielanej w ramach programów przyjętych na podstawie art. 90t ust. 1 i art. 90u ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

Natomiast w terminie do 9 lutego szkoły przekazują do bazy danych SIO dane identyfikacyjne uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego. Natomiast w terminie 2 dni roboczych od upływu terminu złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego powinny zostać przekazane dane uczniów przystępujących do tego egzaminu.

Sporządzenie sprawozdania f

...

Pozostałe 90% treści jest dostępne tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI